Skip to main content

Full text of "Oremus 1940 Del 1 – Allmänna Böner"

See other formats


OREMUS 


SVENSK 

KATOLSK BÖNBOK 


I. A ll männa Böner 

Tredje upplagan 


KATOLSKA BOKFÖRLAGET 
STOCKHOLM 1940 Av hjärtat välsigna vi den nya, förbättrade upp¬ 
lagan av vår kära bönbok Oremus. Må den bliva 
en fridens och ljusets ängel som visar vägen ge¬ 
nom tidens mörker, må den för många göra Her¬ 
rens helgedom, kyrkan, till ett kart hem och deras 
hem till en Guds helgedom. 

Imprimatur . 

Stockholm den 5 juni 1940. 
t Johannes Erik Miiller, 

Epps., Vic. Apoft. Suecix. 


De ändringar och kompletteringar som ha införts i 
Oremus’ 3:e upplaga röra i huvudsak de böner som äro 
avsedda för enskild andakt, det möter därför icke något 
hinder att vid offentliga gudstjänster använda 2:a ocli 
3 :e upplagan samtidigt. Siffra i klämmer ( ) under 
bönens överskrift anger .sidan för samma bön i a:a upp¬ 
lagan. — Bildmaterialet har ställts till förfogande av 
Volksliturgisches Apostolat, Klosterneuburg, Wien. — 
Oremus’ första upplaga utkom 1909, andra 1930. 


Stockholm 1040» A.-B. Fahlcrantz’ Boktryckeri MINNESVÄRDA ORD OM BÖNEN. 

Bedjen och eder skall varda givet. (Matt. j: 7.) 
— Vaken och bedjen att I icke råken i frestelse. 
(Matt. 26:41.) — Om nu I, som ären onda, för- 
stån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket 
mer skall då icke eder Fader i himmelcn giva den 
Helige Ande åt dem som bedja honom. (Luk. 
11:13.) — Där två eller tre äro församlade i mitt 
namn, där är jag mitt bland dem. (Matt. 18: 20.) 

Mycket förmår den rättfärdiges ihärdiga bön. 
(Jak. y 16.) — Sjungen med tacksägelse till Guds 
ära i edra hjärtan, med psalmer, lovsånger och 
andliga visor. (Kol. 3: 16.) 

I Fader vår bedja vi icke blott om allt vi måste 
bedja om, utan även i den ordning det bör ske. 
Således lär oss denna bön icke blott att bedja utan 
den ar rättesnöre för själslivets hela inställning. 
(S:t Tomas av Aquino.) 

Ett enda andäktigt Fader vår är mera värt än 
många som blott tanklöst framsägas. (S:t Frans av 
Sales.) 

Genom fastan kommer andakt och tillit in i 
bönen. (S:t Bernard.) 

Orsaken till att vi vid fiendens angrepp så fort 
och lätt förlora mod och motståndskraft är att vi 
för litet anstränga oss att fromt betrakta den över¬ 
naturliga världen. Genom den betraktande bönen 
fylles vår själ med brinnande kärlek till Gud och 
vederkvickes och stärkes vårt hjärta. (Catechismus 
Romanus.) 

Förbönen är den kristnes särskilda företräde. Om 
han icke begagnar det, har han ännu icke insett 
sin höga särställning. (Kard. Newman.) 

Världsalltets Skapare bidar på den ringes bön för 
att rädda många andra syndare. (S:ta Teresia av 
Jesusbarnet.) 

Det måste finnas människor som bedja även för 
dem som aldrig bedja. (Victor Hugo.) Om du blott beder för dig själv, står du ensam 
med din bön. Om du beder för alla, bedja även 
alla för dig. (S:t Ambrosius.) 

Bönen är bäst, när många förrätta den, offent¬ 
ligt, ihärdigt, endräktigt. (Leo XIII i en rosenkrans- 
encyklika.) 

Den katolska familjens gemensamma bon — även 
om det endast vore bordsbönen — ger helgd åt 
hela familjelivet. Tvedräkt, svartsjuka och otro¬ 
het vika, i deras ställe komma kärlek och trohet 
med hälsningen: ’Frid vare detta hus.* (Kard. 
Faulhaber.) 

Det bästa sättet att bevista det heliga mässoffret 
är att andäktigt följa med i prästens bön och hand¬ 
ling, och att själv, så mycket man kan, taga del i 
det stora verk som fullbordas och firas. (Rodri- 
guez.) 

De heliga platserna äro på jorden det som stjär¬ 
norna äro på himlafästet, en källa till ljuset, värmen 
och livet. (Lacordaire.) 

Höjden av kärlekens verksamhet är bönen, var¬ 
igenom hon, där hennes krafter icke mer med¬ 
hinna, liksom träder ut ur sitt mänskliga område in 
i en högre krets, himmelen, ja, i den högsta, inför 
Guds tron — att hämta hjälp för alla som den 
åstunda och behöva. (Bisk. Studach i Vikariatets 
första bönbok 18j6.) 

Även dig, mitt lilla krucifix, den korsfäste Fräl¬ 
sarens kära bild, inför vilken jag så ofta i min 
ensliga kammare förrättat min bön, skall jag skåda, 
när på domedagens morgon min Herres kors i strål¬ 
glans skall visa sig på himmelens skyar. (Bisk. A. 
Bitter, Fasteherdabrevet 1901.) 

Bönen öppnar själen för himmelen och himme¬ 
len för själen. Där man icke beder, har det reli¬ 
giösa livet slocknat och dött eller där kommer det 
att snart slockna och dö. Bönen är det nödvän¬ 
digaste, det nyttigaste, det heligaste i ett människo¬ 
liv. (Bisk. ]. E. Miiller.) O H € 211 U 5 


Cåtom ofs bcbja 


^ pfaber Bär, fom är i ftntmelett, 

Jspfg fielgat barbc bitt ironttt, 

J t Sillfontme bitt rite, 

2fc bin bilja, fåforn t tjimmelcn, få oct på 
jorben. 

35årt bngliga bröb gib of§ i bag, 

•Od) förlät ofä båra flulber, fäfom oct bi förlåta 
bart ofå f!t)Ibiga äro, 
Odj inleb ofå ide i freftetfe, 

Xltnn frätå ofå ifrån onbo. 

3t9Jt@9t. 


Låtom oss tillbedja. 

Med dessa psalm-ord som nu under nära tretusen år 
haft sin plats i Guds folks liturgi inledes dagligen den 
kyrkliga tidebönen. 

Kommen, låtom oss höja glädjerop till Herren, 
Låtom oss jubla till vår frälsnings klippa! 
Låtom oss med tacksägelse träda fram för hans 
ansikte 

Och lova honom med jubelhymner! 

Ty en stor Gud är Herren, 

En Konung, mäktigare än alla gudar. 

Han har jordens djup i sin hand, 

Och bergens höjder äro hans. 

Hans är havet, han har gjort det, 

Hans är landet, han har danat det. 

Kommen, låtom oss nedfalla och tillbedja, 
Låtom oss böja knä inför Herren, vår Skapare! 
Ty han är vår Gud, 

Vi äro folket under hans spira och hjorden 
_ under hans värd, 

Även i dag, om I viljen höra lians röst. Allmänna böner. 


Dagliga böner. 

Korstecknet. 

In nomine Patris et I Faderns t och So- 
Filii et Spiritus Sancti. nens och den Helige 
Amen. Andes namn. Atnen. 

Herrens bön. 

Pater noster, qui es Fader vår, som är i 
in coelis, sanctificetur himmelen, helgat varde 
nomen tuum; adveniat ditt namn, tillkomme 
regnum tuum; fiat vo- ditt rike, ske din vilja 
luntas tua sicut in coe- såsom i himmelen så 
lo et in terra. Panem ock på jorden. Vårt 
nostrum quotidianum da dagliga bröd giv oss i 
nobis hodie; et dimitte dag, och förlåt oss 
nobis debita nostra, våra skulder såsoin 
sicut et nos dimittimus ock vi förlåta dem oss 
debitoribus nostris: et skyldiga äro, och inled 
ne nos inducas in ten- oss icke i frestelse, 
tationem; sed libera nos utan fräls oss ifrån 
a malo. Årnen. ondo. Amen. 

Ängelns hälsning. 

A v e Maria, gratia H e 11 dig. Maria, 
plena. Dominus tecum, full av nåd; Herren är 
benedicta tu in muli- med dig; välsignad är 
eribus, et benedictus du ibland kvinnor, och 
fructus ventris tui, .le- välsignad är din livs- 8 Dagliga Böner. 

sus. Saneta Maria, Ma- frukt, Jesus. Heliga Ma¬ 
ter Dei, ora pro liobis ria, Guds moder, bed 
peccatoribus nunc et in för oss syndare, nu och 
hora mortis nostrae. i vår dödsstund. Amen. 
Amen. 


Lovprismngen. 

Gloria Patri et ÄravarcFadern 
Filio et Spiritui Sancto; och Sonen och den He- 
sicuterat in principio et lige Ande; som det var 
nunc et seinper et in i begynnelsen, så nu 
saecula sateulorum. och alltid och i all evig- 
Ainen. het. Amen. 

Den kristliga hälsningen. 


Laudetur Jesus Chri- 
stus! R. In aeternum. 
Amen. 

Den apostoliska 

C r e d o in Deum 
Patrem omnipotentem, 
ereatorem coeli et ter- 
rae, et in Jesuni Chri- 
stum, Filium eius uni- 
cum, Dominum no- 
strum, qui conceptus 
est de Spiritu Sancto, 
natus ex Maria virgine, 
passus sub Pontio Pi- 
lato, crucifixus, mor- 
tuus, et sepultus, de- 
scendit ad inferos, ter- 
tia die resurrexit a 
inortuis, ascendit ad 
coelos, sedet ad dex- 
teram Dei Patris ornni- 


Lovad vare Jesus 
Kristus! Sv. 1 all evig¬ 
het. Amen. 

trosbekännelsen. 

Jag tror på Gud, 
den allsmäktige Fadern, 
himmelens och jordens 
Skapare, och på Jesus 
Kristus, hans ende Son, 
vår Herre, vilken blev 
avlad av den Helige 
Ande, född av Jungfru 
Maria, pinad under Pon¬ 
dus Pilatus, korsfäst, 
död och begraven; ned¬ 
steg till dödsriket, upp¬ 
stod på tredje dagen 
igen ifrån de döda, upp¬ 
for till himmelen, sit¬ 
ter vid Guds, den alls¬ 
mäktige Faderns, högra Dagliga Böner. 9 

potentis, inde venturus sida, därifrån lian skall 
est judicare vivos et igenkomma till att döma 
inortuos. Credo in Spi- de levande och de döda. 
ritum Sanctum, sanc- Jag tror på den Helige 
tam Ecclesiam eatho- Ande, den heliga katol- 
Iicam, sanctorum com- ska Kyrkan, de heligas 
munionem, remissionem samfund, syndernas för- 
peccatoruin, carnis re- låtelse, köttets uppstån- 
surrectionem, vitam ae- delse och ett evigt liv. 
ternam. Amen. Amen. 

De tre gudomliga dygderna. 

Tro, hopp och kärlek äro tre övernaturliga själskrafter, 
soni förlänas människan i samband med den heliggörande 
nåden. Dessa krafter böra väckas till liv och ofta övas, 
ty de utgöra grundförutsättningen för allt umgänge med 
Gud. Motsatsen till dessa tre gudomliga dygder: otro, 
t rostvivel, förtvivlan eller förakt för Guds övernaturliga 
nåd, hat mot Gud, hårdhet mot nästan äro människans 
svåraste synder. 

Min Herre och Gud, jag tror på dig! Jag 
tror fullt och fast av hela mitt hjärta allt, vad 
du har uppenbarat och genom din heliga, ka¬ 
tolska Kyrka lär oss att tro, emedan du, den 
eviga samiingen. har uppenbarat det, du som 
varken kan bedragas eller bedraga. I denna 
tro vill jag leva och dö. Föröka, o Gud, min tro! 

Min Herre och Gud, jag hoppas på dig! 
För Jesu Kristi förtjänsters skull hoppas jag 
av din oändliga barmhärtighet få mina syn¬ 
ders förlåtelse, din nåd och det eviga livet. 
Jag hoppas allt detta med fast förtröstan, eme¬ 
dan du, den allsmäktige, barmhärtige och tro¬ 
faste Guden, har lovat mig det. I detta hopp 
vill jag leva och dö. Styrk, o Gud, mitt hopp! 

Min Herre och Gud, jag älskar dig! 
Jag vill älska dig av hela mitt hjärta och över 
allting, emedan du har älskat mig först och 
bevisat mig så mycken godhet såväl till kropp 
som själ; men framför allt älskar jag dig, 10 Dagliga Böner. 

emedan du är min bäste Fader och det högsta, 
fullkomligaste goda, som är all kärlek värd. 
Av kärlek till dig vill jag även älska min nästa, 
vän eller ovän, såsom mig själv. 1 denna kär¬ 
lek vill jag leva och dö. Upptänd, o Gud, min 
kärlek till dig. 

Bön om de fyra kardinaldygderna. 

Helige, allgode Gud, lagstiftare för och do¬ 
mare över alla människor, vi bedja dig, under¬ 
visa oss i klokhetens dygd, så att vi all¬ 
tid välja de rätta medlen till våra själars fräls¬ 
ning: skänk oss rättvisans dygd, på det 
att vi må giva och lämna envar det honom till¬ 
kommer; giv oss måttlighetens dygd, 
så att vi ihärdigt kuva våra sinnliga begär; 
förläna oss slutligen ståndaktighetens 
dygd, så att vi icke iåta avskräcka oss från 
det goda genom besvärligheter eller förföljel¬ 
ser. Förläna oss detta, allsmäktige Gud, ge¬ 
nom Kristus, vår Herre. Amen. 

Den goda meningen. 

Vårt livs större eller mindre värde — alltid förutsatt 
ärlig vilja och den heliggörande nåden •— beror på, med 
vilken iver vi söka Gud, I vår själs andliga natur grun¬ 
das möjligheten att kunna höja livets varde till trettio-, 
sextio-, ja, hundrafaldig frukt, utan att därför den yttre 
övningen alltid behöver ökas. Det avgörande är den inre 
viljan, den goda meningen, graden av kärlek. Likaledes 
är det sant. att avsikt utan gärning dör i längden. Din 
personliga bön visar, hurudan din avsikt är. Vad ber du 
om? Högre än timlig välfärd står själens eviga frälsning. 
Högre än själens rent privata behov stå gemenskapens, 
d. v. s. Guds rikes, hela mänsklighetens timliga och eviga 
välfärd. Högst av allt står den oändlige Guden, hans vilja, 
hans ära. Därför vare din iivsgrundsats: 

Allt till Guds ära! 

Andra korta böneord: Ske din vilja. — Till- 
komme ditt rike. — Helgat varde ditt namn. 

— Endast för Gud. — Min Gud och mitt allt. 

— Allt till Guds större ära. 11 


Dagliga Böner. 

Den andliga koinmunionen. 

Kyrkan anbefaller mycket den s. k. andliga kommu- 
nionen; den består däri, att man förnyar inom sig tro, 
hopp och kärlek samt uppväcker längtan efter att förenas 
med Kristus i Altarets heliga sakrament. Hela kristen¬ 
domens mening ligger till sist däri, att vi äro levande 
grenar i den gudomliga vinstocken, Jesus Kristus. — 
'Förbliven i min kärlek.’ 

Jesus Kristus, närvarande i Altarets heliga 
sakrament, jag tillbeder dig och längtar efter 
dig. Qiv mig tillväxt i tro, hopp och kärlek. 
Kom till mig med din nåd, till dess du inträder 
i mitt hjärta genom ditt heliga Sakrament. 

Ånger och föresats. 

Min Herre och Gud! Jag ångrar av hela 
mitt hjärta alla mina synder, emedan jag där¬ 
igenom gjort mig skyldig till ditt rättvisa strafi 
både i denna ocli i den tillkommande världen; 
men framför allt ångrar jag dem, emedan jag 
genom mina synder har törolämpat dig, min 
bäste Fader och störste välgörare, det högsta, 
fullkomligaste goda, som är all kärlek värd. 
Jag avskyr alla mina synder och fattar den 
uppriktiga föresatsen att bättra _ mitt liv och 
icke mera synda. Giv mig, o Gud, din nåd 
därtill! Amen. 


Angelus. 

Denna bön läses enligt gammalt katolskt bruk tre 
gånger om dagen, vid klockringningen, till minne av 
Kristi mandomsanammelse. 

F. Herrens ängel koin till Maria med bebå- 
delsen. — Sv. Och hon har undfått av den 
Helige Ande. — Hell dig, Maria. F. Se, jag är 
Herrens tjänarinna, — Sv. Varde mig efter ditt 
tal. — Hell dig, Maria. F. Oeh Ordet vart 
kött. — Sv. Och bodde ibland oss. — Hell dig, 
Maria. 12 Dagliga Böner. 

F. Bed för oss, heliga Guds moder! 

Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften. 

Lätom oss bedja. Vi bedja dig, o Herre, ut- 
gjut din nåd i våra hjärtan, på det att vi, som 
genom ängelns bebådelse fått kunskap om 
Kristi, din Sons, mandomsanammelse, genom 
hans pina och kors må komma till uppståndel¬ 
sens härlighet. Genom samme Kristus, vår 
Herre, Sv. Amen. 

Från och med påskafton intill Trefaklighetssöndagcn 
läses I stället för förestående bön: ‘Gläd dig, himmelens 
drottning’ sid. 425. 


Böner vid skriftläsningen. 

Före läsningen. 

Herre himmelske Fader, vi bedja dig, sänd 
oss den Helige Ande. Han må upplysa vårt 
sinne och leda oss in i all sanning såsom din 
Son har lovat. Amen. 

Kom, Helige Ande, uppfyll dina troendes hjär¬ 
tan och upptänd i dem diti kärleks heliga eld. 
Amen. 


Efter läsningen. 

Herre himmelske Fader, vi tacka dig för din 
Sons heliga evangelium. Hjälp oss med din nåd 
att ordna och helga vårt dagliga liv i ljuset av 
hans ord på det att vi genom alla våra tankar, 
ord och gärningar må tjäna dig och prisa ditt 
heliga namn. Amen. 

Rosenkransen. 

Rosenkransen hör hos många kristna till den dagliga 
bönen; i många katolska familjer läses den ofta gemensamt 
på kvällen. Andra hava den goda vanan att dagligen i 
en ledig stund läsa åtminstone en hemlighet. Gör i detta 
avseende, vad din tid och goda vilja tillåter. Se närmare 
under Rosenkransfesten sid. 438. 13 


Morgonböner. 

Morgonböner. 

1 . 

I Faderns t och Sonens och den Helige An¬ 
des namn. Amen. 

Heliga Treenighet, dn ende Gud i tre per¬ 
soner, jag tror, att du är här närvarande. Jag 
tillbeder dig i djupaste ödmjukhet och under¬ 
kastar mig ditt gudomliga majestät nied hela 
mitt hjärtas undergivenhet och vördnad. 

Himmelske Fader, jag tackar dig för all den 
nåd, som du hittills bevisat mig. Din godhet 
har bevarat mig intill denna dag. Jag vill där¬ 
för använda den till din heliga tiänst. Upptag 
nådigt alla mina tankar, ord och gärningar. 
Välsigna och helga dem, att de må lända till 
din ära och till min själs välfärd. 

Kärleksfulle Jesus, sann Gud och sann män¬ 
niska, fullkomlighetens gudomliga förebild, med 
din nåd skall jag vinnlägga mig om att efter 
bästa förmåga bliva dig lik, att bliv a mild, öd¬ 
mjuk, kysk, måttlig, tålig, kärleksfull och un¬ 
dergiven, som du. Framför allt vill jag allvar¬ 
ligen akta mig för min skötesynd. 

Gud, Helige Ande, du känner min svaghet, 
du vet, huru föga jag förmår utan din nåd. För¬ 
läna mig därför mod och kraft till att undfly 
allt ont och utöva allt det goda, som du begär 
av mig, samt att tåligt bära alla de prövningar, 
som din visa försyn i dag skall skicka mig. 

Hell dig, o drottning, barmhärtighe¬ 
tens moder, vårt liv, vår fröjd och vårt hopp, 
hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga 
barn; till dig sucka vi sörjande och gråtande i 
denna tårarnas dal. Vänd därför, dn vår före- 
språkerska. vänd dina ömma blickar till oss 
och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din 
välsignade livsfrukt. O milda, o hulda, o ljuva 
Jungfru Maria! 14 Morgonböner. 

Helige skyddsängel, min trogne ocli 
kärleksfulle ledsagare, utverka mig nåden att 
troget följa dina ingivelser, så att mina steg 
aldrig avvika från den väg, som Guds heliga 
bud anvisa mig. 

Och 1, Guds trogne tjänare, vilkas namn jag 
bär, bedjen för mig, att jag här på jorden tro¬ 
get må tjäna Gud för att eu gäng med eder 
evinnerligen få skåda och älska honom i liim- 
melen. Amen. 

Föresats för dagen. Föresätt dig nu ail- 
varligen att under dagens lopp undvika all synd, 
i synnerhet att akta dig för ditt huvudfel. Tänk pä 
de tillfällen, vid vilka du i dag kunde förledas 
därtill, och fatta det fasta beslutet att använda de 
nödvändiga medlen för att skydda dig mot återfall. 

Tro, hopp och kärlek samt ånger och före¬ 
sats sid. 9 och 11. 

Fader vår. Hell dig, Maria, dag tror på Gud. 

desu gudomliga hjärta, förläna, jag beder 
dig, själarna i skärselden den eviga vilan, dem, 
som i dag komma att dö, nåden av en salig 
död, syndarna sann bot, hedningarna trons 
ljus, och mig och de mina din välsignelse. Ät 
ditt kärleksfullaste hjärta anbefaller jag alla 
■ dessa själar och uppoffrar åt dig för deras väl 
allt det som du gjort för oss, din heliga moders 
och alla helgons goda verk, alla heliga mässor, 
kommunioner, böner och goda gärningar, som 
förrättas i dag på hela jordkretsen. 

2 . 

Kort morgonbön. 

I Faderns t och Sonens ocli den Helige An¬ 
des namn. Amen. 

Treenige Gud, jag viger åt dig denna nya 
dag till din ära, tiil min frälsning. 

Faderns allmakt, bistå min svaghet och fräls Morgonböner. 15 

mig ur min djupa nöd. Sonens vishet, ied alla 
initia tankar, ord och gärningar. Kärlekens 
Ande, genomträng alla min själs handlingar, så 
att de alltid motsvara ditt gudomliga välbehag. 

Jesus Kristus, den levande Gudens Son, värl¬ 
dens ljus, jag tillbeder dig, för dig lever jag, 
för dig dör jag. Amen. 

Mildaste Jesus, giv mig tillväxt i tro, hopp 
och kärlek, ett förkrossat och ödmjukt hjärta. 

O Maria, Guds moder och barmhärtighetens 
moder, bed för oss och för de avlidnas själar 
i skärselden. 

Lovad vare Jesus Kristus. 1 evighet. Amen. 

3 . 

Morgonbön ur Kyrkans liturgi. 

F. Gud, kom mig till hjälp. 

Sv. Herre, skynda till min undsättning. 

F, Ära vare Fadern. 

F. O Gud, jag ödmjukt beder dig, 
när dagen åter gryr, 
att du från synd bevarar mig 
och all min gärning styr. 

Sv. Lär mig behärska tungan så, 
att den ej skada gör. 

Lät intet ont till själen nå, 
av vad jag ser och hör. 

P. Mitt hjärta, Gud, gör rent och gott 
och fritt från ont begär. 

Min kropp ej njute övermått 
av det som du beskär. 

Sv. O, gode Fader, led du mig 
den väg, jag har att gå, 
så att jag glad må prisa dig, 
när natten faller på. 16 


Morgonböner. 


F. Dig vare ära, Fader kär, 
ocli Sonen härlighet, 
och Anden lov, som tröst beskär, 
nu och i evighet. Sv. Amen. 

(Ur Ps. 94.) 

F. Kommen, låtom oss höja glädjerop till 
Herren, jubel till vår frälsnings klippa. 

Sv. Låtom oss träda fram för hans ansikte 
med tacksägelse och höja jubel till honom med 
lovsånger. 

F. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung 
över alla gudar. 

Sv. Han har jordens djup i sin hand, och ber¬ 
gens höjder äro hans; 

F. hans är havet, ty han har gjort det, och 
lians händer hava danat det torra. 

Sv. Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, 
låtom oss knäböja inför Herren, vår Skapare. 

F. Ty han är vår Gud, och vi äro det folk, 
som lian har till sin hjord, vi äro får, som stå 
under hans vård. — Ära vare Fadern. 


Bland de i bönboken införda psalmerna kunna såsom 
lämpliga vid morgonbönen utväljas en eller flera allt¬ 
efter kyrkoåret. 

F. Världarnas Konung, den odödlige, osynlige, 
den ende Guden, vare pris och ära i all evighet. 
Sv. Amcri. 

F. Kristus, den levande Gudens Son, för¬ 
barma dig över oss. Sv. Kristus, den levande 
Gudens Son, förbarma dig över oss. 

F. Du som sitter på Faderns högra hand. 
Sv. Förbarma dig över oss. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den He¬ 
lige Ande. Sv. Kristus, den levande Gudens 
Son, förbarma dig över oss. 

F. Koin. o Kristus, och hjälp oss. Sv. Och 
fräls oss för ditt namns skull. Morgonböner. 17 

F. Värdes, Herre, denna dag. Sv. Bevara 
oss från synd. 

/•'. Förbarma dig över oss, Herre. Sv. För¬ 
barma dig över oss. 

F. Herre, låt din barmhärtighet vara över 
oss. Sv. Såsom vi hava hoppats på dig. 

F. Herre, hör min bön. Sv. Och låt mitt rop 
komina till dig. 

F. Lätom oss bedja. Herre, allsmäktige Gud, 
du som låtit oss uppleva denna dags morgon, 
bevara oss i dag genom din kraft, så att vi 
icke lalla i någon synd, utan städse i våra 
tankar, ord och gärningar tillväxa i din rätt¬ 
färdighet. Genom vår Herre Jesus Kristus, din 
Son, som med dig lever och regerar i den He¬ 
lige Andes enhet, Gud från evighet till evig¬ 
het. Sv. Amen. 

F. Låtom oss prisa Herren. Sv. Gud vare 
tack. 

(Hlir ihågkomiiias de helgon, vilkas fest firas i dag.) 

F. Helige(a). 

Sv. Bed(jen) för oss. 

F. Dyrbar är i Herrens ögon. Sv. Hans heli¬ 
gas död. 

F. Heliga Maria och alla helgon, bedjen för 
oss till Herren, på det att vi må bliva värdiga 
ätt undfå hjälp och frälsning av honom, som 
lever ocli regerar i evigheternas evighet. Sv. 
Amen. 

F. Gud, kom mig till hjälp. Sv. Herre, skynda 
till min undsättning. 

F. Ära vare Fadern och Sonen ocli den He¬ 
lige Ande. Sv. Som det var i begynnelsen, så 
nu och alltid och i all evighet. Amen. 

F. Herre, förbarma dig över oss. Sv. Kristus, 
förbarma dig över oss. F. Herre, förbarma dig 
över oss. 

F. Fader vår. 
18 


Bordsböner. 


F. Herre, se till dina tjänare och till ditt 
verk, och led dem på den rätta vägen. 

Sv. Och Herrens, vår Guds klarhet lyse över 
oss, och han må leda våra händers verk ocli 
styra våra händers arbete. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den He¬ 
lige Ande, 

Sv. Som det var i begynnelsen, så nu och 
alltid och i all evighet. Amen. 

F. Lålom oss bedja. Herre Gud, himmelens 
och jordens Konung, värdes i dag leda och 
helga, regera och styra våra hjärtan och våra 
kroppar, våra sinnen, ord och gärningar efter 
din lag och efter dina buds föreskrifter, på det 
att vi genom dig, världens Frälsare, här och i 
evigheten må varda hjälpta och uppnå frälsning 
och befrielse. Du som lever och regerar i 
evigheters evighet. Sv. Amen. 

F. Må den allsmäktige Herren i sin frid råda 
över våra dagar och våra handlingar. Sv. 
Amen. 

F. Herren styre våra hjärtan och våra krop¬ 
par i Guds kärlek och Kristi tålamod. 

Sv. Gud vare tack. 

F. Vår hjälp är i Herrens namn. Sv. Vil¬ 
ken gjort himmel och jord. 

F. Herren välsigne oss och försvare oss 
mot allt ont, och före oss till det eviga livet. 
Och må de troendes själar genom Guds barm¬ 
härtighet vila i frid. Sv. Amen. 

F. Herren give oss sin. frid, Sv. Och det 
eviga livet. Amen. 


Bordsböner. 

Före måltiden. 

I Faderns t och Sonens och den Helige An¬ 
des namn. Amen. Aftonböner. 


19 


Allas ögon lita på dig, o Herre, och du giver 
dem mat i rättan tid; du upplåter din hand och 
uppfyller allt som lever, med välsignelse! 

Herre, förbarma dig över oss! Kristus, för¬ 
barma dig över oss! Herre, förbarma dig över 
oss! 

Fader vår. 

Välsigna oss. Herre, och dessa dina gåvor, 
som vi av din milda godhet skola mottaga, ge¬ 
nom Kristus, vår Herre. Amen. 

Efter måltiden. 

I Faderns t och Sonens och den Heliga An¬ 
des namn. Amen. 

Herre, himmelske Fader! Vi tacka dig för 
alla dina välgärningar, som vi av din milda 
godhet hava mottagit, du som lever och re¬ 
gerar, Qud från evighet til! evighet. Amen. 

Ära vare Fadern. 

Förläna, o Herre, vi bedja dig. för ditt heliga 
namns skull, alla våra välgörare det eviga 
livet. Amen. 

Må alla avlidna kristtrognas själar genom 
Guds barmhärtighet vila i frid. Amen. 

Aftonböner. 

1 . 

Tillbedjan, ära och pris ske dig, evighetens 
Konung, odödlige och osynlige, ende och tre- 
enige Gud! Huru skall jag nog kunna tacka 
dig, o min Gud, för din heliga försyn, som oav¬ 
låtligt vakar över oss. Du uppehåller och styr 
oss; du föder och kläder oss; du upplyser och 
styrker oss; du beskärmar och tuktar oss; du 
botar och helgar oss; du bor ibland oss och 
bistår oss i all vår nöd. Huru många välgär¬ 
ningar hava icke i dag genom din kärleksfulla 
försyn kommit mig till del! 20 


Aftonböner. 


Samvetsrannsakan och ånger. 

Men har jag också visat mig tacksam emot 
dig för dessa otaliga välgärningar? Upplys 
mig, o inin Gud, att jag rätt må inse och av 
hjärtat ångra mina synder, så att jag, om du 
under denna natt skulle kalla mig hädan, icke 
må dö i syndens tillstånd utan återlöst och 
helgad genom din heliga nåd. 

Rannsaka här en liten stund ditt samvete genom 
att övertänka, huru du använt den förflutna dagen, 
om du försyndat dig i tankar, ord, gärningar eller 
genom underlåtande av det goda, vartill du är 
förpliktad. Uppväck därpå innerlig ånger över dc 
begångna synderna och fatta ett allvarligt beslut 
att bättra dig. 

Utur djupet ropar jag till dig, o Herre; Herre, 
hör min bön. 

Förbarma dig över mig, o min Gud, efter din 
stora barmhärtighet, förkasta mig icke ifrån 
ditt ansikte och tag icke din Helige Ande ifrån 
mig. Se, med förkrossat hjärta ångrar och av¬ 
skyr jag min otacksamhet mot dig, alla synder, 
med vilka jag någonsin förolämpat ditt gudom¬ 
liga majestät. Jag vill hädanefter med fruktan 
och bävan arbeta på min frälsning, men till¬ 
lika med barnslig tillförsikt till din oändliga 
barmhärtighet. Du är ju när dem, som hava 
ett förkrossat hjärta, och ännu har du icke 
upphört att vara för mig en barmhärtig Fader, 
en tröstens Gud. Fader i himmelen. för din 
älskade Sons skull kom mig eländige syndare 
till hjälp och förunna min själ din Helige An¬ 
des mäktiga nådekraft. Styrk och bekräfta 
min allvarliga föresats att aldrig mera sam¬ 
tycka till synden, att omsorgsfullt undvika 
varje tillfälle och anledning till synd och att 
flitigt använda nödvändiga medel till bättring. 
Gud vare mig syndare nådig genom Kristus, 
vår Herre. Amen. Aftonböner. 


21 


Var du, o Herre, under denna natt mitt och 
mina anhörigas skydd och beskärm, vaka över 
oss med din kärleksfulla försyn; låt din helige 
ängel stå vid vår sida, så att vi må bevaras 
från alla faror, sova i lugn och med ny styrka 
uppvakna till din heliga tjänst, förbarma dig 
även, allsmäktige Gud, över alla våra medmän¬ 
niskor, i synnerhet över de sjuka och nöd¬ 
lidande, och framför allt över dem som nat¬ 
tens mörker kunde förleda till synd. Även an¬ 
befaller jag dig, kiirieksrike Fader, Jesu Kristi 
heliga Kyrka med dess synliga överhuvud, vår 
Helige Fader, påven, alla dess biskopar och 
själasörjare. Jag anropar också din barmhär¬ 
tighet för alla avlidna, särskilt för N. N. Giv 
dem den eviga vilan, och det eviga ljuset lyse 
för dem. Amen. 

Till ditt beskydd fly vi, lieliga Guds 
moder. Försmå icke vår ödmjuka bön i vår 
nöd, utan befria oss städse från alla faror, du 
ärorika och välsignade Jungfru! Vår drottning, 
vår beskyddarinna, vår hjälp! Försona oss med 
din Son, anbefall oss åt diu Son, för oss fram 
till din Son. 

F. Bed för oss, heliga Guds moder. 

Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften. 

Lutom oss bedja. Bevara, o Herre, dina tjä¬ 
nare i frid och låt oss, som förtrösta på den 
heliga och alltid rena Jungfrun Marias be¬ 
skydd, vara trygga för alla fiender, genom 
Kristus, vår Herre. Sv. Amen, 

Bestänk dig med vigvatten i ödvnjuk förtröstan 
på de däröver uttalade kyrkliga bönernas kraft; 
beteckna dig andäktigt med det helga korsteck¬ 
net och sök sedan att insomna under fromma 
tankar. 22 


Aftonböner. 


2 . 

Kort aftonbön. 

I Faderns t och Sonens och den Helige An¬ 
des namn. Amen. 

O min Gud, jag tackar dig av hela mitt hjärta 
för allt gott, som du i dag bevisat mig. Jag 
beder om din välsignelse: Herre, bevara oss, 
då vi vaka, beskydda oss, då vi sova, på det 
att vi må med Kristus vaka och i frid sova. 
O min Gud, jag tror på dig som den eviga san¬ 
ningen, jag hoppas på dig som den oändliga 
barmliärtigheten, jag älskar dig, den oändligt 
gode Guden. Det smärtar mig djupt, att jag så 
ofta förolämpat dig, min bäste Fader. Var mig 
nådig och låt mig icke dö i mina synder. 

O Jesu heliga hjärta, som lidit dödens ångest, 
förbarma dig över de döende. O Maria, moder 
för alla, som Kristus återlöst, anbefall oss åt 
Guds barmhärtighet. — Må de avlidnas själar 
genom Guds barmhärtighet vila i frid. 

Lovad vare Jesus Kristus. — I evighet. Arnen. 

Bön lör de döende. 

Mildaste Jesus, du som älskar själarna, jag 
besvär dig vid ditt heligaste hjärtas dödskamp 
och vid din obefläckade moders smärtor, rena 
i ditt blod alla syndare i hela världen, vilka nu 
ligga i dödskampen och redan i dag komma 
att dö. — Jesu hjärta, som lidit dödens nöd, 
förbarma dig över de döende. 

3. 

Aftonbön ur Kyrkans liturgi. 

F. Herre, välsigna oss. En lugn natt och en 
salig dödsstund förläne oss Herren, den alts- 
mäktige. Sv. Amen. 

F. Bröder, varen nyktra och vaken, ty eder 
vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett 
rytande lejon och söker, vem han må uppsluka. Aftonböner. 


23 


Ställ lionoin emot, starka i tron. Men du, 
Herre, förbarma dig över oss. Sv. Gud vare 
tack. 

F. Vår hjälp är i Herrens namn. Sv. Som 
liar gjort himmel och jord. 

F. Fader vår. 

Sv. Jag bekänner för den allsmäktigc Gu¬ 
den, den heliga, alltid rena Jungfrun Maria, den 
helige ärkeängeln Mikael, den helige Johannes 
Döparen, de heliga apostlarna Petrus och Pau¬ 
lus och alla helgon, att jag mycket syndat i tan¬ 
kar, ord och gärningar, genom min skuld, genom 
min skuld, genom min alltför stora skuld. Där¬ 
för beder jag den heliga, alltid rena Jungfrun 
Maria, den helige ärkeängeln Mikael, den he¬ 
lige Johannes Döparen, de heliga apostlarna 
Petrus och Paulus och alla helgon att bedja 
för mig till Herren, vår Gud. 

F. Den allsmäktige Guden förbarme sig över 
oss, iörlåte oss våra synder och före oss fill 
det eviga livet. Sv. Amen. 

F. Tillgift, avlösning och förlåtelse för våra 
synder förläne oss den allsmäktige och barm¬ 
härtige Herren. Sv. Amen. 

F. Omvänd oss. Gud, vår frälsning, Sv. Och 
vänd din vrede från oss. 

F. Gud. kom mig till hjälp, Sv. Herre, skynda 
till min undsättning. — Ära vare Fadern. 

(Pä. 133 ) 

F. Nu prisen Herren, I alla hans tjänare, 

Sv. I som stån i Herrens hus, i gårdarna till 
vår Guds hus. 

F. Om nätterna lyften edra händer upp mot 
helgedomen och välsignen Herren. 

Sv. Herren välsigne dig ifrån Sion, han som 
har gjort himmel och jord. 

F. Ära vare Fadern. 24 


Aftonböner. 


F. Dagens stjärna sänker sig, 

O Skapare, vi bedja dig, 

var du vår sköld, var du vår borg, 

och skydda oss från synd och sorg. 

Sv. I denna natt bevara oss, 
ocli släck de onda drömmars bloss, 
för fiendens bedrägeri 
vår kropp, vår själ du flålle fri. 

F. Hör nu vår bön, o Fader stor, 
med Sonen din, som hos dig bor, 
med Anden, som ger helighet, 
dti härskar i all evighet. Sv. Amen. 

F. Men du är hos oss, o Herre, och ditt he¬ 
liga namn är anropat oss till välsignelse, över¬ 
giv oss icke, Herre vår Gud. Sv. Gud vare 
tack. 

F. I dina händer, Herre, befaller jag min 
ande. Sv. I dina händer, Herre, befaller jag 
min ande. 

F. Du har frälst oss, o Herre, sanningens 
Gud. Sv. Jag befaller dig min ande. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den He¬ 
lige Ande. Sv. 1 dina händer. Herre, befaller 
jag min ande. 

F. Bevara oss, Herre, som din ögonsten. Sv. 
Under dina vingars skugga beskydda oss. 

Simcons lovsång. 

F. Nu låter du, Herre, din tjänare fara i frid 
efter ditt ord, Sv. Ty mina ögon hava sett 
din frälsning, 

F. Vilken du har berett inför alla folks an¬ 
sikte, Sv. Ett ljus till hedningarnas upplys¬ 
ning och ditt folk Israels ära. &• Ära vare 
Fadern. 

F. Bevara oss, Herre, då vi vaka, beskydda Aftonböner. 25 

oss, då vi sova, på det att vi med Kristus må 
vaka och i frid vila. Sv. Amen. 

F. Välsignad är du, Herre, våra fäders Qud, 
Sv. Och lovvärd och härlig i evighet. 

F. Låtom oss prisa Fadern och Sonen jämte 
den Helige Ande. Sv. Låtom oss lova och upp¬ 
höja honom i evighet. 

F. Välsignad är du, Herre, i himmelens fäste, 
Sv. Och lovvärd och härlig och upphöjd i 
evighet. 

F. Må den allsmäktige och barmhärtige Gu¬ 
den välsigna och bevara oss. Sv. Amen. 

F. Värdes, Herre, bevara oss under denna 
natt för synd; Sv. Förbarma dig, o Herre, över 
oss, förbarma dig över oss. 

F. Din barmhärtighet råde över oss. Sv. 
Såsom vi hava hoppats på dig. 

F. Herre, hör min bön. Sv. Och låt mitt rop 
komma till dig. 

F. Låtom oss balja. Besök. Herre, vi bedja 
dig, vårt hus och hem ocli avlägsna därifrån 
alla fienders försåt. Låt dina heliga änglar bo 
hos oss, på det att de må bevara oss i frid, 
och lät din välsignelse alltid vila över oss. 
Genom vår Herre Jesus Kristus, som med dig 
i den Helige Andes enhet lever och regerar: 
Gud från evighet tili evighet. Sv. Amen. 

F. Låtom oss prisa Herren. Sv. Gud vare 
lack. 

F. Välsigne och beskydde oss den allsmäk¬ 
tige och barmhärtige Herren: Fadern, t Sonen 
och den Helige Ande. Sv. Amen. 

F. Guds hjälp förblive alltid med oss. Sv. 
Amen. 

Här tillfogas den Marianska antifon som motsvarar 
kyrkoårets tid. Den heliga Mässan. 

i. 

Mässans liturgiska text.* 

Den heliga Mässan är det Nya förbundets oblodiga offer, 
den katolska Kyrkans förnämsta gudstjänst. Den omfattar 
i sin nuvarande form två delar: den förberedande guds¬ 
tjänsten och offergudstjänsten. 

1. Den fö rberedan de gud st j ä n s t e n 
T r a p p s t e g s b ö n e n. 

Den läses vid altarets fot och angiver det själens sinne¬ 
lag, i vilket prästen och de kristtrogna böra nalkas 
altarets mysterium: ödmjukhet, ånger, andlig glädje och 
förtröstan. 

Sc. In t nomine Pa- Prästen. I Faderns 
tris et Filii et Spiritus och Sonens och den 
Sancti. Amen. Helige Andes namn. 

Amen. 

* Här återgives den latinska Mässans fullständiga text, 
såsom den av prästen läses vid altaret. — Mässans liturgi 
består dels av fasta mässböner, dels av sådana, som växla 
för olika dagar eller tider på året. De delar, som här 
framhävas genom (*), läsas endast på Trefaldighetens fest 
och måste alltså i alla andra mässor ersättas av de re¬ 
spektive böner, som på sina dagar äro angivna i mäss¬ 
boken. 
Mässans liturgiska text. 27 

Introibo ad altare Dei. Jag skall framträda 
till Guds altare. 

Af. Ad Deum, qui Ministranten. Till Gud, 
laetificat juventutem min ungdoms glädje, 
meam. 

I själ amässan och under passionstiden läses icke Ps. 42. 


Ps. 42. Sc. Judica me, 
Deus, et discerne cau- 
sam meam de gente 
non saneta; ab homine 
itiiquo et doloso erue 
me. 

Af. Ouia tu es Deus, 
fortitudo mea: quare 
me repulisti, et quare 
tristis incedo, dum af- 
fligit me inimieus? 

Sc. Emitte lucem tuain 
et veritatem tnam: ipsa 
me deduxerunt, et ad- 
duxerunt in montern 
sanetum tuum et in ta- 
bernacula tua. 

Af. Et introibo ad al¬ 
tare Dei: ad Deum, qui 
laetificat juventutem 
meam. 

Sc. Confitebnr tibi in 
cithara, Deus, Deus 
nieus: quare tristis es, 
anima mea, et quare 
conturbas me? 

Af. Spera in Deo. quo- 
niam adhuc confitebor 
illi: salutare vultus inei 
et Deus meus. 


Pr. Döm mig, o Gud, 
och utför min sak emot 
oheligt folk: rädda mig 
från orättfärdiga och 
trolösa människor. 

Af. Ty du, 0 Gud. är 
min styrka. Varför har 
du förskjutit mig, och 
varför skall jag gå 
sorgsen, medan min 
fiende plågar mig? 

Pr. Sänd ut ditt ljus 
och din sanning; de 
leda och föra mig till 
ditt heliga berg och till 
dina hyddor. 

Af. Och jag skall 
framträda till Guds al¬ 
tare, till Gud, min ung¬ 
doms glädje. 

Pr. Jag skall lovprisa 
dig med strängaspel. 
Gud, min Gud! Varför 
är du sorgsen, min själ, 
varför vållar du mig 
oro? 

Af. Förtrösta på Gud! 
Än skall jag prisa 
honom: mitt ansiktes 
frälsning och min Gud. 28 


Mässans liturgiska text. 

Se. Gloria Patri et Pr. Ära vare Fadern 
Filio et Spiritui Saneto. ocli Sonen och den He¬ 
lige Ande. 

Af. Sicut erat in prin- Al Som det var i be- 
cipio, et nune etsemper gynnelsen, så nu och 
et in saecula saeculo- alltid och i all evighet, 

rum. Amen. Amen. 

Sc. Introibo ad altare p. Jag skall fram- 

Dei. träda till Guds altare. 

Al Ad Deum, qui Al Till Gud, min ung- 
laetificat juventutem doms glädje, 
meam. 

Sc. Adjutorium no- Pr. Vår hjälp är i 

.strum in nomine Do- Herrens namn. 
mini. 

Af. Qui fecit coelum Af. Som gjort himmel 
et terram. och jord. 

Sc. Confiteor. Pr. Jag bekänner... 

Af. Misereatur tui Af. Den allsmäktige 

omnipotens Deus, et di- Guden förbarme sig 
missis peccatis tuis över dig. förlåte dig 
perdneat te ad vitam dina synder och före 
aeternam. dig till det eviga livet. 

Sc. Amen. P. Amen. 

Confiteor är en bön om syndaförlåtelse. Renhet fordras, 
ty den heliga Mässan innebär tillträde till Guds Allra- 
heligaste och de heligas samfund. 

Af. C o 11 f i t e o r Deo Af. Jag bekänner för 
omnipotenti, beatae Ma- den allsmäktige Guden, 
riae semper Virgini, den heliga, alltid rena 
beato Michaeli Arch- Jungfrun Maria, den he- 
angelo, beato Joanni lige ärkeängeln Mikael, 
Baptistae, sanetis Apo- den helige Johannes Dö- 
stolis Petro et Paulo, paren, de heliga apost- 
omnibus Sanetis, et tibi, iarna Petrus och Pau- 
pater: quia peccavi ni- lus, alla helgon och dig, 
mis cogitatione, verbo fader, att jag mycket 
et opere: mea eulpa, syndat i tankar, ord och 
mea eulpa, mea maxima gärningar, genom min Mässans liturgiska text. 29 


eulpa. Ideo precor 
beatani Mariam semper 
Virginem, beatum Mi- 
diaelera Archangelum, 
beatum Joatmem Bap- 
tistam, sanetos Aposto- 
los Petrum et Paulum, 
omnes Sanetos, et te, 
pater, orare pro me ad 
Dominum Deum no- 
strum. 

Sr. Misereatur vestri 
omnipotens Deus et di- 
missis peccatis vestris 
perducat vos ad vltam 
aeternam. 

Af. Amen. 

Sc. Indulgentiam, ab- 
solutionem et remissio- 
nem peccatoruin no- 
strorum tribuat nobis 
omnipotens et miseri- 
cors Dominus. 

Af. Amen. 

Sc. fDeus, tu conver- 
sus vivifieabis nos. 

Af. Et plebs tua lae- 
tabitur in te. 

Sc. Ostende nobis, 
Domine, miserieordiam 
tuam. 

Af. Et salutare tuum 
da nobis. 

Sc. Domine, exaudi 
orationem meam. 

Af. Et clamor meus 
ad te veniat. 


skuld, genom min skuld, 
genom min alltför stora 
skuld. Därför beder jag 
den heliga, alltid rena 
Jungfrun Maria, den he¬ 
lige ärkeängeln Mikael, 
den helige Johannes Dö- 
paren, de heliga apost¬ 
larna Petrus och Pau¬ 
lus, alla helgon och dig, 
fader, att bedja för mig 
till Herren, vår Gud. 

Pr. Den allsmäktige 
Guden förbarme sig över 
eder, förlåte eder edra 
synder oclt före eder till 
det eviga livet. 

Af. Amen. 

Pr. Tillgift, avlösning 
och förlåtelse för våra 
synder törläne oss den 
allsmäktige och barm¬ 
härtige Herren. 

Af. Amen. 

Pr. Vänd dig till oss, 
o Gud, och vi skola 
leva. 

M. Och ditt folk skall 
glädja sig i dig. 

Pr. Visa oss, Herre, 
din barmhärtighet. 

Af. Och giv oss din 
frälsning. 

Pr. Herre, hör min 
bön. 

Af. Och låt mitt rop 
komma till dig. 30 Mässans liturgiska text. 

SV. Dominus vobis- Pr. Herren vare ined 
cum. eder. 

Af. Et cum spiritu tuo. M. Och med din ande. 


Prästen, under det han stiger upi> till altaret: 

Orcmus. Aufer a nobis. Vi bedja dig, o Herre, tag 
quaesutnus, Domine, iniquita- våra synder från oss, att vi 
tes nostras: ut ad Sancta må varda värdiga att med 
sanetoruny puris mercamur rena hjärtan ingå i det Allra- 
inentibus introire. Per Chri- heligaste, genom Kristus, vår 
stum, Dominum nostrum. Herre. Amen. 

Amen. 


Prästen kysser altaret och laser: 

Oramus te, Domine, per Vi bedja dig, Herre, gc- 
111 er i ta Sanctoruin tuorum, nom förtjänsterna hos dina 
quorum _ reliquiae hic sunt, helgon, vilkas kvarlevor här 
et omnium Sanctorum: ut vila, och hos alla helgon, att 
indulgere digneris omnia du nådigt ville förlåta mig 
peccata mea. Amen. alla mina synder. Amen. 


Introitus eller ingångsvers.* 

(*) Benedicta sit sancta Välsignad vare den he- 
Trinitas, atque indivisa liga Trefaldigheten i sin 
unitas: confitebimur et, odelbara enhet! Låtom 
quia fecit nobiseum mi- oss prisa den; ty den har 
sericordiam suam. Ps. 8. gjort barmhärtighet med 
Domine, Dominus noster: oss. Ps. Herre, vår Her- 
quam admirabile est no- re, hur underbart är icke 
men tuum in universa ditt namn på hela jor- 
terra! Gloria Patri. den! Ära vare Fadern. 

Därefter upprepas ingångsversen ända till psalmversen. 

* I. är det första som läses ur mässboken. I forntiden 
.sjöngs en av Davids psalmer under det att prästen, före¬ 
trädd av ministranterna, tågade i procession fram till 
altaret. Före introitus lägger prästen i levitmässor och 
på större högtidsdagar under bön och välsignelse rökelse i 
rökelsekaret och incenserar den Korsfästes bild, relikerna, 
om sådana finnas ovanpå altaret, och själva altaret. Rö¬ 
kelsen sinnebildar de troendes till Gud uppstigande böner. 
Altaret är sinnebild för Kristus själv. Mässans liturgiska text. 31 

K y r i e. 

K. är en kort litania till den heliga Trefaldigheten av 
grekiskt ursprung, såsom orden ännu i dag visa. 

Sc. 'Kyrie eleison. Pr. Herre, förbarma 
dig över oss. 

Af. Kyrie eleison. Af. Herre, förbarma 
dig över oss. 

Sc. Kyrie eleison. Pr. Herre, förbarma 
dig över oss. 

Af. Christe eleison. Af. Kristus, förbarma 
dig över oss. 

Sc. Christe eleison. Pr. Kristus, förbarma 
dig över oss. 

Af. Christe eleison. Af. Kristus, förbarma 
dig över oss. 

Sc. Kyrie eleison. Pr. Herre, förbarma 
dig över oss. 

Af. Kyrie eleison. Af. Herre, förbarma 
dig över oss. 

Se, Kyrie eleison. Pr. Herre, förbarma 
dig över oss. 

Gloria.* 

Gloria in excelsis Ära vare Gud i höj- 
Deo. Et in terra pax den och på jorden frid 
hominibus bonae volun- åt människor, som ha- 
t.itis. Laudamus te, be- va hans välbehag. Dig 
riedicimus te, adoramus lova vi, dig prisa vi, dig 
te, giorificamus te. Gra- tillbedja vi. dig förhär- 
tias agimus tibi propter liga vi. Vi tacka dig 
magnam gloriam tuam. för din stora härlighet. 
Domine Deus, Rex coel- Herre Gud, himmelske 

* Begynnelseorden sjöngos av den himmelska härskaran 
i Betlehem. Hymnen, i övrigt av grekiskt ursprung, är 
ett högtidligt nämnande av Guds namn _ med de mest 
upphöjda titlar, som tillägnats honom i Skriften. Det över¬ 
väldigande gudsmed vetande, som kommer till uttryck här, 
hör besjäla alla våra böner i Mässan. (Gloria bortfaller 
i några mässor, särskilt under advents- och fastetiden.) 32 Mässans liturgiska text. 

estis, Deus Pater omni- konung, Gud alismäk- 
potens. Domiile Fili uni- tige Fader; Herre, du 
genite, Jesu Cliriste. enfödde Son, Jesus Kri- 
Domine Deus, Agnus stus! Herre Gud,' Guds 
Dei, Filius Pairis. Qui lamm, Faderns Son; du 
toliis peccata mundi, som borttager världens 
miserere nobis. Qui tol- synder, lörbarma dig 
lis peccata mundi, sus- över oss; du som bort- 
cipe deprecationem no- tager världens synder, 
stram. Qui sedes ad mottag vår ödmjuka 
dexteram Patris, ntise- bön; du som sitter pä 
rere nobis. Quouiam Faderns liögra liand, 
tu solus Sanctus, tu förbarma dig över oss; 
solus Dotninus, tu solus ty du allena är den He- 
Altissimus, Jesu Chri- lige, du allena Herren, 
ste. Cum Sancto Spi- du allena den Allra- 
ritu, in gloria Dei Pa- högste, Jesus Kristus, 
tris. Amen. med den Helige Ande i 

Gud Faderns härlighet. 
Amen. 

Prästen böjer sig djupt och kysser altaret, som är en 
sinnebild för Kristus själv. Sedan tillönskar han hela 
menigheten samma enhet med Kristus, i det lian vänder 
sig till folket och säger: 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 
cum. eder. 

Af. Et cum spiritu tuo. Af. Och med din ande. 

Kyrkobön. 

(*) Sc. Oremus. Omni- Pr. Låtom oss bedja. 
potens, sempiterne Deus, Allsmäktige, evige Gud, 
qui dedisti famulis tuis du som förlänat dina 
in confessione verae fidei tjänare att i den sanna 
aeternae Trinitatis glo- trons bekännelse få kän- 
riam agnoscere, et in nedom om den eviga 
potentia majestatis ado- Trefaldighetens härlig¬ 
rare unitatem: quaesu- het, och i Majestätets 
mus, ut eiusdem fidei makt tillbedja dess en- 
firmitate ab omnibus het, vi bedja dig, låt oss Mässans liturgiska text. 33 

semper muniamur adver- genom ståndaktighet i 
sis. Per Dominum nost- samma tro städse vara 
rum Jesum Christum... tryggade mot allt ont. 

Genom vår Herre Jesus 
Kristus ... 

M. Amen. M. Amen. 

Epistel. 

E. är hämtad från apostlarnas brev eller från Gamla 
testamentet, anpassad efter dagens fest. 

(*) Lectio Epistolae be- Läsning ur den helige 
ati Pauli Apostoli ad aposteln Pauli brev till 
Romanos, c. n. Romarna. 

O altitudo divitiarum O vilket djup av rike- 
sapientiae et scientiae dom, vishet och vetande 
Dei: quam incomprehen- finnes ej hos Gud! Huru 
sibilia sunt judicia eius, obegripliga aro ej hans 
et investigabiles viae domar, och huru outrann- 
ejus! Quis enim cogno- sakliga hans vägar! Ty 
vit sensum Domini? Aut vem har känt Herrens 
quis consiliarius eius fuit? sinne eller vem har va- 
Aut quis prior dedit illi, rit hans rådgivare? Eller 
et retribuetur, ei? Quo- vem har först givit ho- 
niam ex ipso, et per ip- nom något, så att han 
sum, et in ipso sunt om- skulle återgälda honom 
nia: ipsi gloria in sae- det? Ty av honom och 
cula. Amen. genom honom och i ho¬ 

nom är allting. Honom 
vare ära i evighet! Amen. 
M. Deo gratias. Af. Gud vare tack. 

G r a d u a 1 e.* 

(*) Benedictus es, Do- Välsignad ar du, Her- 
mine, qui intueris abys- re, som skådar ned över 
sos, et sedes super Che- avgrunder och tronar 
rubim. V. Benedictus es, Över keruber. Välsignad 

* G. är den i Mässan i musikaliskt avseende rikast 
utvecklade koralkörsången (alleluja). Den ledsagar ingen 
liturgisk handling, utan är en självständig del. Redan 

2 — Oremus. 34 Mässans liturgiska text. 

Domine, in firmamcnto är du, Herre, i himlaval- 
coeli, et laudabilis in vet, och prisvärd i evig- 
saecula. Alleluia, alleluia. het. Allelu/a, alleluja. 
V. Benedictus es, Domi- Välsignad är du, Herre, 
ne, Deus patrum nostro- våra fäders Gud, och 
rum, et laudabilis in sae- lovvärd i evighet. Alle- 
cula. Alleluia. luja. 

Evangelium. 

Munda cor meum ac labia Rena mitt hjärta och mina 
mea, omnipotens Deus, qui läppar, al Ismäktige Gud, du 
labia Isaiae _ prophetae cal- som fordom med ett glö- 
culo mundasti ignito: ita me dande kol renat profeten 
tua grata miseratione di- Isaias’ läppar. Värdes i din 
gnare mundare, ut sanctum milda barmhärtighet så rena 
Evangelium tuum digne mig, att jag värdigt må för- 
valeam nuntiarc. Per Chri- kunna ditt heliga Evange- 
stum, Dominum nostrum. lium. Genom Kristus, vår 
Amen. Herre. Amen. 

Jube Domine benedicere: Värdes, Herre, välsigna 
Dominus sit in corde meo et mig. Herren vare i mitt 
in labiis meis, ut digne ct hjärta och på mina läppar, 
competenter annuntiem Evan- att jag värdigt och tillbörligt 
gelium suum. Amen. må förkunna hans heliga 

evangelium. Amen. 

I levitmässor och på större högtidsdagar välsignas 
före evangeliet rökelse, och incenseras evangelieboken. 
Vid början av evangeliet resa sig alla och beteckna gan-— 
nan, munnen och bröstet med korstecknet. 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 
cum. eder. 

Af. Et cum spiritu M. Och med din ande. 
tuo. 

St’. Sequentia saneti Pr. Det följande ur 

Evangelii seeundutn det heliga Evangeliet 
Matthaeum. enligt Matteus. 

M. Gloria tibi, Do- M. Ära vare dig, o 

mine. Herre! 

Augustinus omnämner den gamla seden att efter episteln 
sjunga en psalm (numera är det blott några verser) 
ifrån en upphöjd plats (gradus). Meningen med Gra- 
duale var och är att fördjupa läsningens tankar genom 
psalmsången, dess konstnärliga form skall höja den and¬ 
liga glädjen. 35 


Mässans liturgiska text. 


(*) In illo tempore: 
Dixit Jesus discipulis 
suis: Data est mihi om- 
nis potestas in coelo, et 
in terra. Euntes ergo do- 
cete omnes gentes, bap- 
tizantes eos in nomine 
Patris, et Filii, et Spiri- 
tus Sancti: docentes eos 
servare omnia quaecum- 
que mandavi vobis. Et 
ecce ego vobiscum sum 
omnibus diebus, usque 
ad consummationcm sae- 
culi. 

M. Laus tibi, Christe. 

Sc. Per evangelica dieta 
deleantur nostra delieta. 


I den tiden sade Jesus 
till sina lärjungar: All 
makt är mig given i 
himmclen och på jorden. 
Gån därför och lären 
alla folk och dopen dem 
i Faderns och Sonens och 
den Helige Andes namn, 
och lären dem hålla allt, 
vad jag befallt eder. Och 
se, jag ar med eder alla 
dagar intill världens 
ände. 


Af. Lov vare dig, 
Kristus. 

Pr. Må genom evangeliets 
ord våra överträdelser ut¬ 
plånas. 


C r e d o. 

Credo (den niccno-konstantinopolitanska trosbekännelsen, 
4 årh.) läses på söndagarna och på andra i liturgien 
Särskilt utmärkta dagar. 


Credo in unurn 
Deum, Patrem omnipo- 
tentem, faetorem cceli 
et terr<e, visibilium om- 
nium et invisibilium. Et 
in unum Dominum Je- 
sum Christum, Filium 
Dei unigenitum; et ex 
Patre natum ante ormiia 
saecula. Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum 
verum de Deo vero; ge- 
nitum, non faetum. con- 
subslantialem Patri: per 


J a g t r o r på en Gud, 
den allsmäktige Fadern, 
himmelens och jordens, 
alla synliga och osyn¬ 
liga tings Skapare. Och 
på en Herre Jesus Kri¬ 
stus, Guds enfödde Son, 
som från evighet är 
född av Fadern; Gud 
av Gud, ljus av ljus, 
sann Gud av sana Gud, 
född, icke gjord, av 
samma väsen som Fa¬ 
dern; genom vilken allt 36 


Mässans liturgiska text. 

quetti omnia faeta smit. är gjort; vilken för oss 
Otti propler nos homi- människor ocii för vår 
nes, et propter nostram frälsnings skull nedsteg 
salutem descendit de från himmelen. Och han 
eoeiis. Et incarnatus est antog kött genom den 
de Spiritu Sancto ex Helige Ande av Jung- 
Maria Virgine, et homo fru Maria och vart 
faetus est.*. Crucifixtis människa.' Han blev 
etiam pro nobis, sub ock korsfäst för oss, 
Pontio Pilato passus ct och under Pontius Pila- 
sepultus est. Et resur- tus pinad och begraven, 
rexit tertia die, sealn- Och han uppstod på 
dum Scripturas. Et as- tredje dagen efter Skrif- 
cendit in crelimi; sedet terna och uppfor till 
ad dexteram Patris. Et himmelen. Han sitter vid 
iterum venturus est Faderns högra sida, 
ettm gloria judicare vi- och skall återkomma 
vos et mortuos: cujus ined härlighet till att 
regni tion erit finis. Et döma levande och döda, 
in Spiritum Sanctum, och på hans rike skall 
Domintim et vivifican- icke vara något slut. 
tem: qui ex Patre Filio- Och på den Helige An- 
aue procedit: qui cum de, Herren ocli livgiva- 
Paire et Filio sirnul ren, vilken utgår avFa- 
adoratur et conglori- dern och Sonen, vilken 
ficatur; qui loeutus est tillika med Fadern och 
per Prophetas. Et uiiam. Sonett tillbcdes och för- 
sanetam. caiholicam et härligas, som har taiat 
anostolicam Ecclesiam. genom profeterna. Och 
Confiteor utium hap- på den ena heliga, ka- 
tisma in remissionem lolska och apostoliska 
pcccatorum: ct exspecto Kyrkan. Jag bekänner 
resurrectionem mortu- ett dop till syndernas 
orum. et vitam venhirl förlåtelse och förväntar 
saeculi. Amen. dc dödas uppståndelse 

och den tillkommande 
evighetens liv. Amen. 

* Under dessa ord knäböjer församlingen. 37 


Mässans liturgiska, text. 

Vare sig Crcdo förekommer eller ej, bör den förbere¬ 
dande gudstjänsten i själen hava väckt en levande tro på 
Gud och hans återlösningsverk i Jesus Kristus, vilket nu 
kommer att upprepas på altaret på oblodigt sätt. 1 den 
kristna forntiden fick ingen odöpt, ingen avfällig, ingen 
ovärdig kristen övervara ’dc troendes Mässa’ d. v. s. den 
heliga handlingen, som nu följer. 


2. O f f e r g u dstiä nste n. 

Denna omfattar tre delar: Offergåvornas frambärande. 
Förvandlingen, Kommunionen. — Offrets inledningsakt 
skedde i den kristna forntiden genom dc troende, som 
f ra inburo till altaret bröd, vin och andra gåvor, delvis 
för de fattigas och prästens underhåll, delvis för den 
heliga handlingen. Prästen tog av bröd och vin det som 
behövdes för Förvandlingen och Kommunionen, samt vigde 
det under böner och ceremonier åt Gud som cn sista 
förberedelse till det egentliga offret, som försiggår först i 
och genom Förvandlingen och avslutas genom Kummn- 
nionen. — Kristus är även i varje Mässa den egentliga 
offerprästen. I förening med hans offerakt blir prästens 
och de troendes offerakt värdefull inför Gud. Prästen vid 
altaret är Kristi ställföreträdare, men även de troendes, 
(Kyrkans), liturgiska representant. Även de troende fram¬ 
bära offret. — Kristi offer är av oändligt värde, men 
den frukt och välsignelse, som utgår från varje Mässa, 
är större allt efter dc troendes större helighet och andakt. 
— Brödet och vinet äro offrets synliga, sakramentala 
tecken, men även symboler: det som försiggår i dem, 
bör försiggå i den offrandes själ: inre helgelse och förening 
med Gud. Den kristne bör enligt Apostelns ord (Rom. 
12:1) skänka sig själv som offergåva åt Gud. Han gör 
det, i det han dör bort från synden och för ett nytt liv 
i den heliggörandc nådens kraft. Denna nåd, som redan 
härnere förvandlar själen till Kristi avbild, skall en gång 
vid uppståndelsen även förvandla kroppen, så att slutligen 
hela människan, frälst genom Kristi offer, upptages i Guds 
härlighet. — ’Gör oss, o Herre, till en dig välbehaglig, 
evig offergåva.’ (Mässbön ur pingstoktaven.) 


Of fergåv o r na s__fr arn b ärande. 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 

cum. eder. 

M. Et cum spiritu tuo. M. Och med din ande. 
Sc. Oremus. Pr. Låtom oss bedja. 38 


Massans liturgiska text, 

Offcrtoriwn. 

(*) Bcnedicrus sit Deus Välsignad vare Gud 
Pater, unigenitusque Dei Fadern och Guds enföd- 
Filius, Sanetus quoque de Son och den Helige 
Spiritus: quia fccit nobis- Ande.; ty han har gjort 
ram miscricordiam suara. barmhärtighet med oss. 

Brödet frambäres. 


Suscipe sanctc Pa¬ 
ter, omnipotens, reterne 
Deus, hane immacula- 
tam Hostiam, cntaui ego 
indignus famulus tuus 
offero tibi, Deo tneo 
vivo et vero, pro in- 
nnmerabilibus peccatis 
et offensionibus et neg- 
ligentiis meis, et pro 
omnibus circumstanti- 
bus, sed et pro oinnibus 
fidelibus Christianis, vi¬ 
vis atque defunetis; ut 
inihi et illis proficiat ad 
salutem in vitam teter- 
iiam. Amen. 

Kalken 

Deus. qui lutmante 
substantia: dignitatem 
inirabiliter con did is t i et 
mirabil ius reformasti: 
da nobis per hujus 
aqure et vini mysterium 
ejtis divinitatis esse 
consortes. qui humatii- 
tatis nostra: fieri digtia- 
tus est particeps, Jesus 


Mottag, helige rader, 
allsmäktige, evige Ond, 
detta obefläckade offer, 
vilket jag, din ovärdige 
tjänare, frambär åt dig, 
min sanne och levande 
Gud, till förlåtelse för 
mina otaliga synder, 
överträdelser och för¬ 
summelser, liksom ock 
för alla närvarande, 
men även för alla tro¬ 
ende kristna, levande 
och döda, på det att det 
må lända mig och dem 
till frälsning för det 
eviga livet. Amen. 

bcrccles. 

O Gud, som under¬ 
bart skapat den mänsk¬ 
liga naturen och ärtnu 
underbarare förnyat 
densamma, förläna oss 
genom hemligheten av 
detta vatten och vin att 
få del i dens gudomlig¬ 
het. som nedlät sig att 
varda delaktig av vår Mässans liturgiska text. 39 

Christus, Filius tuus, mänskliga natur, Jesus 
Dominus noster; tiui te- Kristus, din Son, vår 
cum vivit... Herre, som med dig le¬ 

ver och regerar, i den 
Helige Andes enhet, 
Qud, från evighet till 
evighet. Amen. 


Kalken frambäres, 

Offerimtts tibi, Do- Vi offra dig, o Herre, 
mine, calicem salutaris, frälsningens kalk och 
tuam depreeantes cle- åkalla din mildhet, att 
mentiam; ut in con- den med söt vällukt må 
spectu divince majesta- uppstiga inför ditt gu- 
tis tute. pro nostra et domiiga Majestäts an- 
totius mundi salute, cum sikte för vår och 
odore suavitatis ascen- hela världens frälsning, 
dat. Amen. Amen. 


In spiritu humilitatis I ödmjukhetens ande 
et in animo contrito sus- och med ett förkrossat 
cipiamur a te, Domine; hjärta må vi upptagas 
et sic fiat sacrificium av dig, o Herre, och må. 
nostrum in conspectu vårt offer i dag så 
tuo hodie, ut placeat frambäras inför ditt an- 
tibi, Domine Deus. sikte, att det behagar 
dig. Herre, vår Gud. 

Veni, Sanctificator, om- Kom, Heliggörare, alls- 
nipotens seterne Deus; mäktige, evige Gud, och 
et benedic t hoc sacri- välsigna . detta offer, 
ficium tuo saneto no- som är tillrett åt ditt 
mini preeparatum. heliga namn. 

I levitmässor och på större högtidsdagar välsignar nu 
prästen rökelse och incenserar under böner, tagna ur 
psalmerna, kalken och altaret, varefter han själv, levi- 
terna och församlingen incenscras till ett tecken på allas 
innerliga förening med altaret, med offret, med Gud. 40 Mässans liturgiska text. 

Hand t vag ningen . 

Denna är här cn symbol. Händerna symbolisera våra 
handlingar, och genom deras tvagning visa vi renheten 
och oklanderligheten i allt vårt görande. (Cyrillus av 
Jerusalem f 386.) 

Ps. 25. 1/ a v a b o inter Ps. 25. Jag skall två mina 

innocentes manus mcas, et händer bland de oskyldiga 
circumdabo altare tuum, Do- och så träda till ditt altare, 
mine. Ut audiam vocem o Herre, för att höra ditt 
laudis, et enarrem universa lovkväde och förkunna alla 
mirabilia tua. Domine, di- dina underverk. Jag älskar, 
lexi decorcm domus tuse, et o Herre, ditt hus’ skönhet 
locum habitationis glorise tuse. och din härlighets boning. 
Ne perdas cum impiis, De- I/åt ej, o Gud, min själ om¬ 
us, anirnam meatn, et cum komma med de ogudaktiga, 
viris sanguinum vitam me- ej heller mitt liv med blods- 
ara: In quorum manibus männen, i vilkas händer 
iniquitates sunt; dextera co- orättvisa är, och vilkas hand 
rum repleta est muncrilms. är full av mutor. Men jag 
Ego autem in innocentia mea vandrar i min oskuld; fräls 
ingressus sum: redime me, mig och förbarma dig över 
et miserere niei. Pcs mens mig. Min fot vandrar på 
st et it in directo: in ecclesiis den rätta vägen; i de rätt- 
benedicam te, Domine. färdigas församlingar skall 

Gloria Patri. jag prisa dig, o Herre! Ära 

vare Fadern. 


Böner efter offringen. 

Suscipe, saueta Tri- Mottag, heliga Tre- 
nitas, hane oblationem, enighet, detta offer, som 
quam tibi offerimus ob vi frambära åt- dig till 
memoriam passionis, re- åminnelse av vår Her- 
surrectionis ct ascen- res Jesu Kristi lidande, 
sionis Jesu Christi Do- uppståndelse och him- 
mini nostri. et in ho- melsfärd och till ära av 
norem B. Marire sem- den saliga, alltid rena 
per virginis, et B. Jo- Jungfrun Maria, denhe- 
annis Baptistre et ss. lige Johannes Döparen 
Apostolorum Petri et och de heliga apostlar- 
Pauli. et istorum et om- na Petrus och Paulus, 
nium Sanctorum: ut iiiis till ära av dessa och 
proficiat ad honorem, alla helgon, att det må 
nobis autem ad salu- lända dem till ära och 
tem: et iili pro nobis oss till välfärd, och att 41 


Mässans liturgiska text. 


intercedere dignenturin 
coclis, Quorum metno- 
riam agimus in terris. 
Per eundem Cliristum, 
Dominum nostrum. 
Amen. 

Sc. Orate, fratres: 
ut meum ac vestrutn 
saerificiiiin acceptabile 
fiat apud Deum, Patrcm 
öinnipotentem. 

Af. S u s c i p i a t Do¬ 
minus sacrificium de 
manibus tuis ad lau- 
dem et gloriam nominis 
sui. ad utilitatem quo- 
uue nostram, totiusque 
Ecelesiae sute sanctae. 

So. Amen. 

('') Sanctifica, qua:su- 
mus, Domine Deus nos- 
ter, per tui sancti nomi¬ 
nis invocationem hujus 
cblationis hostiam: et 
per eam nosmetipsos tibi 
nerfice munus atternum. 
Per Dominum ... 


de må vara vara före¬ 
språkare i himmelen, 
vilkas åminnelse vi fira 
på jorden, genom sam¬ 
me Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Pr. Bedjen, bröder, 
att mitt och edert offer 
må varda behagligt in¬ 
för Gud, den allsmäk- 
tige Fadern. 

Af. Herren mottage 
offret av dina händer 
till sitt namns lov och 
pris, till vår och hela 
sin heliga Kyrkas nytta. 


Pr. Amen. 

Vi bedja dig, Herre, 
vår Gud, helga genom 
vår åkallan av ditt he¬ 
liga namn denna offer¬ 
gåva och gör oss själva 
därigenom dig till ett 
evigt offer. Genom vår 
Herre Jesus Kristus, din 
Son, vilken med dig le¬ 
ver och regerar i den 
Helige Andes enhet.,, 


Prefationen och Sanctus.* 

Sc. Per omnia sae- Pr. Från evighet till 
cuia saeculorum. evighet. 

_Af. Amen. Af. Amen. 

* Enligt Herrens exempel i nattvardssalen läses en 
högtidlig tacksägelsebön (prefation) före Förvandlingen. 
Nu för tiden finnas 14 olika prefationer. Deras ur- 2 Mässans liturgiska text. 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 
cutn. eder. 

Af. Et cum spiritu tuo. Af. Och med din ande. 

Sc. Sursum eorda. Pr. Upplyften edra 
hjärtan. 

Af. Habemus ad Do- Af. Vi hava upplyft 
minum. dem till Herren. 

Sc. Gratias agamus Pr. Låtom oss tacka 
Domino Deo nostro. Herren, vår Gud. 

Af. Digmim et justum Af. Det är tillbörligt 
est. och rätt. 

Sc. Vere dignum et Pr. Det är i sanning 
justum est,aequum etsa- tillbörligt och rätt, rik- 
lutare, nos tibi semper tigt och gagneligt, att 
et ubique gratias agere, vi alltid och allestädes 
Domine sanete, Pater tacka dig, helige Herre, 
omnipotens, eeterne allsmäktige Fader, evi- 
Deus. Qui cum uni- ge Gud, som med din 
genito Filio tuo et Spi- enfödde Son och med 
ritu Sancto, unus es den Helige Ande är en 
Deus, unus es Dominus: Gud och en Herre, icke 
non in unius singulari- uti en persons enhet 
tate personfe, sed in utan i det ena väsendets 
unius Trinitate substan- Trefaldighet. Ty vad vi 
ti;e. Quod enim de tua på grund av din uppen- 
gioria, revelante te, ere- barelse tro om din här- 

gamla melodier räknas bland <le ädlaste, som musiken 
skapat. — Prefationens grundform hör till Mässans 
äldsta beståndsdelar. I forntiden uppräknades här i form 
av en lovsång alla Guds storverk alltifrån skapelsen in¬ 
till den första Förvandlingen i nattvardssalen. Meningen 
var, och är ännu i dag, att själen skall beredas att 
med tacksamt sinne- på altaret skåda Guds allmakts och 
kärleks största verk. 

Sanctus är är.glavärklens tillbedjan och lovsång 
till Trefaldighctcus ära, tagen ur profeten Isais (kap. 
6: 3). Aven människosläktet skall taga del i denna evin- 
nerliga hymn. Menigheten her därför att få instämma 
i denna .sång, och hälsar Herren, som nu skall komma, 
med skarornas rop på palmsöndagen: 'Välsignad vare 
Han, som kommer i Herrens namn. Iiosanna i höjden.’ 
(Matt. 1:1:9.) 43 


Mässans liturgiska text. 

dimus, hoc de Filio tuo, lighet, det tro vi om din 
lioc de Spiritu Sancto, Son, detsamma tro vi om 
sine differetitia discre- den Helige Ande utan 
tionis sentimtis. Ut in någon åtskiljande olik- 
confessione vera; sem- het; så att i bekännel- 
piternaeque Deitatis et sen av den sanna och 
in personis proprietas, eviga gudomen tillbedes 
et in essentia unitas, et i personerna skiljaktig- 
in majestate adoretur heten, i väsendet enhe- 
tequalitas. Quam lau- ten och i majestätet lik- 
dant Angeli atque Arclt- heten. Denna prisas av 
angeli, Cherubitn quo- änglar och ärkeänglar, 
que ac Serapltim, qui kerubim och serafim, 
noti cessant clamare som icke upphöra att 
quotidie una voce dicen- dagligen ropa med en 
tes: röst, sägande; 

S a n c t u s, Sanctus, Helig, helig, helig 
Sanctus, Dominus Deus är Herren Qud Sabaoth. 
Sabaoth. Pleni sunt Himmel och jord äro 
coeli et terra gloria tua. tulla av din härlighet. 
Hosanna in exceisis. Hosanna i höjden. Väl- 
Benedictus qui venit in signad vare han, som 
nomine Domini. Ho- kommer i Herrens namn. 
sanna in exceisis. Hosanna i höjden. 

C a n o n b ö n e n.* 

Bön for Kyrkan. 

Te igitur, clementis- Vi bedja dig, mil- 
sime Pater, per Jesum daste Fader, genom 

* Canon (= rättesnöre, fastställd oföränderlig ord¬ 
ning). ar Mässans äldsta och heligaste del, en krans av 
värdefulla böner och heliga ceremonier, som omgiva För¬ 
vandlingen och tolka dess djupa innebörd. Allt präglas 
nu av offrets och gemenskapens tanke: gemenskap med 
hela Kyrkan, påven, biskoparna och alla rättrogna på 
jorden, i synnerhet de närvarande och de, som ihåg- 
kommas i prästens memento, helgonen himmelen, sjä¬ 
larna i skärselden, gemenskap med Gud själv, som genom 
sin enfödde Sons evinnerliga offer försonas med världen, 
giver nåd och frid och väcker fromma beslut till livets 
helgelse. 44 Mässans liturgiska text. 

Cliristuin, Filiutn tuum, din Son, vår Herre. Je- 
Dorainum nostrum, sup- sus Kristus, och anropa 
plices rogamus ac pe- dig i djupaste ödmjuk- 
timus, uti accepta ha- het, att du ville nådigt 
beas et benedicas hsec mottaga och välsigna 
t dona, haec t munera, dessa gåvor, dessa 
lisec t sancta sacrificia skänker, dessa heliga 
illibata, in primis quae och obesmittade offer, 
tibi offerimus pro Ec- som vi frambära åt dig, 
clesia tua sancta ca- framför allt för din he- 
tholica, quam pacifica- liga katolska Kyrka, 
re, custodire, adunare att du på hela jordkret- 
et regere digneris toto sen nådeligen ville be- 
orbe terrarum, una cutrt vara den i frid och enig- 
famulo tuo papa nostro het, skydda och regera 
N. et antistite nostro den tillika med din tjä- 
N. et omnibus ortho- nare, vår påve N. och 
doxis atque catholicse vår biskop N. samt alla 
et apostolicte fidei cul- rättrogna bekännare av 
toribus. den katolska och apo¬ 

stoliska tron. 

Bön lör särskilda personer. 

Memento Domine, Kom ihåg, o Herre, 
famulorum iamularum- dina tjänare och tjäna- 
que tuarum N. et N. — rinnor N. och N. och 
et omnium circumstan- alla närvarande, vilkas 
tium, qtiorum tibi fides tro och andakt äro dig 
cognita est et nota bekanta, för vilka vi 
devotio, pro quibus tibi offra, eller vilka fram- 
offerimus, vel qui tibi bära dig detta lovoffer 
■offerunt hoc sacrificium för sig och alla de sina,, 
laudis pro se suisque för sina själars rädd- 
omnibus, pro redemp- ning och i förhoppning 
tione animarum sua- om sin frälsning och 
rum. pro spe salutis et välfärd, och som inför 
incolumitatis suee. tibi- dig, evige, levande och 
que reddunt vota sua sanne Gud, frambära 
seternoDeo, vivoetvero. sina löften. 45 


Mässans liturgiska text. 

Åkallan av den triumferande kyrkan. 


Communicantes et 
inemoriam venerantes, 
in primis gloriosee sem- 
per virginis Mariee, ge- 
nitricis Dei et Domini 
liostri Jesu Christi; sed 
et beatorum apostolo- 
rum ac martyrum tuo- 
rum, Petri et Pauli, 
Andrete, Jacobi, Joan- 
nis, Thomse, Jacobi, 
Philippi, Bartholomaei, 
Alatthaei, Simonis et 
Thaddaei, Lini, Cleti, 
Clementis, Xysti, Cor- 
nelii. Cypriani. Lauren- 
t:i. Chrysogoni. Joannis 
et Pauli. Cosmce et 
Damiani. et omnium 
sanctorum tuorum, quo- 
rum meritis precibusque 
concedas. ut in omni- 
bus protectionis tuae 
muniainur auxilio. Per 
eundem Christum. Do- 
minum nostrum. Amen. 


Hane igitur oblatio- 
nem servitutis nostrae, 
sed et cunctae familiae 
tuae, quaesnmus, Domi- 
ne, ut placatus acci- 
pias. diesque nostros 
in tua pace disponas, 
atque ab aeterna dam- 
natione nos eripi et in 


Delaktiga i de heligas 
gemenskap, fira vi åmin¬ 
nelsen framför allt av 
den ärorika, alltid rena 
Jungfrun Maria, Mbder 
till vår Gud och Herre 
Jesus Kristus, men ock¬ 
så av dina heliga apost¬ 
lar och martyrer, 
Petrus och Paulus, An¬ 
dreas, Jakobus, Johan¬ 
nes, Tomas, Jakobus, 
Filippus, Bartolomeus, 
Matteus, Simon och 
Taddeus, Linus, Kletus, 
Klemens, Sixtus, Kor- 
nelius, Cypriatius, Lau¬ 
rentius, Krysogomis, 
Johannes och Paulus, 
Kosmas och Damianus 
och av alla dina helgon. 
Förunna oss genom de¬ 
ras förtjänster och för¬ 
böner, att vi i allt måtte 
erfara din starka hjälp 
och ditt beskydd, ge¬ 
nom samme Kristus, 
vår Herre. Amen. 

Mottag nu nådigt, o 
Herre, vi bedja dig. 
detta offer av oss, dina 
tjänare och av hela din 
församling, led våra da¬ 
gar i din frid, fräls oss 
från evig fördömelse 
och låt oss en gång 
räknas bland dina ut- 46 Mässans liturgiska text. 

electorum tuorum ju- valdas Iijord. genom 
boas grege numerari. Kristus, vår Herre. 

Per Christum, Domi- Amen. 
num nostrum. Amen. 

Ouam oblationem tu, Vi bedja dig, o Qud, 
Deus, in omnibus, qute- gör detta offer i allt 
sarmis, t benedietam, välsignat, helgat, vär- 
f adscriptam, t ratam, digt, fullkomligt och 
rarionabilem accepta- välbehagligt, att det för 
bileinque facere digne- oss varder till din äl- 
ris; ut nobis t corpus skade Sons, vår Herres 
et t sangms fiat dilec- Jesu Kristi lekamen och 
tissimi Fitii tui Domi- blod: 
ni nostri Jesu Christi: 


Förvandlingen.* 

Qui pridie, quam pa- Vilken dagen före sitt 
teretur, accepit panem lidande tog brödet i si- 
in sanetas ac venera-na heliga och vördnads- 
biles manus suas, et värda händer, upplyfte 
elevatis oeulis in ccelntn sina ögon mot himine- 
ad te, Deum Patrein len till dig, sin allsmäk- 
sumn omnipotentem. tige Fader, tackade dig, 
tibi gradas agens, t välsignade brödet, bröt 
benedixit, fregit dedit- det och gav det åt sina 
que discipulis suis, di- lärjungar, sägande: 
cens: Accipite, et man- Tagen och äten alla 
ducate ex hoc omnes: härav, 

Hoc est enim Ty detta är min 
Corpus meim Lekamen. 

* Korsoffrets oblodiga förnyelse verkställes genom 
brödets och vinets förvandling av Kristus själv, vår 
evige överstepräst. Prästen vid altaret är härvid endast 
Kristi synligt tjänande redskap. I kraft av sin heliga 
vigning efterliknar han nu i ord och handling Kristus J 
nattvardssalen. Världshistoriens heligaste, evigt nya skå¬ 
despel! 'Mysterium fidei’, Trons mysterium, ropade i 
forntiden diakonen till . församlingen, när Förvandlingen 
pågick av brödet och vinet till Kristi lekamen och blod. 47 


Mässans liturgiska text. 

Prästen knäböjer inför den nu närvarande Frälsaren, 


höjer Hostian att tillbedjas 
böjer åter. 

Simili modo, post- 
quam coenatum est, ac- 
cipiens et hunc pr;e- 
etarum calicem in sanc- 
tas ac venerabiles ma¬ 
nus suas, item tibi gra- 
tias agens, t benedixit 
deditque discipulis suis, 
dicens: Accipite, et bi¬ 
bite ex eo omties: 

Hic est enini ca- 
lix Sanguinis tnei, 
novi et asterni te¬ 
st a m e n t i: myste¬ 
rium fidei; qui pro 
v o b i s et p ro itiul- 
tis effundetur in 
remissionem pec- 
c a t o r u m. 

Hiec, quotiescumque 
feceritis, in mei memo- 
riam facietis. 

Prästen knäböjer, höjer k 
att tillbedjas av församlingci 


av församlingen, och kua- 


Sammalunda tog han 
efter nattvarden denna 
härliga kalk uti sina 
heliga och vördnads¬ 
värda händer, tackade 
dig åter, och välsigna¬ 
de den, samt gav sina 
lärjungar, sägande: Ta¬ 
gen och dricken alla 
härav, 

Ty detta är mitt 
Blods kalk, det 
Nya och eviga 
förbundets — trons 
mysterium —, vilket 
för eder och för 
många skall ut¬ 
gjutas till syn¬ 
dernas förlåtelse. 

Så ofta I gören detta, 
gören det till min åmin¬ 
nelse. 

alken med det heliga blodet 
i, cch knäböjer åter. 


Erinran om Kristi återlösningsverk .* 

Unde et memores, Do- Vi påminna oss nu, o 
rnine, nos servi tui. sed Herre, vi, dina tjänare 
et plebs tua saneta, och ditt heliga folk, 
ejusdem Christi Filii samme Kristi, din Sons, 
tui, Domini nostri, tam vår Herres saliga ii- 

* T alla inässliturgicr, både österländska och väster¬ 
ländska, vidtager omedelbart efter förvandlingen A nam¬ 
nes is = Ilerrens åminnelse. ■— Sålunda påminna vi oss 
här i förening med alla goda och heliga Jesu Kristi lidande, 48 Mässans liturgiska text. 

beatéc passionis, nec dande och uppståndelse 
non et ah inferis resur- från de döda samt lians 
rectionis, sed et in cae- härliga himmelsfärd, 
los gloriosae ascensio- och frambära åt ditt 
nis: offerimus prteclarse upphöjda Majestät av 
majestati tute de tuis dina gåvor ett rent of- 
donis ac datis hostiam fer, ett heligt offer, ett 
t puram, hostiam t obefläckat offer, det 
sanctam, hostiam t eviga livets bröd och 
immaculatam: panem den eviga frälsningens 

sanctum t vitee aeter- kalk. 
nre et calicem t salutis 
perpetuae. 

Bön om offrets nådiga mottagande. 

Supra quae propitio Se med nådigt och 
ac sereno vultu respi- milt ansikte ned på 
cere digneris et accep- detta offer och mottag 
ta liabere, sicuti ac- det, såsom du fordom 
cepta liabere dignatus med välbehag mottog 
es munera pueri tui din rättfärdige tjänare 
justi Abel et saerifi- Abels och vår patriark 
cium patriarchae nostri Abrahams offer och det 
Abrahee, et quod tibi heliga obefläckade of- 
obtulit summus sacer- fer, som din överste¬ 
dos tuus Melchisedech, präst Melkisedek fram- 
sanctum sacrificium, bar åt dig. 
immaculatam hostiam. 

Supplices te rogamus, Allsmäktige Qud, vi 
omnipotens Deus, jube bedja dig ödmjukligen, 
hrec perferri per ma- låt detta offer genom 
nus sancti angeli tui in din helige ängels hän- 
sublime altare tuum, in der frambäras till ditt 


uppståndelse och himmelsfärd; vi äro ett med Kristus i 
offret och förrätta tillbedjan i ande och sanning till 
Trefaldighetens ära. Vårt dop, i vilket vi för evig tid 
hava vigts åt Fadern, Sonen och den Helige Ande, skall 
genom offret krönas och fulländas. I en lovprisning av 
Treenigheten utklingar canonbönen. Mässans liturgiska text. 49 

conspectu divinae maie- höga altare inför ditt 
statis tuse; ut quotquot gudomliga Majestäts 
ex hac altaris participa- åsyn, på det att vi alla, 
tione sacrosanctum Fi- som vid detta ditt al- 
lii tui cor f pus et san- tare deltaga i anam- 
t guinem sumpseritnus, mandet av din Sonshe- 
omni benedictione cce- liga lekamen och blod, 
lesti et gratia repleamur. må bliva uppfyllda med 
Per eundem Christum, all himmelsk nåd och 
Dominurn nostrum. välsignelse, genom sam- 
Amen. me Kristus, vår Herre. 

Amen. 

Bön för själarna i skärselden. 

Att bedja vid offret för dc avlidna är_ en gammal 
apostolisk tradition. Den är djupt rotad i det heliga 
offrets väsen, som förbinder oss med alla, vilka till¬ 
höra Kristus, den Konung, för vilken alla leva. 

Memento etiam. Do- Kom också ihåg, o 
mitie, famulorum famu- Herre, dina tjänare och 
larumque tuarum N. et tjänarinnor N. och N., 
N., qui nos praxesserunt som gått hädan före 
cum signo fidei et dor- oss med trons tecken 
miunt in somno pacis. och nu vila i fridens 
— Ipsis, Domine, et om- sömn. Förläna, o Her- 
nibus in Christo quie- re, vi bedja dig, åt dem 
scentibus, locum refri- och åt alla, som vila i 
gerii, lucis et pacis ut Kristus, vederkvickel- 
indulgeas, deprecamur. sens, ljusets och fri- 
Per eundem Christum, dens boning, genom 
Dominum nostrum. samme Kristus, vår 
Amen. Herre. Amen. 

Bön om gemenskap med himmelens helgon. 

Nobis quoque Giv nådigt även oss 
peccatoribus, fa-syndare, dina tjänare, 
inulis tuis, de multi- som hoppas på din 
tudine miserationum stora barmhärtighet 50 Mässans liturgiska text. 


tuaruin sperantibus, 
partem aliquam et so- 
cietatem donare dig- 
neris cuin tuis sanctis 
apostolis et martyribus: 
cum Joanne, Stephano, 
Matthia, Barnaba, Ig- 
natio, Alexandro, Mar- 
cellino, Petro, Feli- 
citate, Perpetua, Aga- 
tha, Lucia, Agnete, Cte- 
cilia, Anastasia et om- 
nibus sanctis ttiis, in¬ 
trä quorum nos consor- 
tium. non restimator 
meriti, sed veniae, qure- 
sumus, largitor admit- 
te. Per Christum, Do- 
minmn nostrum, per 
quem hrec omnia, Do- 
mine, semper bona cre- 
as, sanctificas t, vivi- 
ficas t. benedicis t et 
praestas nobis. Per t ip- 
sum et cum t ipso et 
in t ipso est tibi, Deo 
t Patri omnipotenti, in 
unitate Spiritus t Sanc- 
ti. omnis honor et glo¬ 
ria. 


någon andel och delak¬ 
tighet i dina heliga 
apostlars och marty¬ 
rers samfund: med Jo¬ 
hannes, Stefanus, Mat¬ 
tias, Barnabas, Igna- 
tius, Alexander, Mar- 
eellinus, Petrus, Felici- 
tas, Perpetua, Agata, 
Lucia, Agnes, Cecilia, 
Anastasia och alla dina 
helgon; upptag oss i 
deras gemenskap icke 
för vår förtjänsts skull, 
utan fill följd av din 
barmhärtighet. Genom 
Kristus, vår Herre, ge¬ 
nom vilken du, o Herre, 
alltid skapar, helgar, 
upplivar, välsignar och 
tilldelar oss alla dessa 
goda ting. Genom ho¬ 
nom och med honom 
och i honom tillkom¬ 
mer dig, Gud, den aUs- 
mäktige Fadern, i den 
Helige Andes enhet, all 
ära och härlighet, 


Herrens bön. 

Att läsa Fader vår vid det heliga offret hallas av 
Gregorius den store (604) en 'gammal apostolisk tra¬ 
dition’. 

Sc. Per omnia såsen!a Pr. Frän evighet till 
saeculorum. evierhet. 

Af. Amen. M. Amen. Mässans liturgiska text. 51 

Sc. Orentus. Praecep- Pr. Lulom oss bedja! 
tis salutaribus moniti, Uppmuntrade genom 
et divina institutione hälsosamma föreskrif- 
formati attdemus dicere: ter och vägledda ge¬ 
nom gudomlig under¬ 
visning våga vi säga: 

Pater noster, Fader vår, som 
qui es in coelis, sancti- är i himmelen, helgat 
ficetur nomen tuum; varde ditt namn, till- 
adveniat regnum tuum: komme ditt rike, ske 
fiat voluntas tua sicut din vilja såsom i him- 
in coelo et in terra. Pa- melen så ock på jor- 
nem nostrum quotidia- den. Vårt dagliga bröd 
num da nobis hodie; et giv oss i dag, och för- 
dimitte nobis debita låt oss våra skulder 
nostra, sicut et nos di- såsom ock vi förlåta 
mittimus debitoribus dem oss skyldiga äro, 
nostris; et ne nos in- och inled oss icke i 
ducas in tentationem: frestelse. 

Af. Sed libera nos a Af. Utan fräls oss 
inalo. ifrån ondo. 

Sc. Amen. Pr. Amen. 


Bon om frid. 

Libera nos, qutesu- Fräls oss, o Herre, 
mus, Domine, ab omni- vi bedja dig, från allt 
bus malis prteteritis, förflutet, närvarande 
praesentibus et futuris; och tillkommande ont, 
et intercedente beata och genom förbönen av 
et gloriosa semper vir- den saliga och ärorika, 
gine Dei genitrice Ma- alltid rena Jungfrun, 
ria, cuin beatis aposto- Guds moder Maria, 
lis tuis Petro et Paulo samt av dina saliga 
atque Andrea et om- apostlar Petrus och 
nibus sanctis, da pro- Paulus och Andreas 
pitius pacem in diebus och alla helgon skänk 
nostris; ut ope miseri- oss nådigt frid i våra 
cordise tuae adjuti, et a dagar, på det att vi, un- 52 Mässans liturgiska text. 

peccato simus semper derstödda av dinbartn- 
liberi et ab omui per- härtighets hjälp, alltid 
turbatione securi. Per må vara fria från synd 
eundem Doininum och tryggade mot alla 
nostrum Jesum Chri- trångmål. Genom sant- 
stum, Filium tuum, qui me vår Herre Jesus 
tecum vivit et regnat in Kristus, din Son, vilken 
unitate Spiritus Sancti, med dig lever och rege- 
Deus, rar i den Helige Andes 

enhet, Gud, 

Hostians brytande. 

Prästen bryter den heliga Hostian i tre delar, varav 
en del efter ett tredubbelt korstecken nedlägges i kalken. 
Så efterliknas Kristi exempel i nattvardssalen och erinras 
om den tid, då ett större bröd konsekrerades, och 'brödets 
brytande’ var nödvändigt för prästens och menighetens 
Kom munion. Av den på så sätt brutna hostian skickades 
små delar till frånvarande, sjuka eller fängslade, ofta 
även till andra kyrkor. Det så ådagalagda deltagandet 
i ett och sanima offer ansågs i forntiden såsom det för¬ 
nämsta beviset för gemenskapen med Kvrkan. Kommu- 
nionen har ännu i dag denna innebörd. Motsatsen härtill 
är exkommunikationen. — Brödets brytande finnes i alla 
tiders och länders mässliturgier och behandlas som en 
viktig ceremoni. 

Sc. Per omnia sae- Pr. Från evighet till 
cula saeculorum. evighet. 

M. Amen. M. Amen. 

Sc. Pax + Domini sit Pr. Herrens frid vare 
t semper vobis t cum. alltid med eder. 

M. Et cum spiritu tuo. Af. Och med din ande. 

Sc. Hsc commixtio et Pr. Måtte denna 
consecratio corporis et blandning och invig- 
sanguinis Domini nostri ning av vår Herres Je- 
Jesu Christi fiat acci- su Kristi lekamen och 
pientibus nobis in vitam blod lända oss. som 
aeternam. Amen. anamma dem, till evin- 

nerligt liv. Amen. Mässans liturgiska text. 53 

A g n u s D e i.* 

A g n u s Dei, qui Guds lamm, som 
tollis peccata mundi, borttager världens syn- 
miserere nobis. der, förbarma dig över 

oss. 

Agnus Dei. qui tollis Guds lamm, som 
peccata mundi, miserere borttager världens syn- 
nobis. der, förbarma dig över 

oss. 

Agnus Dei, qui tollis Guds lamm, som 
peccata mundi, dona borttager världens syn- 
nobis pacem. der, skänk oss frid. 

Bön om frid och enighet. 

Domine Jesu Christe, Herre Jesus Kristus, 
qui dixisti apostolis du som sagt till dina 
tuis: pacem relinquo apostlar: 'Frid lämnar 
vobis, pacem meam do jag eder, min frid giver 
vobis; ne respicias pec- jag eder’, se icke på 
cata mea, sed fidem mina synder, utan på 
Ecclesite tuse; eamque din Kyrkas tro och be- 
secundum voluntatem fäst den efter din vilja 
tuam PacifiCare et co- alltmer i frid och enig- 
adunare digneris; qui het: du som lever och 
vivis et regnas. Detis, regerar, Gud. från evig¬ 
per omnia ssecula sae- het till evighet. Amen. 
culorum. Amen. 

Här gives vid högtidligare Massor fridskyssen. 

* I den kristna forntiden utdelades den heliga Kom- 
munionen omedelbart efter canon. Småningom har det 
införts flera kommunionböner, bland dem framför allt 
i 7 årh. Agnus Dei . Betydelse: Offerlammet (Agnus), 
som offrats på korset, har nu genom uppståndelse och 
himmelsfärd ingått i Guds (Dei) härlighet. Gud har 
alltså antagit offret, och dess mångfald av nådegåvor till¬ 
delas nu människosläktet ifrån himmelen därovan; på 
vårt altare tronar I,ammet såsom medelpunkt i de heligas 
samfund (jfr Uppenb.). 

Fridskyssen är ett tecken på att broderlig kärlek 
och enhet skall rida bland de kristna. Ceremonien här- 
ledes från apostlarnas tid, och har vid denna del av 
Mässan sin bästa plats: Innan de troende mottaga Her- 54 Mässans liturgiska text. 

Bön om oskiljaktig förening med Kristus. 


Domine Jesu Christe, 
Fili Dei vivi, qui ex vo- 
luntate Patris, coope- 
rante Spiritu Sancto, 
per mortem tuarn mun- 
dum vivificasti: libera 
me per hoc sacrosanc- 
tum corpus et sangui- 
nein tuum ab omnibus 
iniquitatibus meis et 
tiniversis malis, et fac 
me tuis semper inliae- 
rere mandatis, et a te 
nunquam separari per- 
mittas: qui cum eodem 
Deo Patre et Spiritu 
Sancto vivis et regnas, 
Deus, in saecula stecu- 
lorum. Amen. 

Perceptio corporis 
tui, Domine Jesu Chri¬ 
ste, quod ego indignus 
sumere praesumo, non 
mihi proveniat in judi- 
cium et condemnatio- 
nem; sed pro tua pie- 
tate prosit mihi ad tu- 
tamentum mentis et 
corporis. et ad mede- 
lam percipiendam: qui 
vivis et regnas cum 
Deo Patre in unitate 
Spiritus Sancti. Deus, 
per omnia ssecula ste- 
cuiorum. Amen. 

rens lekamen i den heliga 
att de leva i frid med sina 


Herre Jesus Kristus, 
den levande Gudens 
Son, du som efter din 
Faders vilja, under den 
Helige Andes medver¬ 
kan, genom din död gi¬ 
vit världen liv, fräls 
mig genom din helig a 
lekamen och ditt blod 
från alla mina synder 
och allt ont; giv, att 
.iag alltid följer dina 
bud, och tillåt icke, att 
jag någonsin varder 
skild från dig: du som 
med samme Gud Fa¬ 
dern och den Helige 
Ande lever och regerar. 
Gud, från evighet till 
evighet. Amen. 

Herre Jesus Kristus, 
låt åtnjutandet av din 
lekamen, vilken jag 
ovärdige vågar anam¬ 
ma. icke lända mig till 
dom och fördömelse, 
utan må det efter din 
godhet tjäna mig til! 
skydd och läkemedel 
för kropp och själ: du 
som lever och regerar 
med Gud Fadern i den 
Helige Andes enhet. 
Gud. från evighet till 
evighet. Amen. 

Kommunionen, skola de visa 
bröder. (Matteus 5: 23.) 55 


Mässans liturgiska text. 

Kom m_u n i o n j; n. 

Prästen anammar Kristi lekamen och hlod under brö¬ 
dets och vinets gestalter. — Kan du själv nu icke mot¬ 
taga den heliga Kotnmunionen, så längta åtminstone efter 
föreningen med Kristus, som nu vill draga alla till. sig, 
och mottag honom i tro och kärlek (Andlig kommunion). 
Denna förening med Kristus fulländar deltagandet i 


offret. 

Panem ccelestem accipiam 
et nomen Domini iuvocabo. 

Doiniae, n o n 
s u m d i g n u s, ut in¬ 
tres sub teetuni meum: 
sed tantum dic verbo, 
et sanabitur anima mea. 
(Ter.) 

Corpus Domini nostri Jesu 
Christi custodiat animam me- 
am in vitam aeternam. Amen. 

Quid retribuam Domino 
pro omnibus, quae retribuit 
mihi? Calicem salutaris ac¬ 
cipiam et nomen Domini in- 
vocabo. I,andar! s invocabo 
Dominum, et ab inimicis 
mcis salvus ero. 

Sanguis Domini nostri Jesu 
Christi custodiat animam me- 
am in vitara «ternam. Amen. 

Quod ore snmpsimus, Do- 
ntine, pura mente capiamus; 
et dc munere temporali fiat 
nobis remedium sempiternum. 

Corpus tuum, Domine, 
quod sumpsi, et sanguis, 
quem potavi, adhtereat visce- 
ribus meis et praesta, ut in 
me non remaneat scelerum 
maeula, quem pura et sanc- 
ta rcfecerunt sacramenta. 
Qui vivis et regnas in saecula 
saiculorum. Amen. 


Himlabrödet vill jag anam¬ 
ma och åkalla Herrens namn. 

Herre, jag är 
icke värdig, att du 
ingår under mitt tak 
men säg blott ett ord, 
och min själ skall var¬ 
da helbrägda. (Tre 
gånger.) 

Vår Herres Jesu Kristi le¬ 
kamen bevare min själ till 
det eviga livet. Amen. 

Varmed skall jag återgäl¬ 
da Herren alla välgärningar, 
som han bevisat mig? Jag 
skall anamma frälsningens 
kalk och åkalla Herrens 
namn. Lovprisande skall jag 
åkalla Herren, och jag skall 
vara säker för mina fiender. 

Vår Herres Jesu Kristi 
blod bevare min själ till det 
eviga livet. Amen. 

Låt oss, o Herre, i rent 
hjärta bevara, vad vi undfått 
med munnen, och låt denna 
timliga gåva varda oss till 
evig frälsning. 

Din lekamen, som jag 
anammat, o Herre, och ditt 
blod, som jag druckit, ge- 
nomtränge mitt innersta, och 
giv, att ingen syndafläck 
kvarstannar hos mig, som 
du vederkvickt med det. rena 
och heliga Sakramentet: du 
som lever och regerar från 
evighet till evighet. Amen. 56 Mässans liturgiska text. 

Prästen torkar omsorgsfullt kalk och patén, av vörd¬ 
nad för det heliga Sakramentet. 'Tag vara pi att ingen¬ 
ting går förlorat av den heliga Hostian. Tappar du en 
smula, så är det som om du skulle förlora en av dina 
lemmar.’ Cyrillus av Jerusalem. 

Kommunionversen. 

(*) Benedicimus Deum Vi lovsjunga himme- 
coeli, ct coram omnibus lens Herre och prisa ho- 
viventibus confitebimur nom inför allt levande; 
ei: quia fecit nobiseum ty han har gjorr med oss 
miscricordiam suam. efter sin barmhärtighet. 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 
cum. eder. 

Af. Et cum spiritu tuo. M. Och med din ande. 

Avslutningsbön. 

(*) Oremus. Proficiat Låtom oss bedja. Låt 
nobis ad salutem corpo- Herre, vår Gud, anam- 
ris et animae, Domine mandet av detta Sakra- 
Deus noster, hujus sac- ment och bekännandet 
ramenti susceptio: et av den eviga och heliga 
sempiternae sanetae Tri- Treenigheten och dess 
nitatis, ejusdemque indi- odelbara enhet lända oss 
viduae unitatis confessio. till kroppens och själens 
Per Dominum nostrum välfärd. Genom vår 
Jesum Christum, Fiiium Herre Jesus Kristus, din 
tuum, qui tecum vivit et Son, vilken med dig lever 
regnat in unitate Spiri- och regerar, i den Helige 
tus Sancti Dcus Andes enhet, Gud 

Sc. Per omnia sae- Pr. Från evighet till 
eula saeculorum. evighet. 

Af. Amen. Af. Amen. 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 
cum. eder. 

Af. Et cum spiritu tuo. Af. Och med din ande. 

Sc. Ite, missa est. Pr. Qån, Mässan är 
fullbordad. 

Af. Deo gratias. Af. Gud vare tack! 

Placeat tibi, saneta Trim- Låt, heliga Treenighet, 
tas, obsequium servitutis denna min lydiga tjänst vin- Mässans liturgiska text. 57 

mese, et praesta, ut sacrifi- na ditt välbehag, och giv, 
ciura, quod oeulis tuae maje- att detta offer, som jag ovär- 
statis indignus obtuli, tibi dige framburit inför ditt 
sit acceptabile, mihique et Majestäts ögon, måtte varda 
omnibus, pro quibus illud dig behagligt och, genom ditt 
obtuli, sit, te niiscrante, pro- förbarmande, till försoning 
pitiabile. Per Christum, Do- för mig och alla dem, för 
minum nostrum. Amen. vilka jag framburit det, ge¬ 
nom Kristus, vår Herre. 

Amen. 

Välsignelsen. 

Sc. Benedicat vos om- Pr. Välsigne eder den 
nipotens Deus t Pater, allsmäktige Guden, t 

et Filius, et Spiritus Fadern och Sonen och 
Sanctus. den Helige Ande. 

Af. Amen. Af. Amen. 

Sista evangeliet. 

Mässan avslutas med Johannesevangeliets inlednings¬ 
ord, vilka utgöra en sammanfattning av skapelse- och 
återlösningsverkets stora hemligheter. — På vissa dagar 
ersättes denna text av andra evangelietexter. 

Sc. Dominus vobis- Pr. Herren vare med 

cum. eder. 

Af. Et cum spiritu tuo. M. Och med din ande. 

Sc. Initium saneti Pr. Början av det he- 

Evangelii secundum liga Evangeliet enligt 
Joannem. Johannes. 

Af. Gloria tibi, Do- Af. Ära vare dig, o 
mine. Herre! 

Sc. In principio erat Pr. I begynnelsen 
Verbum, et Verbum var Ordet, och Ordet 
erat apud Deum, et var hos Gud, och Or- 
Deus erat Verbum. Hoc det var Gud. Det var 
erat in principio apud i begynnelsen hos Gud. 
Deum. Omnia per ip- Allt är gjort genom 
sum faeta sunt, et sine det, och det förutan 
ipso faetum est nihil, är intet gjort, som är 
quod faetum est. In gjort. I det var livet, 
ipso vita erat, et vita och livet var männi- 
erat lux hominum; et skornas ljus. Och Iju- 
lux in tenebris lucet et set lyser i mörkret, 58 Mässans liturgiska text, 

tenebra: eam non com- men mörkret begrep 
prehenderunt. Fuit ho- det icke. En man var 
nio missus a Deo, cm sänd av Gud, vilkens 
nomen erat Joannes. namn var Johannes. 
Hic venit in testimo- Denne kom till ett vitt- 
niurn, ut testimonium nesbörd iör att vittna 
perhiberet de lumine, ut om ljuset, på det att 
omnes erederent per alla skulle tro genom 
illum. Non erat illelux, honom. Icke var han 
sed ut testimonium per- ljuset, men han skulle 
hiberet de lumine. Erat vittna om ljuset. Detta 
lux vera, quae illuminat var det sanna ljuset, 
omnem homiriem veni- vilket upplyser varje 
eiitem in hunc mun- människa, som kom- 
dum. In mundo erat. et mer i världen. Det 
mundus per ipsum fac- var i världen, och ge¬ 
tus est, et mundus eum nom honom är världen 
non cognovit. In pro- gjord, men världen 
pria venit, et sui eum kände honom icke. Han 
non receperunt. Quot- kom tili sitt eget. men 
quot autem receperunt hans egna mottogo ho- 
eum, dedit eis potesta- nom icke. Men åt alla 
tem filios Dei fieri, his, dem, som mottogo ho- 
qui eredunt in nomine nom, gav han makt att 
ejus, qui non ex san- varda Guds barn, dem 
guinibus, neque ex vo- som tro på hans namn, 
luntate carnis, neque vilka äro födda icke av 
ex voluntate viri, sed blod, icke heller av köt- 
ex Deo nati sunt. Et tets vilja eller av man- 
Verbum caro faetum r.ens vilia. utan av 
est, et habitavlt in no- Gud. Och Ordet vart 
bis; et vidimus gloriam kött och bodde ibland 
eius, gloriam quasi oss. och vi sågo hans 
Unigeniti a Patre, ple- härlighet, en härlighet, 
num gratiae et veritatis. såsom den av Fadern 
Enfödde har. full av 
nåd och sanning. 

M. Deo gratias. Af. Gud vare tack! 

Bönerna efter den stilla mässan se sid 106, Liturgisk Mässa på svenska. 59 

2 . 

Liturgisk Mässa på svenska. 

Demut mässandakt är avsedd att läsas högt växelvis 
mellan en föreläsare och hela menigheten. Texten är en 
å några ställen förenklad översättning av de böner, som 
prästen vid altaret läser under den heliga handlingen. 
Denna form av mässandakt införes nu mer och mer i hela 
den katolska världen. Den motsvarar liturgiens urgamla 
text, som förutsätter en levande växelverkan mellan präs¬ 
ten och den andäktiga menigheten; den är uttryck för 
den troslära, att den heliga Mässan är hela församlingens, 
hela Kyrkans — icke blott prästens — heliga offer. 


rtgnus 


T rappstcgstiönen. 

F. I Faderns t och Sonens och den Helige 
Andes namn. Amen. Jag vill träda fram till 
Guds altare. 

Sv. Till Gud, som är min glädje och fröjd. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den 
Helige Ande. 

Sv. Som det var i begynnelsen, så nu och 
alltid och i all evighet. Amen. 

F. Vår hjälp är i Herrens namn, som skapat 
himmel och jord. 

Sv. Jag bekänner inför den allstnäktige Gu¬ 
den, / den heliga, alltid rena Jungfrun Maria ! 
den helige ärkeängeln Mikael, / den helige Jo¬ 
hannes Döparen, / de heliga apostlarna Petrus 
och Paulus, och alla helgon, / att jag mycket 
syndat i tankar, ord och gärningar, / genom 
min skuld, genoin min skuld, genom min allt- 
60 Liturgisk Mässa på svenska. 

för stora skuld. / Därför beder jag den heliga, 
alltid rena Jungfrun Maria, / den helige ärke¬ 
ängeln Mikael, / den helige Johannes Döparen, 
/ de heliga apostlarna Petrus och Paulus och 
alla helgon, / att bedja för inig till Herren, 
vår Gud. 

F. Den allsmäktige Guden förbarme sig över 
oss, förlåte oss våra synder och före oss till 
det eviga livet. 

. Sv. Amen. 

F. Vänd ditt ansikte till oss, o Gud, och vi 
skola tröstas. 

Sv. Och ditt folk skall leva och glädias i dig. 

/•'. Visa oss, Herre, din barmhärtighet. 

Sv. Och skänk oss din frälsning. 

F. Herre, hör min bön. 

Sv. Och låt mitt rop komma till dig. 

F. Låtom oss bedja. 

Sv. Vi bedja dig, o Herre, tag våra synder 
från oss, att vi må varda värdiga att med 
rena hjärtan ingå i det Allraheligaste, genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

K y r i e. 

Pr. K yri c cleison. 

F. Herre, förbarma dig över oss. 

Sv. Herre, förbarma dig över oss, 

F. Herre, förbarma dig över oss. 

Sv. Kristus, förbarma dig över oss. 

/■'. Kristus, förbarma dig över oss. 

Sv. Kristus, förbarma dig över oss. 

F. Herre, förbarma dig över oss. 

Sv. Herre, förbarma dig över oss. 

F. Herre, förbarma dig över oss. 

Gloria. 

Pr. Gloria in excelsis Deo! 

F. Ära vare Gud i höjden! 

Sv. Och på jorden frid åt människor, / som 
hava hans välbehag. Liturgisk Mässa på svenska. 61 

F. Dig lova vi. 

Sv. Dig prisa vi, / dig förhärliga vi, / vi tacka 
dig för din stora härlighet. 

F. Herre Gud, himmelske konung, Gud, alls- 
mäktige Fader. 

Sv. Herre, du enfödde Son, Jesus Kristus! / 
Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son; / du, som 
borttager världens synder, förbarma dig över 
oss; 

F. du, som borttager världens synder, mottag 
vår ödmjuka bön; 

Sv. du, som sitter på Faderns högra hand, 
förbarma dig över oss; 

F. Ty du allena är den Helige, du allena 
Herren, 

Sv. du allena den Allrahögste, / Jesus Kristus, 
/ med den Helige Ande i Gud Faderns härlig¬ 
het. Amen. 

Pr. Dominus vobiseum! M. Jvt cum spiritu tuo. 


Dagens kyrkobön. 

F. Lätom oss bedja... från evighet till evig¬ 
het. 

Sv. Amen. 

Annan Kyrkobön. Lyssna nådigt, o Herre, 
vi bedja dig, till din Kyrkas böner, på det att 
hon må övervinna allt motstånd och alla vill¬ 
farelser och tjäna dig i trygghet och frihet. 
Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, vil¬ 
ken med dig lever och regerar i den Helige 
Andes enhet, Gud från evighet till evighet. 

Sv. Amen. 

Dagens epistel 

föreläses. 

Dagens evangelium. 

Alla resa sig och beteckna panna, mun och bröst med 
det lilla korstecknet. 62 Liturgisk Mässa på svenska. 

Pr. Domimts volti seum. M. Et cutn spir itu luo. 

Pr. Sequentiu saneti Evangelii secuudum . . . M. Gloria 
libi, Doininc! 

Evangeliet föreläses. 


C r e d o. 

Pr. Crcdo in unum Deum. 

/'. Jag tror på Gud, 

Sv. den allsmäktige Fadern, hinmiclens och 
jordens Skapare, / och på Jesus Kristus, hans 
ende Son, vår Herre, / vilken blev avlad av 
den Helige Ande, / född av Jungfru Maria, / 
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och 
begraven; / nedsteg till dödsriket, / uppstod på 
tredje dagen igen ifrån de döda, / uppfor till 
himmelen, / sitter vid Guds, den allsmäktige 
Faderns, högra sida, / därifrån han skall igen¬ 
komma till att döma de levande och de döda. / 
Jag tror på den Helige Ande, / den heliga 
katolska Kyrkan, / de heligas samfund, syn¬ 
dernas förlåtelse, / köttets uppståndelse och 
ett evigt liv. Amen. 

0 f f e r t o r i u m. 

Pr. Dominus vobiseum. M, Et cura spiritu luo. 

F. Mottag, helige Fader, allsmäktige evige 
Gud, detta obefläckade offer, vilket vi fram¬ 
bära åt dig, den sanne och levande Guden, 

Sv. till förlåtelse för våra synder, överträ¬ 
delser och försummelser / och för alla närva¬ 
rande, / men även for alla troende kristna, 
levande och döda, / på det att det må lända 
oss och dem / till frälsning för det eviga livet. 
Amen. 

F. 0 Gud, som underbart skapat den mänsk¬ 
liga naturen och ännu underbarare förnyat den¬ 
samma, förläna oss genom den hemlighet, som 
vinets och vattnets blandning sinnebildar, att Liturgisk Mässa pä svenska. 63 

fä del i lians gudomliga liv, som nedlät sig att 
varda delaktig av vår mänskliga natur. 

Sv. Jesus Kristus, din Son, vår Herre, / som 
med dig lever och regerar i den Helige Andes 
enhet, / Gud från evighet till evighet. Amen. 

F. Vi offra dig. o Herre, frälsningens kalk 
och åkalla din mildhet. 

Sv. att den med söt vällukt må uppstiga in¬ 
för ditt gudomliga majestäts ansikte / för vår 
och hela världens frälsning. Amen. 

F. I ödmjukhetens ande och med ett förkros¬ 
sat hjärta nalkas vi dig. Herre; 

Sv. mottag oss nådigt, och må vårt offer i 
dag så frambäras inför ditt ansikte, / att det 
behagar dig, Herre, vår Gud! 

F. Mottag, heliga Treenighet, detta offer, som 
vi frambära åt dig till åminnelse av vår Her¬ 
res Jesu Kristi lidande, uppståndelse och him¬ 
melsfärd och till ära av den saliga, alltid rena 
Jungfrun Maria, den helige Johannes Döparen 
och de heliga apostlarna Petrus och Paulus 
och alla helgon, 

Sv. att det må lända dem till ära och oss 
till välfärd, / och att de må vara våra före¬ 
språkare i himnielen, / vilkas åminnelse vi fira 
på jorden, / gériom samme Kristus, vår Herre. 
Amen. 

O r a t e, f r a t e s. 

F. Låtom oss bedja, att Gud den allsmäktige 
måtte mottaga vårt offer. 

Sv. Gud, den allsmäktige Fadern, mottage 
nådigt detta vårt offer ur prästens hand / till 
sitt namns förhärligande / och till vår och hela 
sin heliga Kyrkas bästa. 

F. Helga, vi bedja dig Herre Gud, genom ditt 
heliga namns åkallan dessa offergåvor och 
gör oss själva till ett ständigt dig välbehagligt 
offer. 64 Liturgisk Mässa på svenska. 

Sv. genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, 
vilken med dig lever och regerar i den Helige 
Andes enhet, Gud trån evighet till evighet. 
Amen. 


Prefation. 

Pr. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen. 

F. läser dagens prefation. 

Sv. Helig, helig, helig är Herren Gud Sa- 
haoth. / Himmel och jord äro fulla av din här¬ 
lighet. / Hosanna i höiden! / Välsignad vare 
han, som kommer i Herrens namn. I Hosattna 
i höjden! 


Canon. 

F. Vi bedja dig mildaste Fader, genom din 
Son, vår Herre Jesus Kristus, och anropa dig 
i djupaste ödmjukhet, att du ville nådigt mot¬ 
taga dessa rena och heliga offergåvor, 

som vi frambära åt dig, framför allt för din 
heliga katolska Kyrka, att du på hela jord¬ 
kretsen nådeligen ville bevara henne i frid och 
enighet, skydda och regera henne tillika med 
din tjänare, vår påve och vår biskoo, samt 
alla rättrogne bekännare av den katolska och 
apostoliska tron. 

Kom ihåg, o Herre, dina tjänare, för vilka 
detta offer frambäres. och dem, för vilka vi 
särskilt föresatt oss att bedja... 

Delaktiga i de heligas gemenskap fira vi 
åminnelsen framför allt av den ärorika, alltid 
rena Jungfru Maria, moder till vår Gud och 
Herre Jesus Kristus, men också av dina heliga 
apostlar och martyrer och av alla dina helgon. 

Förunna oss genom deras förtjänster och 
förböner, att vi alltid måtte erfara din starka 
hjälp, leva i frid, frälsas från evig fördömelse Liturgisk Mässa på svenska. 65 

och en gång räknas bland dina utvaldas skara, 
genom Kristus, vår Herre. Amen. 

Välsigna, helga och fullända nu, vi bedja dig. 
Herre, detta din församlings offer, att det för 
oss varder din älskade Sons, vår Herres Jesu 
Kristi dyrbara lekamen och blod. Amen. 

Förvandlingen. 

F. Låtom oss tillbedja. 

Sv. Hell dig, vår Herres sanna lekamen, / off¬ 
rad på korset för vår frälsnings skull. / Heii 
dig vår Herres sanna blod, / på korset utgjutet 
för oss till syndernas förlåtelse. 

F. Vi påminna oss nu, o Herre, Kristi, din 
Sons, bittra lidande och hans segerrika uppstån¬ 
delse från de döda samt hans härliga himmels¬ 
färd, och frambära åt ditt upphöjda majestät 
av dina gåvor ett rent offer, ett heligt ofter, ett 
obefläckat offer, det eviga livets bröd och den 
eviga frälsningens kalk. 

Sv. Se med nådigt och milt ansikte ned på 
detta offer, som din egen Son, vår medlare, 
frambär inför ditt gudomliga majestäts åsyn 
på det vi alla må bliva uppfyllda med all 
himmelsk nåd ocii välsignelse genom samme 
Kristus, vår Herre. Amen. 

Bön för själarna i skärsclden. 

F. Kom ihåg, o Herre, de avlidna kristtrogna, 
som vi hava i särskild åtanke, dina tjänare, 
som före oss gått hädan i trons tecken och 
somnat in i din frid... Förläna, o Herre, vi 
bedja dig, åt dem och åt alla. som vila i Kristus, 
vederkvickelse i ljusets och fridens boning, 
genom samme Kristus, vår Herre och Frälsare, 
genom vilken du, Herre, skapar, helgar, väl¬ 
signar och tilldelar oss allt, som gott är och 
heligt. 

3 — Oremus. 66 Liturgisk Mässa på svenska. 

Canons avslutning. 

Sv. Genom Honom och med Honom och i 
Honom varder dig Gud, den allsmäktige Fadern, 
i den Helige Andes enhet all ära och härlighet 
från evighet till evighet. Amen. 

Pater noster. 

Pr. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen. 

F. Låtom oss bedja! Vägledda genom vår 
Herres egen gudomliga undervisning våga vi 
bedja: 

Sv. Fader vår, som är i himmelen, / helgat 
varde ditt namn; / tillkomme ditt rike; / ske 
din vilja såsom i himmelen så ock på jor¬ 
den. / Vårt dagliga bröcl giv oss i dag; I och för¬ 
låt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem 
oss skyldiga äro; / och inled oss icke i frestel¬ 
se: utan fräls oss ifrån ondo. Amen. 

F. Fräls oss, o Herre, vi bedja dig, från allt 
ont, både det förflutna, det närvarande och det 
tillkommande, och genom förbönen av den 
saliga, alltid rena Jungfrun, Guds moder Maria, 
och alla helgon skänk oss nådigt frid i våra 
dagar, 

Sv. på det att vi, hjälpta av din barmhärtig¬ 
het / städse må vara fria från all synd / och 
tryggade mot alla trångmål. / Genom samme 
vår Herre Jesus Kristus, din Son, / vilken med 
dig lever och regerar i den Helige Andes en¬ 
het, / Gud från evighet till evighet. Amen. 

Agnas D e i. 

F. Guds lamm, som borttager världens synder, 

Sv. Förbarma dig över oss! 

F. Guds lamm, som borttager världens synder, 

Sv. Förbarma dig över oss! 

F. Guds lalnm, som borttager världens synder, Liturgisk Mässa pä svenska. 67 

Sv. Skänk oss din frid! 

F. Herre Jesus Kristus, deti levande Gudens 
Son, du, som efter Faderns vilja under den He¬ 
lige Andes medverkan genom din död åter¬ 
skänkt världen det förlorade livet. 

Sv. Fräls mig genom din heliga lekamen och 
ditt underbara blod / från alla mina synder och 
allt ont, / giv att jag alltid må följa dina bud / 
och tillåt icke att jag någonsin blir skild från 
dig, / du, som med samme Gud Fadern och den 
Helige Ande lever och regerar, / Gud från evig¬ 
het till evighet. Amen. 

Kommunionen. 

F. Kristi själ helge mig. 

Sv. Kristi lekamen frälse mig. 

F. Kristi blod upptände mig. 

Sv. Vattnet ur Kristi sida rene mig. 

F. Kristi lidande styrke mig. 

Sv. O gode Jesus, bönhör mig. 

F. I dina sår du gömme mig. 

Sv. Från dig må intet skilja mig. 

F. För den onde- fienden beskydda mig. 

Sv. Uti min dödsstund kalla mig 

F. Och låt mig komma hem till dig. 

Sv. Att jag må lova och prisa dig 
med dina helgon evinnerligt. Amen. 

Dagens kommunionbön. 

Pr. Dominus vobiscum. M. Et cura spiritu tuo. 

F. Låtom oss bedja. ... 

. . . från evighet till evighet. 

Sv. Amen. 

Annan bön. Vi bedja dig, Herre, vår Gud, låt 
dem, vilka du förunnar glädjen att deltaga i de 
gudomliga hemligheterna, icke duka under för 
jordiska faror. Genom Kristus, vår Herre. 
Sv. Amen. 

Pr. Dominus vobiscum. M. Et cum spiritu tuo. 

Pr. Ite missa est. M. Deo gratias. 6S Mässandakt. 

Välsignelsen. 

När prästen giver välsignelsen, gör andäktigt kors¬ 
tecknet. 


Sista evangeliet. 

F. I begynnelsen var Ordet, och 0’rdet var 
hos Gud, och Ordet var Gud. Det var i begyn¬ 
nelsen hos Gud. Allt är gjort genom det, och 
det förutan är intet gjort, som är gjort. I det 
var livet, och livet var människornas ljus. Och 
ljuset lyser i mörkret, men mörkret begrep det 
icke. Detta var det sanna ljuset, vilket upply¬ 
ser varje människa, som kommer i världen. 
Han kom till sitt eget, men hans egna mottogo 
honom icke. Men åt alla dem som mottogo ho¬ 
nom, gav han makt att bliva Guds barn. Och 
Ordet vart kött och bodde ibland oss, och vi 
sågo lians härlighet, en härlighet, såsom den 
av Fadern Enfödde har, full av nåd och sanning. 

3. 

Mässandakt. 

Kan begagnas för enskild andakt och såsom 
gemenskapsmässa. 


Vid trappstegsbönen. 

F. Herre, himmelske Fader, vi tillbedja dig. 
Du har älskat oss och utgivit din enfödde Son 
för att frälsa människosläktet. Vi tacka dig för 
denna din stora kärlek. Giv oss nåden att med 
andakt och vördnad bevista det heliga offer som 
Jesus Kristus, din Son, nu genom prästens hän¬ 
der skall frambära på värt altare. Vi uppoffra 
det åt dig för att tillbedia ditt majestät och 
för att erkänna dilt herravälde över oss och 
alla skapade varelser. Vi frambära det för att 
prisa och förhärliga din oändliga makt och stor- Mässandakt. 69 

het, för att tacka dig för alla välgärningar och 
för att sona våra synder. 

Alla. Vi bönfalla dig om nåd och välsignelse 
för oss och alla människor. Omvänd syndarna, 
trösta de bedrövade, hjälp de sjuka och lidande, 
bistå de döende, fräls de arma själarna i 
skärselden. — Allt detta må du förläna oss för 
det heliga offers skull, som till världens fräls¬ 
ning har framburits av din Son, vilken med 
dig i den Helige Andes enhet lever och regerar 
i all evighet. Amen. 

Vid Kyrie och Gloria. 

Se mässbönerna sid 60 och 61 . 

Vid kyrkobönen. 

F. Allsmäktige, evige Gud, Herre himmelske 
Fader, hör nådeligen de böner, som vi nu i 
gemenskap med din heliga Kyrka genom präs¬ 
ten frambära inför ditt majestät. Förläna oss 
allt som länder till din ära och till vår timliga 
och eviga välfärd. Föröka vår tro, styrk vårt 
hopp, upptänd i oss din kärleks heliga eld. 

Alla. Hjälp oss genom din nåd att föra en 
kristlig levnadsvandel, på det att vi må bliva 
värdiga att en gång upptagas i ditt eviga rike. 
Genom Kristus, vår Herre. Amen. 

Vid episteln och evangeliet. 

F. Helige Herre, allsmäktige Fader, du har 
aldrig lämnat människorna, dina barn, utan 
upplysning och hjälp. Fordom har du talat till 
dem, styrkt och tröstat dem genom dina pa¬ 
triarker och profeter, och i tidernas fullbordan 
har du sänt din enfödde Son på det att han 
skulle vara folkens lärare. 

Gudomlige Frälsare, eviga Vishet. Du har 
kommit från himmelen för att kungöra Faderns 70 


Mässandakt. 


vilja och visa oss vägen som för till livet. 
Huru heliga äro icke dina bud, huru stora och 
trösterika dina löften! Huru underbara äro icke 
alla dina gärningar, vilken förebild är icke hela 
din levnadsvandel! Dina ord i den Heliga 
skrift giva oss ljus och kraft och evigt liv, din 
lära gör alla dem saliga som tro och leva efter 
densamma. 

Alla. Aldrig vilja vi blygas för ditt evange¬ 
lium, o Jesus, giv oss din nåd att vi städse i 
ord och gärning må bekänna det. Hjälp oss 
att leva och dö i vår heliga katolska tro. Amen. 

(I stället för denna bön kan även någon av 
de bibeltexter läsas som stå i sista delen av bön¬ 
boken.) 

Vid C r e d o. 

Här läses den apostoliska trosbekännelsen sid. 6 z. 
Vid offergåvornas frambärande. 

(Den heliga mässans första huvuddel.) 

F. Allsmäktige evige Gud, se i nåd ned på 
vår synliga offergåva, bröd och vin. De äro 
en sinnebild av oss själva, av vår egen person, 
av vårt liv och av allt som tillhör oss. Med 
dessa gåvor i handen träda vi fram inför ditt 
ansikte och bedja dig, att du måtte helga vad vi 
frambära och förvandla oss själva till en dig 
välbehaglig offergåva. Såsom vattendroppen, 
vilken på altaret blandas i kalken, helt förenas 
med vinet, så låt oss nådeligen bliva förenade 
med Jesus Kristus. Gör oss genom honom till 
din egendom, på det att vi med kropp och själ, 
med allt vad vi äro och äga, må tjäna och för¬ 
härliga dig. 

Alla. I förening med din Sons heliga offer 
frambära vi nu och anbefalla åt dig alla våra 
arbeten och förehavanden, all vår lycka och Mässandakt. 


71 


välfärd, våra försakelser och umbäranden, vårt 
kors och lidande. Låt oss frälsta och styrkta 
genom din nåd i motgång och medgång finna 
vägen till dig: genom Jesus Kristus, din Son, 
vår Herre. Amen. 

Vid prefationen. 

F. Till dig, o Herre, upplyfta vi våra hjärtan 
för att tacka ditt huldfika majestät för alla de 
nådegåvor och välgärningar, som vi av din 
milda hand mottagit och alltjämt mottaga. Huru 
ofta glömma vi icke, att du allena är aha ^oda 
gåvors givare. Må allt, som lever genom dig, 
även prisa ditt stora heliga namn. Tillåt, o 
Herre, att vi få blanda vårt svaga lov med de 
lovsånger, som dina änglar och helgon oavlåt¬ 
ligen sjunga inför din härlighets tron t him¬ 
melen. 

Alla. Helig, helig, helig är du Herre, härska¬ 
rornas Gud. Himmel och iord äro fulla av din 
härlighet. Hosanna i höjden! Välsignad vare 
han som kommer i Herrens namn. Hosanna i 
höjden! 

Före förvandlingen. 

F. Herre, himmelske Fader, vi bedja dig 
genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, 
att du nådigt ville mottaga och förvandla våra 
offergåvor. Välsigna genom vårt altares hem¬ 
lighet framför allt din heliga Kyrka. Utbred 
henne alltmer, bevara henne i fred och endräkt, 
beskydda och regera henne tillika med din tjä¬ 
nare, vår Helige fader N„ Kyrkans biskopar 
och präster jämte alla rättrogna bekännare av 
den katolska och apostoliska tron. 

Vi anbefalla dig även, o Herre, alla dem för 
vilka vi efter din vilja skola bedja, våra för¬ 
äldrar, släktingar, välgörare och vänner, sär¬ 
skilt ..., jämte alla dem, som äro närvarande 72 


Mässandakt. 


vid detta heliga offer. Förbarma dig över hela 
ditt folk, i synnerhet över de styrande, över 
de sjuka, fattiga och förtryckta, över alla som 
äro stadda i trångmål. På det att vår bön må 
vara dig mer välbehaglig, förena vi den med 
den heliga Jungfruns, de heliga apostlarnas och 
martyrernas och alla helgons böner. 

Alla. Kom, Herre Jesus Kristus, och full¬ 
borda nu altarets stora hemlighet. Värdes åt 
prästen, din synliga ställföreträdare, giva den 
nåden, att han i ditt namn och till världens 
frälsning på värdigt sätt må förvalta sitt kall. 
Du är kraften i allt vad han gör, du fullbordar 
osynligt det som han i ditt namn och i ditt ställe 
företager. Såsom du gjort i nattvardssalen, för¬ 
vandlar du nu på vårt altare bröd och vin till 
din heliga lekamen och ditt dyrbara blod. 

Vid förvandlingen. 

(Den heliga mässans andra huvuddel.) 

F. Hell dig, vår Herres sanna lekamen, offrad 
på korset för vår frälsnings skull. Jag tillbeder 
dig i djupaste ödmjukhet. Jesus, för dig lever 
jag; Jesus, för dig dör jag; Jesus, dig vill jag 
tillhöra i livet och i döden. Sv. Amen. 

F. Hell dig, vår Herres sanna blod, på korset 
utgjutet till syndernas förlåtelse. Jesus, var 
mig nådig; Jesus, var mig barmhärtig; förlåt 
mig mina synder. Sv. Amen. 

Efter förvandlingen. 

F. Himmelske Fader, se vårt offer ligger på 
altaret. Det är din enfödde Son, .Tesus Kristus, 
som på korset har frälst världen och efter upp¬ 
ståndelsen från de döda ingått i din härlighet. 
Värdes nu se med milt och nådigt ansikte på 
detta rena och heliga offer, och låt det lända 
oss till evig frälsning. Uppfyll våra hjärtan med 
all himmelsk nåd och välsignelse. Sv. Amen. Mässandakt. 


73 


F. Vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, 
du står nu som vår evige överstepräst inför 
den Allrahögstes tron, du träder sonande fram 
inför Faderns åsyn och frambär åt honom allt, 
vad vi äro skyldiga i tillbedjan, lovprisning, 
tacksägelse och tillfyllestgörelse. Tag på dina 
läppar vårt rop ur djupet, gör det till en 
gudomlig försoningsbön och frambär den åt 
Fadern, i vårt och hela människosläktets namn. 
Var du vår och hela världens frälsning. Sv. 
Amen. 

F. Vänd även. o Herre, barmhärtigt dina ögon 
till de hädangångnas själar, soni ännu ha att 
lida i reningsorten. Vi bedja särskilt för... 
Upptag dem och alla andra snart i fridens och 
ljusets rike. Sv. Amen. 

Herrens bön. 

F. Vår Herre Jesus Kristus, då vi alla äro 
församlade här såsom en familj omkring sitt 
överhuvud, så bed nu i vårt namn den familje- 
bön du själv har lärt oss. Tillsammans med dig 
säga vi: Alla. Fader vår... 

Vid Agnus De i. 

F. Guds lamm. som borttager världens syn¬ 
der. Sv. förbarma dig över oss. 

F. Guds lamm. som borttager världens syn¬ 
der, Sv. förbarma dig över oss. 

F. Guds lamm, som borttager världens syn¬ 
der, Sv. skänk oss din frid. 

Vid kom.munionen. 

(Den heliga mässans tredje huvuddel.) 

F. Mildaste Herre Jesus Kristus, huru stor 
är icke din kärlek till oss människor. Du har 
offrat dig för oss åt din himmelske Fader, du 74 


Mässandakt. 


har i vårt ställe givit honom den tillbedjan ocii 
den tacksägelse vi äro skyldiga honom. Du 
liar gjort ännu mer: i Altarets heliga sakrament 
är du icke blott våri offer utan även vår själs 
näring. I egen person vill du taga vårt hjärta 
i besittning och siälv där genom den heliga 
kommunionen nedlägga frukterna av ditt offer. 
Vi tro. fast, att du, vår Frälsare, nu i sanning 
är närvarande här på altaret under sakramen¬ 
tets slöja. Vi längta efter din heliga närvaro i 
vårt hjärta och bedja dig, låt oss i anden bliva 
förenade med dig. Du är vår lärare och 
mästare, vår medlare och frälsare, värt offer, 
vår föda, vårt ljus, vårt liv. Befäst oss i din 
kärlek och låt oss aldrig bliva skilda från dig. 
Sv. Amen. 

F. Kristi själ helge mig. (Sid. 67.) 

Vid slut bönen och välsignelsen. 

F. Fullbordat är nu det heliga offret. Vi tacka 
dig, himmelske Fader, att vi fått närvara vid 
detsamma. Förlåt nådeligen de brister, som vi 
gjort oss skyldiga till, låt hela vår bön och 
tjänst vara dig välbehaglig genom föreningen 
med Jesus Kristus. Såsom han på korset har 
dött för hela världens synder och förtjänat nåd 
för alla, så låt nu här ifrån altaret din rikaste 
välsignelse utgå över alla människor. Bistå oss 
ined din hjälpande nåd att vi troget må utföra 
våra goda föresatser och uthärda i din tjänst, 
tills du en gång kallar oss i vår sista stund. 

Alla. Milde Jesus, vår Frälsare och Herre, 
mottag vårt ödmjuka tack för det bittra lidande 
genom vilket du har återlöst oss. Låt oss dö 
bort från synden och leva ett nytt liv med dig. 
Led våra sfeg på dina buds vägar, ocii styrk 
oss att vara verksamma för dig och ditt rike 
så länge dagen varar. Din nåd, din frid och 
din rika välsignelse må för alltid förbliva med Mässandakt för hemmet. 


75 


oss, på det att vi en gång med dina utvalda må 
församlas i det rike, där du med Fadern i den 
Helige Andes enhet lever och regerar en Gud i 
evighet. Amen. 

4. 

Miissandakt för hemmet. 

Tillämpad för dem som äro förhindrade att be¬ 
vista den heliga mässan i kyrkan. 

Mässoffret är i sanning ett sä stort och heligt 
mysterium, att det är tillbörligt att åtminstone på 
sön- och helgdagar under någon stund med fromt 
sinne begrunda detsamma, även om man är för¬ 
hindrad att närvara i kyrkan, när mässoffret fram- 
bäres. Orn du uttrycker din längtan att få när¬ 
vara vid mässan i en andäktig bön, under vilken 
du betänker vilket stort kärlekens under, som dag¬ 
ligen sker i alla katolska kyrkor, skall denna din 
fromma längtan förvisso vara välbehaglig inför 
Gud. Och Frälsaren, som i mässan nedstiger på 
altaret för att såsom Guds lamm tacka och lova, 
bedja och sona, skall innesluta även dig i sitt 
hjärta. 


Förberedelse bön. 

I anden vill jag i dag närvara i min försam¬ 
lingskyrka, där det heliga mässoffret frambäres 
och tillbedja dig, min Frälsare Jesus Kristus. 
Fastän jag nu icke liar förmånen att få knäiböja 
vid ditt altare, beder jag dig innerligt, att du 
likväl icke låter mig gå miste om din nåd och 
kärlek. Du som ser och vet allt, du känner 
mitt hjärtas längtan oeh du vet, huru gärna 
jag ville besöka dig i ditt tempel. Då jag i dag 
icke kan närvara vid den heliga mässan, beder 
jag dig, att du i stället ville komma till mig, 
när jag nu med andakt och vördnad begrundar 
altarets hemligheter. 76 Mässandakt för hemmet. 

Trappstegsbönen. 

I Faderns och Sonens och den Helige Andes 
namn. Amen. 

F. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som 
bor i himmelen. Sv. Till Gud, som är min 
glädje och fröjd. 

F. Sänd ut ditt ljus och din sanning; de leda 
och föra mig till ditt heliga berg och till dina 
hyddor. Befria mig, o Herre, från alla världs¬ 
liga och fåfängliga tankar. Låt ditt ljus och 
din sanning uppfylla mitt hjärta och sinne, att 
jag värdigt må kunna tacka och lova och prisa 
dig, min Gud. Med mitt hjärta och med mina 
tankar vill jag vara bland dina trogna, som för¬ 
samlas i din kyrka för att frambära ett heligt 
offer åt dig. Med dem ville jag framträda till 
Guds altare. Sv. Till Gud, som är min glädje 
och fröjd. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den 
Helige Ande. Sv. Som det var i begynnelsen, 
så nu och alltid och i all evighet. Amen. 

F. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som 
bor i himmelen. Sv. Till Gud, som är min glädje 
och fröjd. 

F. Vår hjälp är i Herrens namn. Sv. Som 
har skapat himmel och jord. 

Alla. Jag bekänner inför den allsmäktige 
Guden, den heliga, alltid rena Jungfrun Maria, 
den helige ärkeängeln Mikael, den helige Jo¬ 
hannes Döparen, de heliga apostlarna Hetrus 
och Paulus och alla helgon, att jag mycket syn¬ 
dat i tankar, ord och gärningar, genom min 
skuld, genom min skuld, genom min alltför stora 
skuld. Därför beder jag den heliga, alltid rena 
Jungfrun Maria, den helige ärkeängeln Mikael, 
den helige Johannes Döparen, de heliga apost¬ 
larna Petrus och Paulus och alla helgon, att 
bedja för mig till Herren, vår Gud. Mässandakt för hemmet. 


77 


F. Gud, var mig nådig efter din godhet, ut¬ 
plåna mina överträdelser efter din stora barm¬ 
härtighet. Två mig väl frun min missgärning 
och rena mig från min synd. Ty jag känner 
mina överträdelser och min synd är alltid inför 
mig. Mot dig allena har jag syndat och gjort 
vad ont är i dina ögon. Sv. Var du mig nådig 
efter din godhet. Amen. 

F. Herre, förbarma dig över oss. 

Sv. Kristus, förbarma dig över oss. 

F. Herre, förbarma dig över oss. 

Gloria. 

F. Ära vare Gud i höjden! 

Sv. Och på jorden frid åt människor, som 
hava hans välbehag. 

F. Dig lova vi. 

Sv. Dig prisa vi, dig förhärliga vi, vi tacka 
dig för din stora härlighet. 

F. Herre vår Gud, himmelske konung, Gud, 
allsmäktige Fader. 

Sv. Herre, du enfödde Son, Jesus Kristus! 
Herre vår Gud, Guds lamm, Faderns Son; du 
som borttager världens synder, förbarma dig 
över oss. 

F. Du som borttager världens synder, mot¬ 
tag vår ödmjuka bön. 

Sv. Du som sitter på Faderns högra hand, 
förbarma dig över oss. 

F. Ty du allena är den Helige, du allena 
Herren, 

Sv. du allena den Allrahögste, Jesus Kristus, 
med den Helige Ande i Gud Faderns härlighet. 
Amen. 

Kyrkobönen. 

F. Herro, hör min bön. Sv. Och låt mitt rop 
komma till dig. 

F. O Gud, för dig är varje hjärta uppenbart 78 


Mässandakt för hemmet. 


och varje viljas mening klar, och intet hemligt 
är dolt för dig, rena våra hjärtan genom den 
Helige Andes ingjutelse, på det att vi fullkom¬ 
ligt må älska och värdigt prisa dig, genom 
Kristus, vår Herre. Sv. Amen. 

F. O Gud, vilkens försyn i sina anordningar 
icke kan misstaga sig, vi bedja dig ödmjukt, 
avvänd från oss allt som kan skada oss till 
kropp eller själ, och förläna oss allt som främ¬ 
jar vår timliga och eviga välfärd, genom 
Kristus, vår Herre. Sv. Amen. 

Episteln och evangeliet. 

På sön- och högtidsdagar läsas den beträffande 
dagens epistel- och evangelietexter, som återfinnas 
i slutet av boken. På vardagar kan man själv ut¬ 
välja de texter man vill läsa, exempelvis sistför- 
flutna söndagens epistel och evangelium. 

F. Gudomlige Frälsare, du har kommit i 
världen för att förkunna det glada budskapet 
om himmelriket. Du har anförtrott din him¬ 
melska lära åt din heliga Kyrka och givit henne 
i uppdrag att förkunna densamma för alla folk, 
på det att alla må komma till sanningens kun¬ 
skap och varda saliga. 

Sv. Vi tacka dig, o Herre, av allt vårt hjärta, 
att du har kallat oss till din heliga, katolska 
och apostoliska Kyrka. Hon är sanningens pe¬ 
lare ocli grundval, hon förkunnar för oss ditt 
ord. Befäst oss i den heliga katolska tron. Upp¬ 
lys oss i alla frestelser och tvivel med din san¬ 
nings ljus och lär oss att leva efter ditt heliga 
evangelium. Du allena har det eviga livets ord 
och visar oss vägen till den eviga saligheten. 
Amen. 

Trosbekännelsen. 

F. Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, 

Sv. himmelens och jordens Skapare, ocli på Mässandakt för hemmet. 


79 


Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vil¬ 
ken blev avlad av den Helige Ande, född av 
Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, dö_d och begraven; nedsteg till döds¬ 
riket, uppstod på tredje dagen igen ifrån de 
döda, uppfor till himmelen, sitter på Guds, den 
allsmäktige Faderns, högra hand, därifrån han 
skall igenkomma till att döma de levande och 
de döda. Jag tror på den Helige Ande, den 
heliga katolska kyrkan, de heligas samfund, 
syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och 
ett evigt liv. Amen. 

O f f r i n g e n. 

F. Då jag betänker, o Herre, huru prästen 
under mässan offrar bröd och vin, medan han 
ödmjukt beder, att du för din mildhets skull 
ville mottaga dessa offergåvor och att även 
vi själva måtte upptagas av dig, vill jag nu 
offra åt dig det bästa jag äger: mitt eget 
hjärta. Du har givit mig kropp och själ, du 
har skänkt mig livets gåva. På intet annat 
sätt kan jag värdigt tacka dig och erkänna, att 
allt är en gåva av dig, än genom att vilja 
tillhöra dig för tid och evighet och ställa mitt 
liv och mina krafter i din tjänst. Jag offrar åt 
dig kropp och själ, alla mina böner och ar¬ 
beten, försakelser och lidanden. Jag återskän¬ 
ker mig,själv åt dig och beder, att du värdigas 
taga emot min offergåva. 

Sv. Herre, vi äro dina. Vårt liv och allt vad 
vi äro och äga, skall tillhöra dig nu och i all 
evighet. Amen. 

Prefationen. 

F. Låtom oss upplyfta våra hjärtan till Gud 
och tacka och lova honom. Sv. Det är tillbör¬ 
ligt och rätt. 80 Mässandakt för hemmet. 

F. Det är i sanning tillbörligt och rätt, riktigt 
och gagneligt, att vi alltid och allestädes tacka 
dig, helige Herre, allsmäktige-Fader, evige Gud: 
genom Kristus, vår Herre; genom vilken ditt 
majestät lovas av änglarna, tillbedes av herra¬ 
dömena, fruktas av makterna, i gemensam fröjd 
firas av himlarna och himlarnas krafter och av 
de saliga serafim. Låt med deras röster, vi 
hedja dig, även våra komma till dig, då vi i 
ödmjuk lovsång säga: 

Sv. Helig, helig, helig är Herren, härskaror¬ 
nas Gud. Himmel och jord äro fulla av din 
härlighet. Hosanna i höjden. Välsignad vare 
lian som kommer i Herrens namn. Hosatma i 
höjden. 

Bön för hela kristenheten. 

F. I djupaste ödmjukhet anropa vi dig, 
mildaste Fader, att du ville nådigt mottaga 
Jesu Kristi din Sons heliga offer, som denna 
dag frambäres åt dig av din Kyrkas präst. 
Må detta heliga och obesmittade offer utverka 
din nåd och ditt förbarmande över oss alia. 

Sv. Vi bedja framför allt, att du ville i frid 
och enighet bevara, skydda och regera din he¬ 
liga katolska Kyrka över hela jordkretsen. Väl¬ 
signa vår helige Fader, vår biskop och alla 
rättrogna bekännare av den katolska kristna 
tron. 1 synnerhet innesluter jag i mina böner 
dem som stå mig närmast, mina anhöriga, vän¬ 
ner och välgörare. Förbarma dig över alla 
sjuka och döende, alla fattiga och nödlidande, 
alla som hava något tungt kors att bära. Om¬ 
vänd de vilseförda, att de må förena sig med 
dig och med din hjord och följa den herde, som 
du har anförtrott att vakta dina lamm. 

F. När vi tänka på den heliga mässans hem¬ 
ligheter och hava våra hjärtan upplyfta till 
dig, vår himmelske Fader, besinna vi även, att Mässandakt för hemmet. 


SI 


vi redan här på jorden stå i gemenskap med 
din triumferande Kyrka i himmelen. Framför 
allt minnas vi vår Herre Jesu Kristi moder, den 
alltid rena Jungfrun Maria, men även dina he¬ 
liga apostlar och martyrer och alla dina hel¬ 
gon. Må dessa med sin mäktiga förbön under¬ 
stödja vår svaga bön och utverka din hjälp och 
ditt beskydd, genom Kristus, vår Herre. Sv. 
Amen. 

Tillbedjan. 

Erinran o m Kristi återlösnings- 
v e r k. 

F. Herre Jesus Kristus, även om det icke 
biev oss förunnat att i dag närvara vid den he¬ 
liga mässan, måste likväl våra hjärtan upp¬ 
fyllas av en innerlig tacksamhet och glädje vid 
tanken på att du även denna dag besöker.jor¬ 
den och tager din boning bland oss. Även 
denna morgon nedstiger du på altaret i tusen¬ 
tals kyrkor och kapell runt hela jorden, för att 
frambära dig själv till ett heligt offer åt din 
Fader i himmelen. Välsignad vare du, Guds 
lamm, för din stora nåd och kärlek till oss 
människor. Ehuru jag icke kan se dig i brö¬ 
dets och vinets gestalt, beder jag dig likväl 
taga emot min ringa hyllning, min ödmjuka 
tillbedjan och min uppriktiga kärlek. För dig 
är ju varje avstånd ringa, ja ett intet. Därför 
kan jag även nu tacka och tillbedja dig i Alta¬ 
rets heliga sakrament. 

Sv. Jesus, för dig lever jag; Jesus, för dig 
dör jag; Jesus, din är jag i livet och i döden. 
O Jesus, förbarma dig över mig och förlåt mig 
mina synder för den stora kärleks skull, som 
förmådde dig att dö för mig på korset och 
som förmår dig att varje dag offra dig själv på 
altaret. 82 


Mässandakt för hemmet. 


F. Gudomlige Frälsare, i anden äro vi nu när¬ 
varande på Golgata. Vi falla ned vid korsets 
fot och betrakta dina heliga fem sår. Av oänd¬ 
lig kärlek har du, Guds lamm, offrat dig för 
världens frälsning. Sv. Vi prisa din kärlek och 
barmhärtighet. 

F. På Kyrkans altaren firas minnet av ditt 
heliga lidande. Under brödets och vinets gestalt 
frambär du dig själv från solens uppgång till 
dess nedgång som ett rent och välbehagligt 
offer åt din himmelske Fader. Genom din upp¬ 
ståndelse och din himmelsfärd beseglas ditt 
återlösningsverk och tilldelas oss nu dess dyr¬ 
bara frukter. Sv. Vi prisa din kärlek och barm¬ 
härtighet. 

F. Herre, himmelske Fader, se med nådigt 
och milt ansikte på vår offergåva: Jesus Kristus, 
vår medlare och överstepräst. Må hans heliga 
död och ärorika uppståndelse frälsa oss från 
allt ont, på det att vi och alla som hoppas på 
dig, må uppnå den eviga saligheten. Sv. Amen. 

Bön för de avlidna. 

F. Kom även ihåg, o Herre, själarna i skärs¬ 
elden. Särskilt bedja vi dig om förbarmande 
för dem som stått oss nära i livet, våra an¬ 
höriga, vänner och välgörare. Låt alla avlidna 
kristtrogna snart få skåda den himmelska salig¬ 
heten. Herre, giv dem den eviga vilan. Sv. Och 
låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F. Må de vila i frid. Sv. Amen. 

Herrens bön. 

F. Såsom din gudomlige Son har lärt oss, 
våga vi nu förtröstansfullt säga: 

Sv. Fader vår, som är i himmelen, helgat 
varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din 
vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Miissandakt för hemmet. 


83 


Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss 
våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss 
skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan 
fräls oss ifrån ondo. Amen. 


Agnus De i. 

F. Guds lamm, som borttager världens syn¬ 
der. Sv. Förbanna dig över oss. 

F. Guds lamm, som borttager världens syn¬ 
der. Sv. Förbarma dig över oss. 

F. Guds lamm, som borttager världens syn¬ 
der. Sv. Skänk oss din frid. 


Andlig kommunion. 

F. Herre Jesus Kristus, vi tro fullt och fast 
på din närvaro i Altarets allraheligaste sakra¬ 
ment. Vi tro att du i den heliga kommuniotien 
giver oss din lekamen och ditt blod för att 
bevara våra själar till det eviga livet och för 
att sluta oss i en helig gemenskap med dig. 
Vi tillbedja dig och lacka dig för denna out¬ 
grundliga nåd och kärlek. Våra hjärtan längta 
och hungra efter dig; vi behöva din hjälp och 
tröst. Men då vi nu icke kunna mottaga dig i 
Sakramentet, bedja vi dig, att du andligen kom¬ 
mer till våra hjärtan. Kom till oss med din 
nåd, din frid ocli din kraft. Tag oss helt i be¬ 
sittning och förbliv hos oss, tills vi få skåda, 
älska och tillbedja dig i ditt himmelska rike. 
Sv. Amen. 

F. Kristi själ helge mig. (Sid. 67.) 


Bön om välsignelsen. 

F. Välsigne oss den allsmäktige Guden, 
Fadern, Sonen och den Helige Ande. Sv. Amen. 84 


Själamässan, 

S1 u t b ö n. 

F. 0 Jesus Kristus, du som i den heliga mäs¬ 
san dagligen frambär dig själv till ett värdigt 
tackoffer och lovoffer, bönoffer och försonings¬ 
offer åt din Fader i himmelen och som inne¬ 
sluter hela din Kyrka 1 din översteprästerliga 
förbön, låt även oss, som tro lemmar av din 
mystiska lekamen, få del av de nådegåvor, som 
det heliga mässoffret denna dag utverkat, ehuru 
vi icke voro tillstädes i din helgedom. Föröka 
i oss trons ljus. Uppfyll oss med det kristliga 
hoppets tillförsikt. Upptänd i oss den Helige 
Andes kärlek. Giv oss kraft till ett liv i enlighet 
med vår heliga katolska kristna tro. Styrk 
oss genom ditt heliga kors, på det att vi må 
kunna verka, strida och lida för ditt rike, dag 
efter dag, år efter år, tills du en gång kallar 
oss till dig i vår dödsstund. Och giv oss till 
sist andel i de heligas arveiott i ljuset, där du 
lever och regerar med Fadern i den Helige 
Andes enhet, Gud från evighet till evighet. 
Sv. Amen. 

F. Lovad vare Jesus Kristus. Sv. Nu och i 
all evighet. Amen. 

5. 

Själamässan. 

Requiem-mässan. 

Inled n ingsbön. 

O Gud, alla goda gåvors givare och hug- 
svalare i alla lidanden, jag fattig syndare nal¬ 
kas ditt heliga altare, på vilket vår frälsnings 
offer på oblodigt sält nu kommer att fram¬ 
bäras. Jag framträder till din nädetron för att 
åkalla din barmhärtighet icke blott för mig, 
utan även för dem, som gått hädan ur detta 
jordiska liv. O Gud, jag erkänner och bekän¬ 
ner inför dig, att jag för mina synders skull ej Själamässan. 85 

förtjänar att bönhöras. Men din enfödde Sons 
bön och det heliga blod, som lian på detta 
altare frambär för oss, skall du, o Ond, icke 
försmå. Jag beder dig därför, se nådigt ned 
på oss, och för Jesu Kristi förtjänsters skull 
förbarma dig över själarna i skärselden. Fräls 
dem ur pinan o_ch upptag dem i den eviga 
fridens boningar, genom Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Ingångsversen. 

Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det 
eviga ljuset lysa för dem. 

O Gud, dig tillkommer lov i Sion, och åt dig 
skall man frambära löften i Jerusalem. Herre, 
hör min bön! Till dig kominer varje människa. 
Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det 
eviga ljuset lysa för dem. 

K y r i e. 

Herre, förbarma dig över oss. 

Kristus, förbarma dig över oss. 

Herre, förbarma dig över oss. 

Olika kyrkoböner. 

På begravningsdagen. O Gud, vars egen¬ 
skap det är att alltid förbarma dig och skona, 
vi anropa dig ödmjukt för din tjänare (tjäna- 
rinna) N:s själ, som du har kallat frän denna 
värld, att du icke överlämnar den i fiendens 
händer, ej heller för alltid glömmer den, utan 
att du låter mottaga och föra den av dina 
heliga änglar till paradisets fädernesland; på 
det att han (hon) som hoppats och trott på 
dig, icke längre må utstå syndens straff, utan 
njuta den eviga glädjen, genom Kristus, vår 
Herre. Amen. 

För föräldrar. O Gud, du som befallt oss att §6 Själamässan. 

hedra fader och moder, förbarma dis nådigt 
över min faders (moders) själ, förlåt hans 
(hennes) synder och låt mig en gång få se 
honom (henne) i det eviga ljusets glädje, genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

För släktingar och välgörare. O Gud, nådens 
givare och upphov till vår frälsning, vi an¬ 
ropa din misskundsamhet, att du på den he¬ 
liga, alltid rena Jungfrun Marias och alla heli¬ 
gas förbön ville låta våra bröder, släktingar 
och välgörare, som hava lämnat denna värld, 
uppnå den eviga saligheten, genom Kristus, vår 
Herre. Amen. 

För en påve. O Gud, du har i din out¬ 
grundliga försyn utkorat din tjänare N. till det 
apostoliska biskopsämbetets högsta värdighet, 
förläna nådeligen, att han som härnere varit 
stadd i din enfödde Sons ställe, i himrnelen må 
räknas bland dina översteprästers ärekrönta 
kör, genom samme Kristus, vår Herre. Amen. 

Fur en biskop eller präst. O Gud, du har ut¬ 
korat din tjänare N. till det apostoliska biskops¬ 
ämbetets (prästadömets) höga värdighet, för¬ 
läna nådeligen, att han i himmelen må räknas 
bland dina biskopars (prästers) ärekrönta kör, 
genom Kristus, vår Herre. Amen. 

För alla avlidna. O Gud, alla troendes Ska¬ 
pare och Återlösare, förunna alla dina tjänares 
och tjänarinnors själar förlåtelse för alla deras 
synder, på det att de genom fromma förböner 
må vinna den tillgift de alltid åstundat; du som 
lever och regerar från evighet till evighet. 
Amen. 

På årsdagen. O Gud, förbarmandets Herre, 
då vi i dag fira årsdagen av din tjänares (tjä- 
narinnas) hädanfärd, bedja vi dig, skänk hans 
(hennes) själ vederkvickelsens boning, den eviga 
vilans salighet och det eviga ljusets klarhet, 
genom Kristus, vår Herre. Amen. Själamässan. 87 

K p i s t e 1 n. 

(Upp. 14:13) 

I den tiden hörde jag en röst från himmelen 
säga till mig: Skriv: Saliga äro de döda, som 
dö i Herren. Ja. säger Anden, de skola vila 
sig från sina arbeten, ty deras gärningar följa 
dem efter. 


Bönen 'Absolve’. 

Befria, o Herre, alla de avlidna kristtrognas 
själar från deras synders band och låt dem med 
din nåds bistånd undgå din vredes stränghet 
och glädjas i den eviga salighetens ljus. 

Ur ’D i e s i r a e\ 

Döm mig ej att från dig fara, Kalla mig av 
nåd att vara Bland de evigt frälstas skara. 

Gud, för dig jag faller neder, Och med kros¬ 
sat hjärta beder, Att du mig till målet leder. 

Vredens dag. då allt förstöres, Människan till 
domen föres! Vem skall rädda då oss arma! 
Gud allsmäktig, dig förbarma. 

Milde Herre Jesus, giv Åt de döda evig frid. 
Amen. 


Evangeliet. 

(Joh. 6:51— 55 .)' 

I den tiden sade Jesus till judarnas skaror: 
Jag är det levande brödet, som har kommit 
ned ifrån himmelen. Den som äter av detta 
bröd, skall leva evinnerligen, och det bröd, 
som jag skall giva, är mitt kött för världens 
liv. Då tvistade judarna sinsemellan och sade: 
Hur kan denne giva oss sitt kött att äta? Men 
Jesus sade till dem: Sannerligen, sannerligen 
säger jag eder: Utan att I äten Människoso¬ 
nens kött och dricken hans blod, skolen I icke 88 Själamässan. 

hava livet i eder. Den som äter mitt kött och 
dricker mitt blod, han har det eviga livet, och 
jag skall uppväcka honom på den yttersta 
dagen. 

Vid offringen. 

Herre Jesus Kristus, ärans konung, befria 
alla avlidna kristtrognas själar från rättvisans 
pina. Låt din banérförare, den helige Mikael, 
föra dem till ditt heliga ljus, som du fordom 
har utlovat Abraham och hans efterkommande. 
Offer och lovböner frambära vi åt dig, o Herre. 
Mottag dem för de själar, som vi i dag iliåg- 
komma. Låt dem gå över från döden till det 
liv, som du fordom har utlovat Abraham och 
hans efterkommande. 

Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det 
eviga ljuset lysa för dem. 

Böner vid brödets och vinets frambärande, sc 
sid. 38. 

Kyrkoböner efter offringen. 

På döds- eller begravningsdagen. Vi bedja 
dig, Herre, var din tjänare (tjänarinna) N:s 
själ nådig, för vilken vi frambära dig detta 
lovoffer, i det vi' ödmjukt anropa ditt majestät, 
att den genom detta fromma försoningsoffer 
må bliva värdig ått komma till den eviga vilan, 
genom Kristus, vår Herre. Amen. 

För föräldrar. O Herre, mottag nådigt det 
offer,. som jag frambär dig för min faders 
(moders) själ; giv honom (henne) den eviga 
glädjen i de levandes land och förena mig med 
honom (henne) i den eviga saligheten, genom 
Kristus, vår Herre. Ainen. 

För släktingar och välgörare. O Gud, vilkens 
barmhärtighet är utan gräns, mottag nådigt 
vår ödmjuka bön och förunna, genom dessa Själamässan. 89 

vår frälsnings hemligheter, våra bröders, släk¬ 
tingars och välgörares själar, vilka du liar gi¬ 
vit nåden att bekänna ditt namn, förlåtelse för 
alla deras synder, genom Kristus, vår Herre. 
Amen. 

För en påve, biskop eller präst. O Herre, 
mottag nådigt de offergåvor, som vi frambära 
dig för din tjänare, vår påve (biskop, präst) 
N:s själ, på det att han, som du i denna värld 
förlänat den översteprästerliga (biskopliga, 
prästerliga) värdigheten, i det himmelska riket 
må upptagas i dina heligas gemenskap, genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

För alla avlidna. O Herre, se nådigt ned på 
detta offer, som vi frambära dig för dina tjä¬ 
nares och tjänarinnors själar, på det att du 
måtte giva den kristna trons belöning åt dem, 
vilka du förlänat dess förtjänst, genom Kristus, 
vår Herre. Amen. 

Pä årsdagen. Hör, o Herre, i din barmhär¬ 
tighet våra böner för din tjänares (tjänarinnas) 
själ, vars årliga åminnelse vi i dag begå och 
för vilken vi frambära dig detta lovoiier. på 
det att du måtte låta den komma till de heligas 
gemenskap, genom Kristus, vår Herre. Amen. 

Prefationen. 

Det är i sanning tillbörligt och rätt, riktigt 
och gagneligt, att vi alltid och allestädes tacka 
dig, helige Herre, allsmäktige Fader, evige 
Gud, genom Kristus, vår Herre. I honom har 
hoppet om en salig uppståndelse uppgått för 
oss, på det att vi, som bedrövas genom dödens 
ofrånkomlighet, må tröstas genom löftet om 
tillkommande odödlighet. Ty för dina trogna. 
Herre, bliver livet icke förintat, blott för¬ 
vandlat, och då denna vår jordiska vistelses 
hydda nedbrytes, uppbygges i himmelen den 90 Själamässän. 

eviga boningen. Därför sjunga vi med änglar 
och ärkeänglar, med troner och herradömen, 
med hela den himmelska härskaran din härlig¬ 
hets lovsång, i det vi oavlåtligt säga: Helig, 
helig, helig är Herren, härskarornas Gud. Him¬ 
mel och jord äro fulla av din härlighet. Väl¬ 
signad vare han soin kommer i Herrens namn. 
Hosanna i höjden. 

De liturgiska bönerna från Sanctus intill Kom- 
munionen med Memento för de avlidna, se sid. 43. 
I stället kan man även läsa någon av förbönerna 
sid. 512 ff. 


Agnus De i. 

Guds lamm, som borttager världens synder, 
skänk dem den eviga vilan. 

Guds lamm, som borttager världens synder, 
skänk dem den eviga vilan. 

Guds lamm, som borttager världens synder, 
skänk dem den eviga vilan. 


Kommunion versen. 

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem i 
förening med dina heliga i evighet, ty du är 
nådig. 

Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det 
eviga ljuset lysa för dem i förening med dina 
heliga i evighet, ty du är nådig. 


Slutbönerna. 

På döds- eller begravningsdagen. Ailsmäktige 
Gud, vi bedja dig, giv, att din tjänare (tjäua- 
linna) N:s själ, som har lämnat denna värld, 
må genom dessa offergåvor renas och befrias 
frun sina synder och ernå förlåtelse och den 
eviga vilan genom Kristus, vår Herre. Amen. Själamässan. 91 

För föräldrar. Vi bedja dig, Herre, må del¬ 
aktigheten i denna heliga hemlighet skänka min 
faders (moders) själ den eviga vilan och det 
eviga ljuset, och må jag tillsammans med ho¬ 
nom (henne) evigt krönas med din nåd, genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

För släktingar och välgörare. Allsmäktige 
och barmhärtige Gud, vi bedja dig, att våra 
bröders, släktingars och välgörares själar, för 
vilka vi hava framburit åt ditt majestät detta 
lovoffer, i kraft av detta heliga Sakrament må 
renas från alla synder och genom din barm¬ 
härtighet uppnå det eviga ljusets salighet, 
genom Kristus, vår Herre. Amen. 

För en påve, biskop eller präst. Vi anropa 
dig, o Herre, hör nådeligen vår bön och låt 
din tjänare, påve (biskop, präst) N. i evigheten 
erfara din milda barmhärtighet, på det att han 
må uppnå evig gemenskap med honom, till 
vilken han i tron har satt allt sitt hopp, genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

För alla avlidna. Vi bedja dig, o Herre, låt 
vår ödmjuka bön komma dina tjänares och 
tjänarinnors själar till godo, så att du befriar 
dem från alla synder och gör dem delaktiga av 
din återlösning, du som lever och regerar från 
evighet till evighet. Amen. 

Pä årsdagen. Giv, o Herre, då vi i dag fira 
årsdagen av din tjänares (tjänarinnas) hädan- 
färd, att hans (hennes) själ, renad genom detta 
heliga offer, må vinna förlåtelse och den eviga 
vilan, genom Kristus, vår Herre. Amen. 

Herre, giv alla avlidna kristtrogna den eviga 
vilan, och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

Requiéscant in pace. Må de vila i frid. 

Amen. 92 


Sångmässa. 

6 . 

Sängmässa. 

1 . 

Jesus Kristus, dig vi prisa, * Ty allena du är 
god;* Att din nåd oss alla visa, * Offrar du 
ditt helga blod. 

Jesus Kristus, dig vi lova, * Ty vår frälsnings 
hopp du är; * Du oss ger den bästa gåva; * Ger 
dig själv, o Herre kär! 

Jesus Kristus, du som blivit * Korsfäst för 
vår syndaskuld, * Dig vi älska, du oss givit * 
Nåd och frid, o Herre huld! 

2 . 

Gud prise varje tunga; * Hans makt och ma¬ 
jestät. * Må jord och himmel sjunga * I tid och 
evighet! * Lov, pris och tack och ära * För din 
barmhärtighet. * Må hela världen bära * Åt dig, 
Treenighet, * Åt dig. Treenighet! 

3 . 

Tag mot, o Gud, de gåvor, * Soni prästen 
frambär här. * Vi våra bästa håvor * Dig offra, 
Herre kär! * Din nåd åt oss skall giva, * Att 
detta vin och bröd * Må oss ett offer bliva, * 
Som irälsar oss från död. 

O Herre, hör oss arma; *Du Gud och Fader 
god, * Dig över oss förbarma * För Jesu helga 
blod! * Må det en källa bliva, * Som tvager av 
vår skuld;'“Må det oss återgiva Din nåd, * o 
Fader huld! 


4. 

Sjung: helig, helig, helig * Är Herren, värl¬ 
dens Gud. * Med änglasången blande * Sig våra 
böners ljud!* De stora verk bevisa * Din makt Sångmässa. 93 

och härlighet; 4 Dig jord och himmel prisa * I 
tid och evighet. 

Högtlovad han som kommer * I Herrens helga 
namn. * Han kommer oss att föra * Till salig¬ 
hetens hamn. 4 I höjden pris och ära! * I helig¬ 
hetens skrud, * Som hon skall evigt bära, 4 Sig 
smycke Herrens brud! 


5 . 

Vid sista nattvardsbordet, 4 Då Jesus brödet 
bröt, 4 Betänken helga ordet, 4 Som från hans 
läppar flöt. 

’0 tagen, dricken, äten 4 Utav mitt blod, mitt 
kött, 4 Så att I ej förgäten, 4 Att jag för er har 
dött.’ 

Se’n gick han hän att strida 4 Med himmelskt 
tålamod, 4 För oss på korset lida 4 Och offra 
liv och blod. 

O må vi Jesus giva 4 Ett hjärta oskulds- 
rent, 4 Att det må städse bliva 4 Med honom 
fast förent. 

6. 

O du Guds lamm, vår synd du bar, 4 För oss 
ditt blod har flutit. 4 Du Faderns vrede blidkat 
har, 4 Försonat vad vi brutit. 4 Du bar för oss. 
Guds rena lamm, 4 Ett välbehagligt offer fram. 
4 Din nåd oss alla du give 4 Och städse när oss 
du blive! 

7 . 

O Jesu! "Livets källa är du, utan dig blott 
död. 4 Livets manna är du, utan dig blott nöd. 
•Livets trygghet är du, utan dig ej frid. 4 Evig 
sällhct är du efter lyktad strid. 4 O Jesu! 

8 . 

Morgonstjärna underbar, 4 Strålande i nat¬ 
ten klar, 4 Jesu kär. Var mig när, 4 Du mitt 
hjärtas sällhet är. 94 Sångmässa. 

Kom till mig med salig tröst, * Tag din 
boning i mitt bröst! * Jag dig ber, Dröj ej mer, 
"Kom, o Herre, till mig ner! 

För din klara strålekrans * Bleknar även 
solens glans. * Livets nöd, Sorg och död * Vika 
för din kärleks glöd. 

Kom, o Jesus, världens ljus, * Stråla in i 
varje hus!‘Herre kär. Var mig när, * Du mitt 
hjärtas sällhet är. 


7 . 

Jesu hjärtamässan. 

Denna mässa läses på Jesu hjärtafesten och varje 
månad på Jesu hjärtafredagen. De här icke ut¬ 
satta delarna såsom trappstegsbönen, Gloria, Credo, 
o. s. v. tagas ur Mässans liturgiska text sid. 16 ff. 


Ingångsversen. 

Hans hjärtas tankar sträckte sig från släkte 
till släkte, på det att han må befria deras själar 
ur dödens makt och föda detn i hungerns tid. 
— I rättfärdiga, jublen i Herren, de rättfärdiga 
må uppstämma fröjderop. — Ära vare Fadern... 


Kyrkobönen. 

O Gud, som i din Sons hjärta, sårat för våra 
synders skull, värdigats barmhärtigt skänka oss 
kärlekens oändliga rikedom, giv, vi bedja dig, 
att vi som ägna det vår andakts fromma tjänst, 
även må erbjuda offret av en värdig tillfyllest- 
görelse. Genom samme Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Episteln sid. 56*. Jesu hjärtamässan. 95 

Q r a d u a 1 e. 

God och rättfärdig är Herren, därför under¬ 
visar han syndarna om den rätta vägen. Han 
leder de saktmodiga visligen och lär de öd¬ 
mjuka sina vägar. — Alleluja, alleluja. Tagen 
mitt ok på eder och lären av mig, ty jag är 
saktmodig och ödmjuk av hjärtat, och I skolen 
finna ro för edra själar. Alleluja. 

Evangeliet sid. 57*. 

Offertorium. 

Smälek såg jag komma över mitt hjärta och 
vanmakt, och jag längtade efter någon som 
kunde sörja med mig, men det fanns ingen, jag 
sökte efter någon som kunde trösta mig, men 
jag fann ingen. 

Vi bedja dig. o Herre, se på din älskade Sons 
hjärtas outsägliga kärlek, så att vad vi_ fram¬ 
bära, må vara en dig välbehaglig offergåva till 
försoning för våra synder. Genom samme 
Kristus, vår Herre. Amen. 

Prefationen. 

Det är i sanning tillbörligt och rätt, riktigt 
och gagneligt att vi alltid och allestädes tacka 
dig, helige Herre, alismäktige Fader, evige Gud. 
Du har velat att din enfödde Son på korsets 
trä skulle genomborras av soldatens spjut på det 
att hans öppnade hjärta, den gudomliga giv¬ 
mildhetens skattkammare, skulle utgjuta över 
oss barmhärtighetens och nådens strömmar, 
och, alltjämt brinnande av kärlek till oss, vara 
för de fromma frid och vederkvickelse ocii för 
de botfärdiga en frälsningens öppna port. Var¬ 
för vi med änglar och ärkeänglar, med troner ocii 
herradömen och med hela den himmelska här¬ 
skaran sjunga din härlighets lov i det vi oav- 96 Mässan på Prästadömets dag. 

låtligen säga: Helig, helig, helig är du. Herre, 
härskarornas Gud. Himmel och jord äro fulla 
av din härlighet. Hosanna i höjden. Välsignad 
vare han som kommer i Herrens namn. Ho¬ 
sanna i höjden. 

Kommunion versen. 

En av soldaterna öppnade hans sida med ett 
spjut och strax flöt blod och vatten därur. 

K o m m u n i o n b ö n e n. 

Må dessa hemligheter, Herre Jesus, uppväcka 
i oss en helig iver, på det att vi, sedan vi ha 
lärt känna ditt milda hjärtas ljuvlighet, må lära 
oss att förakta det jordiska och älska det him¬ 
melska. Du som lever och regerar från evighet 
till evighet. Amen. 


8 . 

Mässan på Prästadömets dag. 

Torsdagen efter första fredagen i månaden. 

Tngångsversen. 

Herren liar svurit och skall icke ångra sig: 
Du är präst till evig tid efter Melkisedeks ord¬ 
ning. — Herren sade till min Herre: Sätt dig 
på min högra sida. — Ära vare Fadern... 

Kyrkobönen. 

O Gud, som till ditt majestäts förhärligande 
och människosläktets frälsning insatt din en¬ 
födde Son till evig överstepräst, giv att de, 
vilka han utvalt till sina tjänare och sina nåde¬ 
gåvors förvaltare, måtte befinnas trogna i full¬ 
görandet av det värv de mottagit. Genom samme 
Kristus, vår Herre. Amen. 97 


Mässan på Prästadömets dag. 

Episteln. 

(Hebr. 5 : 1 — 11 .) 

Bröder! Varje överstepräst, uttagen bland 
människor, är tillsatt att för människorna stå 
inför Gud och där frambära gåvor och offer 
för deras synder. Han bör kunna ömma för 
okunniga och vilsefarande, eftersom han själv 
är behäftad med svaghet. Därför måste han 
frambära offer för sina egna synder likaväl 
som för folkets. Och ingen får taga sig själv 
denna värdighet, utan man måste kallas av 
Gud därtill såsom Aron. Så gav sig icke heller 
Kristus själv äran att vara överstepräst utan 
den som sade till honom: Du är min Son, i dag 
har jag fött dig. Likaså säger han på ett annat 
ställe: Du är präst till evig tid efter Melkise- 
deks ordning. Under sitt jordelivs dagar har 
han med starkt rop och med tårar framburit 
bön och åkallan till den som kunde rädda ho¬ 
nom från döden, och hans rop blev hört för 
hans vördnads skull. Så lärde han, fastän han 
var Guds Son, lydnad genom sitt lidande. Så¬ 
lunda fulländad, har han för alla dem som hör¬ 
samma honom blivit upphov till evig fräls¬ 
ning, han som av Gud har ärats med ordet: 
överstepräst efter Melkisedeks ordning. Därom 
ha vi en förkunnelse, som är stor och outsäglig 
för mänskliga ord. 


G r a d u a 1 e. 

Herrens Ande är över mig; därför har han 
smort mig. Han har sänt mig att förkunna för 
de fattiga det glada budskapet, att läka de i 
hjärtat förkrossade. Alleluja, Alleluja, — Jesus 
har ett oförgängligt prästadöme, eftersom han 
förbliver till evig tid. Alleluja. 

4 — Oremus. 93 Mässan på Prästadömets dag. 

Evangeliet. 

(Luk. 22:14—20.) 

I den tiden satte sig Jesus till bords och de 
tolv apostlarna med honom. Och han sade till 
dem: Högeligen har jag åstundat att äta detta 
påskalamm med eder, förrän mitt lidande be¬ 
gynner, ty iag säger eder: Jag skall icke mer 
äta därav, förrän det fått sin fullbordan i Guds 
rike. Och han tog en kalk, tackade Gud och 
sade: Tagen och delen eder emellan, ty jag sä¬ 
ger eder, att jag icke mer skall dricka av vin¬ 
trädets frukt, förrän Guds rike kommer. 

Sedan tog lian bröd, tackade Gud. bröt det 
och gav åt dem och sade: Detta är min leka¬ 
men, som varder utgiven för eder. Gören detta 
till min åminnelse. Sammalunda tog han ock 
kalken efter måltiden och sade: Denna kalk är 
det Nya förbundet i mitt blod, som varder ut¬ 
gjutet för eder. 


O f f e r t 0 r i u m. 

Sedan Kristus har framburit ett enda offer 
för synderna, sitter han till evig tid på Guds 
högra sida. Med ett enda offer liar han för 
beständigt fullkomnat dem som blivit helgade. 


O Herre, må dessa håvor genom vår med¬ 
lare Jesus Kristus finna nåd inför dig. Och må 
han göra oss, förenade med honom, till en dig 
välbehaglig offergåva. Genom satnme Kristus, 
vår Herre. Amen. 

Prefationen. 

Det är sannerligen tillbörligt och rätt, riktigt 
och gagneligt att vi alltid och allestädes tacka 
dig, helige Herre, allsinäktige Fader, evige Gud. 
Du har velat att människans frälsning skulle österländska Mässböner. 


99 


ske på korsets träd på det att livet åter måtte 
växa fram där, varifrån döden kommit, och att 
den, som segrat på kunskapens träd. måtte be¬ 
segras på korsets träd genom Kristus, vår 
Herre. Qenom honom lovas ditt majestät av 
änglarna, tillbedes av herradömena, fruktas av 
makterna, firas i gemensam fröjd av himlarna 
och av himlarnas krafter och av de saliga sera- 
fim. Låt med deras röster, vi bedja dig, även 
våra komma till dig, då vi i ödmjuk lovsång 
säga: Helig, helig, helig är Herren, härskaror¬ 
nas Qud, himmel och jord äro fulla av din här¬ 
lighet. Hosanna i höiden. Välsignad vare han 
som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. 

Kommunionversen. 

Så säger Herren: Detta är rnin lekamen, som 
varder utgiven för eder. Gören detta till min 
åminnelse. Denna kalk är det Nya förbundet i 
mitt blod. Så ofta I dricken den, gören det 
till min åminnelse. 

Kom m unionbönen. 

Vi bedja dig, Herre, låt den gudomliga offer¬ 
gåva, som vi nu hava framburit och mottagit, 
giva oss andligt liv, på det att vi, i oförgängiig 
kärlek förenade med dig, må bära den frukt 
som förbliver i evighet. Genom Kristus, vår 
Herre. Amen, 


0 . 

österländska Mässböner. 
Förberedelsebön. 

O Gud, evighetens Konung, världens Ska¬ 
pare, mänsklighetens Fader och välgörare! 
Mottag nådigt din församling, som nalkas dig 100 


österländska Mässböner. 


genom din Son Jesus Kristus. Förläna i rikt 
mått åt envar det honom gagneligt är. 

Förakta mig icke, o Gud, min Herre, ehuru 
min själ är fläckad genom mångahanda synder. 
Se, ovärdig nalkas jag denna din gudomliga och 
himmelska hemlighet. Men med blicken fästad 
på din godhet ropar jag till dig: Gud, var mig 
syndare nådig. Jag har syndat inför himmelen 
och inför dig, och jag är icke värdig att skåda 
detta ditt heliga altare, där din enfödde Son, 
vår Herre Jesus Kristus, på ett hemlighetsfullt 
sätt offrar sig för mig, syndiga människa. Upp¬ 
fylld av tacksamhet beder jag därför, att du 
ville sända mig din Helige Ande, Hugsvalaren, 
på det att han vid detta offer må upplysa och 
förnya mig. Genom vår Herre Jesus Kristus, 
vilken med dig vare lovad jämte din helige, 
allgode och livgivande Ande, nu och alltid och 
i all evighet. Amen. 

Vid offringen. 

Allsmäktige Gud! Genom din enfödde Son, 
vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, har du 
givit oss tillträde till det Allraheligaste. Men 
då vi nu skola inställa oss inför ditt lieliga al¬ 
tare, gripas vi av fruktan och bävan. Därför 
anropa vi dig och bönfalla din godhet, skänk 
oss din ynnest och välvilja, helga våra själar 
och kroppar, vänd vårt sinne från det jordiska 
till det eviga, så att vi med rent samvete må 
frambära åt dig dessa gåvor och offer för att 
utplåna all vår egen skuld och utverka förso¬ 
ning för hela ditt folk. Genom din Sons nåd, 
barmhärtighet och kärlek till oss människor, 
han som med dig vare prisad i all evighet. 
Amen. 

Gud. vår Gud, du som för världens liv har 
sänt det himmelska brödet, Jesus Kristus, vår österländska Mässböner. 


101 


Herre och Frälsare, för att genom honom åter¬ 
lösa, välsigna och heliggöra oss, välsigna dessa 
offergåvor och upptag dem till ditt höga, him¬ 
melska altare. Vi bedja dig, som är oändligt 
god och kärleksfull, se i nåd till dem som fram¬ 
bära dessa offergåvor. Se även till dem för 
vilka de frambäras, och bevara oss alla för 
dom och fördömelse. Prisat och förhärligat vare 
ditt tillbedjansvärda och ärorika heliga namn, 
Faderns och Sonens och den Helige Andes 
namn, nu och alltid och i all evighet.. Amen. 

Vid prefationen och förvand¬ 
lingen. 

Det är i sanning tillbörligt och rätt, värdigt 
och gagneligt, att lova dig, att prisa dig, att 
förhärliga dig, att tacka dig, du den synliga och 
osynliga världens Skapare, du alla sanna och 
eviga värdens upphov, du livets och odödlig¬ 
hetens källa, världsalltets Herre, Härskare och 
Gud! Dig prisa himlarnas himlar och all deras 
makt, soien, månen och stjärnornas här, jorden, 
havet och allt som i dem är. Dig prisar det 
himmelska Jerusalems saliga församling, alla 
rättfärdigas andar, profeters och blodsvittnens 
heliga körer. 

Ja, det är tillbörligt och rätt, att vi lova, 
prisa och förhärliga dig, du evige, oskapade 
Fader till den enfödde Sonen, Jesus Kristus. 
Vi lova dig, den evige och oskapade, för varje 
skapad varelse obegriplige, outgrundlige, out- 
sägbare Guden. Vi lova dig som blott den en¬ 
födde Sonen skådar och känner, dig som han 
uppenbarar och förkunnar för hela Skapelsen. 
Vi lova dig, du som skådar och känner Sonen 
och uppenbarar hans härlighet för de heliga. 
Vi lova dig som skådas och erkännes av ditt 
eviga Ord, han som uppenbarar och förhärligar 102 


Österländska Mässböner. 


dig - inför alla dina helgon. Vi lova dig, osynlige 
Gud, odödlighetens givare, du livets källa, du 
ljusets källa, du all nåds och sannings källa. 
Vi lova dig, du dina fattiga barns kärleksfulle 
Fader och beskyddare, dig som, gärna försonar 
dig med alla, och som drager alla till dig ge¬ 
nom din älskade Son i hans milda mänsklighet. 
Och vi bedja dig, giv oss sanningens liv, giv 
oss ljusets ande, så att vi rätt må lära känna 
dig, den sanne Quden, och den du sänt, Jesus 
Kristus. Ja, sänd oss din Helige Ande, så att 
vi må kunna fatta något av dina outsägbara 
hemligheter. Må Herren Jesus Kristus tala i 
oss, må den Helige Ande prisa dig genom oss, 
ty du är över alla makter och krafter, över 
varje välde och herradöme, liksom ditt namn 
är över varje namn både i denna världen och i 
den tillkommande. 

Vi tacka dig, o Gud, genom din älskade Son, 
Jesus Kristus, vilken du sänt till oss såsom din 
viljas budbärare och vår Frälsare. Han är ditt 
eviga Ord som är oupplösligen förenat med 
dig, genom vilket du har gjort allting; i honom 
har du ditt välbehag. Du har sänt honom från 
himmelen fili Jungfruns moderssköte. Såsom 
hennes livsfrukt antog han vårt kött och uppen¬ 
barade sig som din Son, född av Jungfrun ge¬ 
nom den Helige Ande. Han kom för att upp¬ 
fylla din vilja och förvärva åt dig ett heligt 
släkte, och han utsträckte sina händer på kor¬ 
set för att genom sitt lidande befria dem som 
tro på dig. Frivilligt led han marter och död 
för att övervinna döden, sönderspränga den 
ondes fjättrar, trampa dödsriket under sina fot¬ 
ter, befria de fångna rättfärdiga och föra dem 
till ljuset, och så uppenbara för oss uppstån¬ 
delsens liv. Och än mer, han tog bröd, tackade 
och sade; Tagen och äten, detta är min leka¬ 
men, som för eder brytes. Likaså tog han kal- österländska Mässböner. 


103 


ken och sade: Detta är mitt blod som för eder 
varder utgjutet. Så ofta I detta gören, firen 
min åminnelse. 


Efter förvandlingen. 

Till åminnelse av din Sons lidande och död, 
hans uppståndelse och himmelsfärd, och i vän¬ 
tan på hans återkomst i makt och härlighet, då 
han skall döma levande och döda och veder- 
gälla var och en efter hans gärningar, fram¬ 
bära vi åt dig, vår Herre och Gud, denna hostia 
och denna kalk. Vi tacka dig genom honom, 
att du, vår Gud, som ingenting behöver, i nåd 
värdigats se till dessa gåvor och med välbehag 
mottagit dem till ära för Kristus, din Smorde. 

Vi bedja dig. o Herre, för din heliga Kyrka, 
som du har köpt med din Sons kostbara blod, 
och som är utbredd över hela iordens krets, 
att du till tidernas fullbordan ville bevara henne 
från alla farliga stormar och obotliga skador. 

Vi bedja dig för alla biskopar och präster, 
att de må rätt förvalta sanningens ord. 

Vi offra och bedja för hela ditt folk, att du 
till din Sons Jesu Kristi lov må göra det till 
ett heligt folk, till ett konungsligt prästadöme. 
Vi bedja dig för dem som leva i jungfrulig ren¬ 
het och kysk återhållsamhet, för dem som leva 
i ett helgat äktenskap och i ärbara familjeband, 
för alla omyndiga bland ditt folk. Vi bedja dig. 
att du icke må förkasta någon av oss. 

Vi bedja dig för denna stad och dess invå¬ 
nare, för de sjuka, fattiga och förtryckta. Vi 
bedja dig för de landsflyktiga och för alla som 
icke äga hus eller hem, för alla som äro stadda 
i trångmål och sorg, att du ville vara allas be¬ 
skyddare, hjälpare och försvarare. 

Vi anropa dig även för dem som hata och 
förfölja oss för ditt namns skull, och för dem 104 


österländska Mässböner. 


som äro utanför din Kyrka och gå vilse i 
mörkret, att du ville leda dem till ditt under¬ 
bara ljus. 

Vid detta offer bedja vi dig även. att du ville 
giva god och tjänlig väderlek och välsigna 
åkrar och marker med riklig skörd, så att vi 
alltid få glädja oss åt dina gåvor och oavlåt¬ 
ligen prisa dig som giver föda åt allt levande. 

Vi anropa dig också för dem som av rätt¬ 
mätiga skäl äro hindrade att närvara vid detta 
offer, att du måtte bevara dem och oss alla på 
den rätta vägen och sålunda en gång församla 
oss, oförvitliga och skuldfria, till salig förening 
i din Sons rike; han som är varje kännande 
hjärtas och tänkande andes Qud, Jesus Kristus, 
vår Konung och Herre. 

Låtom oss alla bedja för varandra. Upprätta 
och trösta oss med din nåd, o Qud! 

Kommuttionbön. 

Qud, vår Gud, frälsningens Qud, lär oss att 
värdigt tacka dig för de välgärningar som du 
liar visat och ständigt visar oss. Vi bedja dig, 
vår Gud, som värdigats mottaga dessa gåvor, 
rena och helga oss till kropp och själ. Lär oss 
att i din fruktan öva helighet, så att vi med ett 
rent samvetes vittnesbörd kunna deltaga i ditt 
Sakrament och bliva förenade med Kristi, din 
Smordes, heliga lekamen och blod. Giv att vi, 
efter ett värdigt mottagande av Sakramentet, 
hava Kristus boende i våra hjärtan, och så 
bliva den Helige Andes tempel. Ja, Qud, vår 
Gud, giv att ingen må draga skuld över sig 
genom att ovärdigt nalkas denna din vördnads¬ 
bjudande och himmelska hemlighet och så, till 
följd av dess ovärdiga mottagande, bliva sjuk 
till själ eller kropp. Styrk oss fastmer i det 
säkra hoppet, och förläna oss den nåden, att österländska Mässböner. 


105 


vi i vår sista stund värdigt må kunna mottaga 
dina heliga sakrament såsom vägkost till det 
eviga livet och till ett verksamt försvar inför 
din Sons fruktansvärda domstol. Förläna så 
nådeligen att vi med alla heliga som från 
begynnelsen hava behagat dig, må varda del¬ 
aktiga i det eviga goda, som du, o Herre, har 
berett åt dem som älska dig. Amen. 

Välsignelsen. 

Gud atlsmäktig, du sanne och oförliknelige 
Gud! Du som, allestädes närvarande, genom 
rymder icke begränsas, — du som, vittne till 
årtusendens gång, aldrig med tiderna åldras, 
— du som utan upprinnelse icke fått tillvaro och 
liv av någon och, oberoende av allt och alla, 
icke genom ord och lovtal förföres, hör vår 
ödmjuka bön. Du som, höjd över all förgäng¬ 
lighet, icke behöver någons skydd och huld, — 
du som, ehuru av naturen osynlig, dock är 
känd av alla som uppriktigt söka dig, och för¬ 
stådd av dem som med öppet sinne forska 
efter ditt väsen, du det i sanning upplysta och 
på Kristus troende folkets Gud, — vi tillbedja 
dig. 

Hör oss för ditt namns skull och välsigna 
dem som här böja sitt huvud inför dig. Bevilja 
oss allt det vi till vårt sanna väl bedja dig om. 
Förläna att ingen av oss utestiinges ur ditt 
rike, utan helga och skydda oss alla. Befria oss 
från fienden, vår vedersakare, och från alla 
som vilja oss ont. Bevara våra hus och hem 
och värna om allas vårt väl i liv och död. 

Dig vare ära och pris, dyrkan och tillbedjan, 
såsom ock din Son Jesus Kristus, vår_ Herre 
och Konung, jämte den Helige Ande, vår Gud 
och Hugsvalare, nu och alltid och i all evig¬ 
het. Amen. 106 


Böner efter den stilla mässan. 

Böner efter den stilla mässan. 

Hell dig, Maria. (Tre gånger.) 

F. Hell dig, o drottning, 

Sr. Barmhärtighetens moder, vårt liv, vår 
fröjd och vårt hopp, hell dig! Till dig ropa vi, 
Evas landsflyktiga barn; till dig sucka vi sör¬ 
jande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd 
därför, du vår förespråkerska, vänd dina ömma 
blickar till oss och efter denna landsflykt visa 
oss Jesus, din välsignade livsfrukt. O milda, 
o hulda, o ljuva Jungfru Maria! 

P. Bed för oss, heliga Guds moder, 

Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften. 

Låtom oss bedja. O Gud, vår tillflykt och 
styrka, se nådeligen till ditt folk som ropar till 
dig och genom förbönen av den ärorika och 
obefläckade Jungfrun, Guds moder Maria, samt 
hennes brudgum, den helige Josef, och av de 
heliga apostlarna Petrus och Paulus och alla 
helgon, hör barmhärtigt och huldrikt de böner 
som vi frambära för syndarnas omvändelse och 
för vår heliga moder Kyrkans frihet och upp- 
höjelse, genom Kristus, vår Herre. Sv. Amen. 

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i stri¬ 
den, var oss ett värn mot djävulens ondska och 
försåt! 'Må Gud befalla honom’, så bedja vi 
ödmjukeligen, och du, furste över de himmelska 
härskarorna,' med Guds kraft nedstöt till helve¬ 
tet djävulen och de övriga onda andar som til! 
själarnas fördärv vandra omkring i världen. 
Sv. Amen, 

F. Jesu allra heligaste Hjärta, 

Sv. Förbarma dig över oss! (Tre gånger.) Ivorta veckoandakter. 

Här följa korta böner, avsedda för de olika 
dagarna i veckan, särskilt lämpade som tillägg till 
morgon- eller aftonbönen. De flesta av dem äro 
försedda med avlat. 

Söndagen. 

'Helig, helig, helig är Herren, härskarornas Gud. 
Hela jorden är full av hans härlighet.' (Es. 6:j.) 

Till den heliga Trefaldig heten. 

Trefaldige och ende Gud, du prisas före ti¬ 
dernas början, nu och i evighet. 

Av dig, genom dig och i dig är allt till, dig 
vare pris i evighet. 

Evige Fader, enfödde Son, helige Hugsvalare, 
dig vare pris i evighet. Helige, Odelbare, Tre¬ 
faldige, dig bekänna vi, dig lova och prisa vi 
med hjärta och mun i evighet. Amen. 

Gud Fader Alismäktig, bistå mig i min svag¬ 
het, och fräls mig ur min djupa nöd. Guds Son, 
eviga Vishet, led alla mina tankar, ord och gär¬ 
ningar. Gud Helige Ande, eviga Kärlek, var 
livet i min vandel, så att den städse må vara 
dig välbehaglig. Amen. 

För Kyrkan. 

Vi bedja dig, barmhärtige Gud, giv nådeligen 
att din Kyrka, som står församlad i den Helige 
Ande, ej må förvirras genom fientliga angrepp. 
Amen. 

Allsmäktige, evige Gud, genom din Ande hel¬ 
gas och regeras hela Kyrkans kropp, hör på 
den bön som vi förrätta för alla kyrkliga stånd, 10S 


Veckoandakter. 


på det att alla i kraft av din nåd, envar enligt 
sin gåva och uppgift, troget må tjäna dig. 
Amen. 


För trons utbredande. 

O Gud och Herre, sänd ut din Helige Ande 
på det alla de som du skapat till din avbild 
och återlöst genom din Sons dyrbara blod, må 
upplysas genom Evangeliets ljus, församlas i 
din Kyrka och vinna det eviga livet. Amen. 

Bön till Guds försyn. 

'Sen på himmelens fåglar, de så icke , ej heller 
skörda de, ej heller samla de in i lador; och lik¬ 
väl föder eder himmelske Fader dem. Aren I icke 
mycket mer än def' (Matt. 6:26.) 

Förbarmandets Fader och all hugsvalelsens 
Gud, på dig hoppas vi, på dig sätta vi all vår 
förtröstan. Du vet allt, du känner alla våra be¬ 
hov. Huru stor vår nöd än må vara, du kan 
alltid rädda oss och vända vår sorg till glädje; 
ty du är allsmäktig. Du vill hjälpa oss; ty du 
älskar oss, såsom en fader älskar sina barn. 
Vilken gåva kunde du neka oss, du som för 
oss utgivit din enfödde Son? Vi veta att du med 
synnerlig kärlek vakar över dem som upprik¬ 
tigt anförtro sig åt dig; vi äro vissa om att 
ingenting skall fattas dem som arbeta i sitt anletes 
svett och ändock förvänta allt ifrån din fader¬ 
liga hand. Vi skola därför hädanefter ej ängsligt 
sörja för morgondagen, utan helt och hållet 
överlämna oss åt din heliga försyn. Du, 0 
Herre, har stadfäst hoppet i oss, förtröstan på 
dig. 0 Gud, skall aldrig lämna oss; ty du har 
lovat oss ditt beskydd, du som är oändligt mäk¬ 
tig, barmhärtig och trofast. På dig. 0 Herre, 
har jag hoppats, i evighet skall jag icke komma 
på skam. Amen. Veckoan Jakter. 


109 


Låt mig. o Jesus, alltid önska och vilja det 
som är dig mest välbehagligt och kärt. Din vilja 
vare min, och måtte min alltid få_ följa din och 
stämma väl överens med den. Må jag vara ett 
med dig i att vilja och att icke vilja, så att jag 
ej kan vilja eller icke vilja annorledes än du. 
Amen. 

(Om Kristi Efterföljelse, 3:15.) 


Måndagen. 

7 liren ett Guds tempel, och den Helige Ande 
hor i eder / (i Kor. j: jö.) 

Böner till den Helige Ande. 

Kom Helige Ande, uppfyll dina troendes hjär¬ 
tan och upptänd i dem din kärleks heliga eld. 

Helige Ande, sanningens Ande, kom till våra 
hjärtan; upplys folken med din klarhets ljus, 
att de må behaga dig i trons enhet. 

Helige Ande, ljusets och kärlekens gudom¬ 
lige Aude, jag viger åt dig mitt förstånd, mitt 
hjärta och min vilja, allt vad jag är och äger, 
för tid och evighet. Må mitt förstånd alltid höra 
på dina himmelska ingivelser och på allt. vad 
du förkunnar mig genom din heliga katolska 
Kyrka, vars ofelbare ledare du är. Qör mitt 
hjärta alltid brinnande av kärlek till Gud och 
nästan, och min vilja städse ense med din gu¬ 
domliga vilja, på det att hela mitt liv må vara 
en trogen efterföljelse av vår Herres och Fräl¬ 
sares liv och dygder. Honom vare med Fadern 
och med dig all ära och härlighet i evighet. 
Amen. 

O Skapare, Helige Ande, bistå nådeligen, vi 
bedja dig, din heliga katolska Kyrka, styrk ocli 
bekräfta henne genom din himmelska makt mot 
hennes fienders angrepp. Förnya även genom 
din kärlek och nåd dina utvalda tjänare, att de 110 


Veckoandaktcr. 


i dig må förhärliga Fadern och hans enfödde 
Son, vår Herre Jesus Kristus. Amen. 


För själarna i skärselden. 

’Det är en helig och hälsosam tanke , att bedja 
för de avlidna , att de ma befrias från sina synder.’ 
(z Makk. 12:46.) 

Oändligt barmhärtige Gud, förbarma dig över 
alla avlidna kristtrogna, som för sina synders 
skull ännu måste dröja kvar i skärselden. Låt 
deras suckan och brinnande åtrå efter att bliva 
befriade från sina kval och upptagna i ditt eviga 
rike nå fram till din nådetron. Till ersättning 
för vad de ännu sakna i rättfärdighet, offra 
vi allt, vad din Son har gjort och lidit på .ior¬ 
den. Mottag, barmhärtige Fader, hans förtjän¬ 
sters överflöd till ersättning för deras fel och 
uraktlåtelser. Mottag det lidande han utstått, 
som tillfyllestgörelse för deras synder. För¬ 
barma dig i synnerhet över våra avlidna släkt¬ 
ingars, vänners Och välgörares själar. Förläna 
åt dem och åt alla som vila i Kristus, veder¬ 
kvickelse i ljusets och fridens boning. Genom 
samme Kristus, vår Herre. Amen. 

Requiem aeternam dona Herre, giv dem den 
eis, Domine. eviga vilan, 

Et Iux perpetua Iuceat Och låt det eviga ljuset 
eis. lysa för dem. 

Requiescant in pace. Må de vila i frid. Amen. 
Amen. 


Tisdagen. 

’För din skull har Herren befallt sina änglar, 
att de skola beskydda dig på alla dina vägar.’ 
(Ps. po: 11.) Vcckoandaktcr. 111 

Tili de heliga änglarna. 

0 Gud, huru god och barmhärtig är du icke 
mot oss! Du utsänder himmelens furstar, dina 
heliga änglar, att beskydda och leda oss på vår 
jordiska pilgrimsfärd. Glada ila de att full¬ 
borda dina befallningar. De älska oss för din 
skull som bröder och framtida medborgare i 
himmelens rike; de beskydda oss, att vi icke 
måtte taga skada; de glädjas, då vi bliva heliga 
och saliga såsom de själva. Lovad vare du, 
treenige Gud, för dina heliga änglar; evig tack 
vare dig för deras kärleksfulla ledning. Efter 
deras föredöme skall det vara vår glädje att göra 
din heliga vilja, att älska det goda och avsky 
allt ont. Giv att liksom dina heliga änglar i 
himmelen, så även vi på jorden må vara för¬ 
enade genom kärlekens och endräktens band, 
och under deras ledning och beskydd en gång 
må vinna det eviga livet. Amen. 

Till skyddsängeln. 

Guds ängel, min beskyddare, upplys, för¬ 
svara, styr och vägled mig, som av Guds Fa¬ 
ders kärlek har blivit anbefalld åt dig. Amen. 

Bön till en väns skyddsängel. 

Helige ängel, du som Gud har givit till be¬ 
skyddare åt den, för vilken jag nu beder, led¬ 
saga, beskydda och styr honom. Gör hans 
strävanden förtjänstfulla, hans arbeten frukt¬ 
bärande. Torka hans tårar, helga hans glädje 
och styrk hans mod. Återgiv honom lugnet, 
när han är orolig och förtroendet, när han 
misströstar. Led honom, när han är rådvill 
och upplys honom, när det blir mörkt i hans 
siäl, stöd honom, när hans fot snavar och upp¬ 
res liononi, när han faller. Gode ängel, ingiv 112 


Veckoandakter. 


honom goda tankar, rena känslor, iver för det 
goda. Bevara honom i Guds nåd och i Herrens 
frid. I förening med min egen skyddsängel led 
oss båda på trons och kärlekens, på sanningens 
och dygdens väg hem till vår himmelske Fader, 
som belönar oskulden och förlåter ångern. 
Amen. 


Onsdagen. 

’Gån till Josef.’ (i Mos. 41:}$.) 

Böner till den helige Josef. 

Helige Josef, Jesu fosterfader och Jungfru 
Marias renaste brudgum, var städse vår före¬ 
språkare hos Jesus, Guds Son, på det att vi, 
tryggade genom makten av hans nåd, segerrikt 
må kämpa i livet, och efter döden krönas av 
honom. Arnen. 


Helgat arbete. 

Ärorike helige Josef, förebild för alla, vilkas 
lott härnere är arbetet, förvärva mig nåden 
att arbeta samvetsgrant, i det iag sätter plik¬ 
ternas uppfyllelse före mina naturliga böjelser. 
Lär mig arbeta med tacksamhet och glädje, i 
det jag sätter min ära i att genom arbetet be¬ 
gagna och föröka de av Gud mottagna pun¬ 
den. Lär mig arbeta med ordning, lugn, mått¬ 
fullhet och tålamod utan att rygga tillbaka för 
trötthet eller svårigheter. Men framför allt 
förvärva mig nåden, att jag ägnar mig åt ar¬ 
betet i ren avsikt och osjälviskhet, och städse 
har för ögonen den räkenskap jag måste av¬ 
lägga för den förlorade tiden, för de obegag¬ 
nade punden, för det försummade goda och för 
allt syndigt övermod i framgången, som jag till 
skada för Guds ära gjort mig skyldig till. 
Hjälp mig även att arbeta i botens ande, för Veckoandakter. 


113 


att sona för mina synder. — Allt för Jesus 
efter ditt föredöme, helige Josef. Detta skall 
vara min lösen i livet och i döden. Amen. 

Salig hädangång. 

Helige Josef, vår Herres Jesu Kristi foster¬ 
fader och den heliga Jungfrun Marias brud¬ 
gum, efter att städse ha levat ett heligt och 
rättfärdigt liv, oroades du ei vid din hädan¬ 
gång av någon ängslan i din stora längtan till 
himmelen. Värdes därför, helige Josef, du de 
döendes särskilda skyddshelgon, antaga dig 
vår sista levnadstimma. När vår själ skall 
skiljas från denna värld, utbed oss då i för¬ 
ening med vår moder Maria, din heliga brud, 
din gudomlige Sons nåd, att vi i fast tro, i 
orubbligt hopp och i innerlig kärlek må över¬ 
vinna den onde fiendens frestelser och efter 
värdigt mottagande av de sjukas heliga sakra¬ 
ment med lugn och tillförsikt må kunna an¬ 
befalla vår själ i din gudomlige Sons händer. 
Amen. 


Torsdagen. 

’]ag är livets bröd * (Joh . 6: 48.) 

Heliga gästabud. 

Heliga gästabud, vid vilket Kristus anam¬ 
mas, minnet av hans lidande förnyas, själen upp- 
fylles med nåd, och en underpant lämnas på 
vår tillkommande härlighet. 

Huru älsklig är icke din ande, 0 Herre! För 
att visa din ömma kärlek mot dina barn, gav du 
dem bröd från himmelen, fyllt med ditt eget livs 
ljuva kraft. Så mättar du alla hungrande sjä¬ 
lar med din heliga nåd, medan de kallsinniga 
rika få gå tomhänta bort. 114 Veckoandakter. 

A v e verum. 

Ave verum corpus, natum 
Ex Maria virgine. 

Vere passum, immolatum 
In cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum 
Fluxit unda et sanguine. 

Esto nobis prregustatum 
Mortis in examine. 

O clemens, o pie, o Jesu, 

Fili Dei et Marise! 

Heli dig, Heliga Lekamen, av Maria, Jungfrun, 
född, 

Och på korset, sargad, dödad, offrad helt för 
människan. 

Ur din genomstungna sida blod och vatten för 
oss flöt. 

Låt oss dig som vägkost njuta uti dödens prövo- 
stund. 

Du milde, du gode Jesus, Guds Son och Marie! 

F. Du har givit dem bröd ifrån himmelen. 

Sv. Som innehåller all ljuvlighet. 

Låtam oss bedja. O Gud, som i detta under¬ 
bara Sakrament lämnat oss ett minne av ditt 
lidande, vi bedja dig, giv oss nåden att så ära 
din lekamens och ditt blods heliga hemligheter, 
att vi alltid inom oss må känna din återlösnings 
frukter, du som lever och regerar från evighet 
till evighet. Amen. 


Bön för den Helige fadern, 

Allsmäktige, evige Gud, förbarma dig över 
din tjänare, vår påve N.; led honom efter din 
barmhärtighet på den eviga salighetens väg, 
så att han med din hjälp må begära det som Veckoandakter. 


115 


är dig välbehagligt, och med all kraft utföra 
detsamma. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 


Bön för biskopen. 

O Gud, alla troendes ledare och herde, var 
nådig mot din tjänare N., vilken du har tillsatt 
att styra Kyrkan i vårt land. Vi bedja dig, giv 
att lian genom ord och föredöme må gagna 
dem han förestår, på det att han tillsammans 
med den honom anförtrodda hjorden må uppnå 
det eviga livet. Genom Kristus, vår Herre. 
Amen. 


Bön för prästerna. 

(Särskilt lämpad som gemensam bön på prästa¬ 
dömets dag, torsdagen efter första fredagen i 
månaden.) 

F. Låtom oss bedja: 

Alla: Herre Jesus Kristus, — själarnas evige 
herde! — Vi ropa till dig om verksam nåd — 
för di.n Kyrkas präster. — Gör dem genom din 
Ande — till präster efter ditt hjärta. —■ Må 
den eld du bragt till jorden, — ständigt ånyo 
tändas genom dem. — Må den vigning de mot¬ 
tagit, — varda en kraft till frälsning för ditt 
folk: — må genom dem de hungrande mättas, 

— de små beskyddas, — de rådvilla upplysas, 

— de frestade styrkas, — de ljumma väckas, 

— de trogna fullkomnas. 

Allsmäktige Fader, — skördens Herre, — se 
till tidens nöd, — sänd arbetare i din vingård. 

— Låt dem bliva jordens salt och världens 
ljus — hela mänskligheten till gagn — och dig 
till evig pris och ära — genom din Son, vår 
Herre, — i den Helige Andes enhet. — Amen. 116 


Veckoandakter. 


Fredagen. 

’Sä har Gud älskat världen att han utgav sin 
enfödde Son, på det att var och en sotn tror på 
honom, icke må förgås utan hava det eviga livet.’ 
(Joh. 3:16.) 

Av vördnad för Kristi lidande håll troget Kyr¬ 
kans bud om abstinens på fredagen. Detta bud 
härledes från den första kristna tiden, då denna 
dag, den sjätte veckodagen, var helgad åt minnet 
av Kristi död på korset och hölls som fastedag. 


Bön till den lidande Kristus. 

Herre, du har sagt: Den sotn vill vara min 
lärjunge, han tage dagligen sitt kors på sig och 
följe mig efter. Jag vill med din nåd hörsamma 
denna kallelse. Dina apostlar hade lovat att 
följa dig in i döden, men när fienderna i Getse- 
manis örtagård lade handen på dig, flydde alla 
såsom agnar för vinden. Herre, jag är icke 
bättre än dina utvalda apostlar. Utdriv du själv 
all feghet ur mitt hjärta och lär mig att vara 
trogen och storsint, ty med mindre är jag dig 
icke värd. Du har lidit så mycket: på Olje¬ 
berget, inför orättvisa domare, på lidandes väg, 
på korset, där du hängde med genomborrade 
händer och fötter. För dina inre lidanden ha 
vi inga mått; ingen människa vet, vilka oänd¬ 
liga kval din själ genomgått, när du slutligen 
utropade: Gud, min Gud, varför har du över¬ 
givit mig? Och allt detta har du lidit för mig! 
— Lär mig, 0 Herre, att intaga den inre 
ställning gentemot ditt kors, som höves den 
som bekänner sig till dig. Giv mig en djup 
aktning och vördnad för ditt heliga lidande, så 
att jag ståndaktigt kämpar mot synden, för 
vars skull du dött, troget bär mitt kors och 
genom allvarlig självförsakelse lär mig att bliva Veckoandakter. 


117 


din lärjunge. Du har genom ditt offer på Gol¬ 
gata borttagit världens synder, drag mig till 
dig och prägla uti min själ och i mitt hjärta 
korsets heliga tecken. Lär mig att i din efter- 
iöljelse vara trogen intill döden och uppväck 
mig en gång med dina utvalda på den yttersta 
dagen i förklaringens härlighet. Jesus Kristus, 
världens Frälsare, förbarma dig över mig och 
över alla som du återlöst med ditt dyrbara 
biod. Amen. 

Vi tillbedja dig, Herre Jesus Kristus, och 
prisa dig, ty genom ditt heliga kors har du 
återlöst världen. 


Personlig invigning till Jesu 
heliga hjärta. 

(Enligt den heliga Margareta Maria Alacoque.) 

Jag N. N. skänker och viger åt dig, vår Her¬ 
res Jesu Kristi heliga hjärta, min person, mitt 
liv, mina gärningar, mina svårigheter och lidan¬ 
den iör att allt framgent med allt vad jag är 
och äger endast ära, älska och förhärliga dig. 
Det är mitt fasta orubbliga beslut att helt till¬ 
höra dig, att göra allt av kärlek till dig och att 
av hela mitt hjärta avhålla mig från allt som 
kunde misshaga dig. Jag väljer dig därför till 
målet för min kärlek, till mitt livs beskyddare, 
till underpant på min salighet, till hjälp mot 
min svaghet och obeständighet, till gottgörelse 
för alla mitt livs synder och till en säker till¬ 
flyktsort i min sista timma. O hjärta, fullt av 
godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud, 
den himmelske Fadern, och avvänd från mig 
hans vredes rättvisa straff. O hjärta, fullt av 
kärlek, till dig sätter jag all min tillit, jag fruk¬ 
tar allt av min svaga ocli syndiga vilja men 
hoppas även allt av din godhet. Utplåna därför 118 


Veckoandakter. 


hos mig allt som kunde misshaga dig eller stå 
dig emot. Må din rena kärlek så genomtränga 
mitt hjärta, att jag aldrig kan glömma dig och 
aldrig kan skiljas från dig. Vid din oändliga 
godhet besvär jag dig, att du ville skriva mitt 
namn i ditt hjärta, ty jag vill att hela min lycka 
och all min ära skall bestå däri att leva och 
dö i din tjänst. Amen. 


Korta böner till Jesu heliga 
hjärta. 

Lovat vare Jesu hjärta i Altarets heliga 
sakrament. — Jesus, saktmodig och ödmjuk av 
hjärtat, dana mitt hjärta efter ditt hjärta. — 1 
Jesu gudomliga hjärta, omvänd syndarna, bi¬ 
stå de döende och fräls de arma själarna i 
skärselden. — Allt för dig, Jesu heligaste 
hjärta. — Jesu heliga hjärta, beskydda våra 
familjer. — Jesu mildaste hjärta, förbarma dig 
över oss och våra vilsegångna bröder. — Jesu 
heliga hjärta, jag förtröstar på dig. — Jesu 
hjärta, brinnande av kärlek till oss, upptänd 
våra hjärtan med kärlek till dig. 


Bön om välsignelse. 

Jesu allraheligaste hjärta, utgjut i rikaste 
fullhet din välsignelse över Kyrkan, den He¬ 
lige fadern och hela det andliga ståndet. Giv 
att de rättfärdiga framhärda i det goda, omvänd 
syndarna, upplys de otrogna. Välsigna våra 
anhöriga, vänner och välgörare; styrk de sjuka 
och lidande; bistå de döende, befria själarna i 
skärselden och utbred över alla hjärtan din 
kärleks milda herradöme. Amen. Veckoandakter. 119 

Lördagen. 

’Sc härefter skola alla släkten prisa mig salig.’ 

Jungfru Marias lovsång. 

Magnifikat. (Luk. 1:46—55). 
Magnificat anitna mea Högt prisar min själ 


Dominum, et exultavit 
spiritus meus in Deo, 
salutari meo. 

Quia respexit humili- 
tatem ancillae suae, ecce 
enim ex hoc beatam me 
dicent omnes genera- 
tiones. 

Quia fecit mihi mag- 
na, qui potens est, et 
sanctum liotnen eius. 

Et misericordia eius a 
progenie in progenies 
timentibus eum. 

Fecit potentiam in 
brachio suo, dispersit 
superbos mente cordis 
sui. 

Deposuit potentes de 
sede, et exaltavit hu- 
miles. 

Esurientes implevit 
bonis, et divites dimisit 
inanes. 

Suscepit Israel pue- 
rum suum, recordatus 
misericordiae suae; 

Sicut locutus est ad 


Herren, och min ande 
jublar i Qud, min Fräl¬ 
sare, 

Ty han har sett till 
sin tjänarinnas ringhet: 
Se, härefter skola alla 
släkten prisa mig salig: 

Stora ting har han 
gjort med mig, han, den 
Mäktige, vars namn är 
heligt, 

och hans barmhärtig¬ 
het varar från släkte till 
släkte över dem som 
frukta honom. 

Storverk övar han 
med sin arm, han för¬ 
skingrar dem som hög¬ 
modas i sina hjärtan. 

Härskare störtar han 
från tronen och ringa 
upphöjer han. 

Hungriga mättar han 
med goda ting och 
rika avvisar han med 
tomma händer. 

Han antager sig sin 
tjänare Israel och ihåg- 
kommer sin barmhär¬ 
tighet; 

Såsom han har talat 120 


Veckoandakter. 


patres nostros, Abra- till våra fäder, till 
ham et semini eius in Abraham och lians ef- 
saecula. tcrkommande evinner- 

ligen. 

Gloria Patri. Ära vare Fadern. 

T i 11 ä gn a n. 

O min drottning, o min moder, jag överläm¬ 
nar mig helt och hållet åt dig, och till bevis på 
min hängivenhet viger jag åt dig i dag mina 
ögon, mina öron. min mun, mitt hjärta, helt 
och hållet mig själv. Då jag nu tillhör dig, o 
goda moder, så bevara och försvara mig som 
ditt barn och din egendom. 

Påminn dig. 

Påminn dig. mildaste Jungfru Maria, att det 
ännu aldrig blivit hört, det någon som tagit 
sin tillflykt till dig, anropat din hjälp och åstun- 
dat din förbön, har blivit övergiven. Livad av 
denna förtröstan, skyndar jag till dig och tager 
min tillflykt till dig, jungfrurnas Jungfru, 
moder! Försmå icke, du det eviga Ordets 
moder, mina ord, utan hör mig nådeligen och 
bönhör mig. Amen. 

Hälsning. 

(S:t Franciskus av Assisi.) 

Hell dig, Maria, höga heliga drottning. Guds 
moder och alltid rena Jungfru, utvald av Fadern 
i himmelen och helgad av honom tillika med 
hans älskade Son och Hugsvalaren, den Jlelige 
Ande, du, i vilken var och är nådens hela full¬ 
het och allt gött! Hell dig, i vilken Herren har 
tagit sin boning. Hell hans tabernakel. Hell hans 
hem. Hell hans nakenhets klädnad. Hell Herrens 
tjänarinna. Dig hälsar jag, o Frälsarens moder. 
Amen. Biktandakt. 

Bikten är fridens sakrament. Herren har instif¬ 
tat det på påskdagens afton i det han sade til! 
sina apostlar: Frid vare med eder! Mottagen den 
Helige Ande. Vilka I förlåten synderna, dem äro 
de förlåtna, och vilka I behållen dem, dem aro de 
behållna. (Joh. 20:22, 23.) 

Gå och visa dig for prästen. (Matt. 8:4.) Jag 
vill stå upp och gå till min fader och säga till 
honom: Fader, jag har syndat mot himmelen och 
inför dig, jag ar icke längre värd att kallas ditt 
barn. (Luk. 15:18.) 

Kom ihåg Kyrkans bud: Du skall åtminstone en 
gång om året bikta dina synder. 

Förberedelseböner. 

O min Gud, för dig är ingenting fördolt. Du 
rannsakar människornas hjärtan. Du vet, huru 122 


Biktandakt. 


ofta jag liar syndat, huru mångfaldigt jag har 
överträtt dina bud, till huru stort straff jag 
gjort mig skyldig. Men du är icke blott en helig 
och rättvis Gud, du är också en mild och barm¬ 
härtig Fader. Du vill icke syndarens död, utan 
att han omvänder sig och lever: du är alltid 
villig att för Jesu Kristi skulh förlåta syndaren, 
om han vänder tillbaka från sina onda vägar. 
Du fordrar endast att han erkänner sina miss¬ 
gärningar och bekänner dein för dig och din 
Kyrkas tjänare; att han hjärtligt ångrar dem 
och fattar den fasta föresatsen, att icke mera 
synda. Himmelske Fader, jag vill genorn en 
uppriktig omvändelse återvända till dig, men 
jag erkänner min oförmåga; utan din hjälp för¬ 
mår jag intet. Bistå mig därför med din alls- 
mäktiga nåd att jag värdigt må mottaga botens 
heliga sakrament. Amen. 

Kpm, Helige Ande, och upplys mitt förstånd 
att jag rätt må inse och erkänna mina synder. 
Rör mitt hjärta att jag allvarligt ångrar och 
uppriktigt bekänner dem. Styrk min vilja att 
jag må bättra mitt liv. Amen. 

Heliga Maria, Guds moder, bed för mig syn¬ 
dare. Du som i kraft av din Sons allsmäktiga 
nåd söndertrampat ormens huvud, hjälp mig 
att befrias från synden, så att jag härefter må 
föra ett liv i oskuld och helighet och prisa Gud 
för hans barmhärtighet. 

Helige skyddsängel, min trogne beskyddare, 
du har sett alla mina fel, bed nu för mig om 
ljus och kraft att jag må ihågkomma, inner¬ 
ligt ångra och uppriktigt bekänna dem. Håll 
fjärran från min själ den onde fiendens angrepp. 

Alla Guds helgon, bedjen för mig hos den 
allsmäktige Guden, att jag äter må upptagas i 
hans barns gemenskap och leva i de heligas 
samfund. Amen. Biktandakt. 123 

Sainvetsrannsakning. 

För att komma till klarhet över ditt samvetes 
tillstånd, bör du noga skilja mellan mindre och 
svåra synder (dödssynder). Till en svår synd höra 
tre omständigheter: att det rört sig om något av 
vikt, att synden begåtts i klart medvetande om det 
onda, och slutligen med fullt samtycke från vil¬ 
jans sida. Man är förpliktad att bekänna alla döds¬ 
synder, deras antal och försvårande omständigheter. 
En s. k. generalbikt — ett upprepande av en eller 
flera föregående bikter — är nödvändig, så ofta 
en bikt har varit ogiltig — är radlig före sär¬ 
skilda bemärkelsedagar. Många trogna kristna ha 
den goda vanan att varje år avlägga en general- 
bikt. 

Även om man endast har gjort sig skyldig till 
mindre fel och försummelser, är det ändå av stort 
värde att gå till bikt. I synnerhet vid strävandet 
efter den kristna fullkomligheten är botens sakra¬ 
ment till stor hjälp. Redan i rent naturligt av¬ 
seende är rannsakning och självkontroll ofrånkom¬ 
lig för karaktärens bildande; bikten verkar såsom 
sakrament i den vägen djupare än varje rent mänsk¬ 
ligt försök. Den giver större renhet, och förökar 
själens övernaturliga kraft till livets helgelse. — 
Vid mindre fel, bemöda dig icke att bestämma 
deras antal, bekänn de viktigaste. Nämn ditt hu¬ 
vudfel — säg om du använt alla medel mot det¬ 
samma, i synnerhet den dagliga samvetsrannsak- 
ningen; inneslut i bekännelsen endast i allmänna 
ord något av ditt förflutna livs synder. Angiv kort 
med dina ord din själs tillstånd, så har prästen 
möjlighet att giva dig råd och hjälp till andligt 
framsteg. Så bevaras du på den rätta vägen och 
biktens sakrament blir för dig en källa till glädje 
och frid. 

Fråga dig först: När har jag senast biktat? Har 
jag därvid avsiktligt förtegat en svår synd? och 124 Biktandakt. 

till följd därav ovärdigt anammat andra sakrament? 
Har jag förrättat den Ilagda boten? gottgjort till¬ 
fogad skada? återkallat förtal? övergivit syndigt 
umgänge? undvikit närmaste tillfälle till synd? 

Genomgå därefter Guds och Kyrkans bud. 

Första budet: Du skall tillbedja Herren din Gud 
allena! 

Har jag fört eller gärna åhört tal mot tron, 
läst skrifter mot tron, försummat min undervisning, 
frivilligt tvivlat på uppenbarade sanningar? har jag 
blygts för att bekänna min tro, då det var min 
plikt att göra det? har jag bedrivit vidskepelse? 
tvivlat på Guds barmhärtighet? knotat mot Gud 
och hans skickelser? 

Har jag under en längre tid försummat all bön ? 
läst de dagliga bönerna utan tillbörlig andakt, 
oregelbundet? 

Andra budet: Du skall icke missbruka Herrens , 
din Guds namn! 

Har jag missbrukat Guds eller andra heliga 
namnf uttalat svordomar? förbannat mig själv eller 
andra? hädat Gud? drivit gäck med heliga ting? 
svurit utan skäl? svurit falskt? brutit löften till 
Gud eller människor? 

Tredje budet: Du skall helga sondagen! 

Har jag av egen skuld försummat den heliga 
massan (helt eller delvis)? — Har jag syndat 
genom förbjudna arbeten, genom nöjeslystnad, för¬ 
summelse av den privata andakten, då bevistandet 
av mässan var omöjligt? har jag av liknöjdhet för¬ 
summat hora Guds ord? 

Fjärde budet: Du skall hedra din fader och din 
moder. 

Har jag föraktat eller bedrövat mina föräldrarf 
lärare eller förmän? — vägrat dem skyldig lydnad, 
vördnad? — önskat eller gjort dem något ont? 
Mitt förhållande emot gamla föräldrar? 

Har jag (som fader eller moder) sörjt för bar¬ 
nens religiösa uppfostran, i synnerhet för deras Biktandakt. 


125 


regelbundna undervisning i kristendom? har jag 
tillräckligt övervakat dem? har jag tillhållit dem 
att uppfylla religionens plikter (daglig bön, re¬ 
gelbundna gudstjänstbesök, sakramentens flitiga 
anammande)? — Har jag givit dem tillfälle till 
synd? har jag givit dem ett dåligt föredöme? 

Har jag varit rättvis och vänlig mot tjänstefol¬ 
ket? har jag icke av dem fordrat oskäligt arbete? 
har jag givit dem tillbörlig kost och lön? tillfälle 
att uppfylla sina religiösa plikter? har jag varit 
rättvis och vänlig mot personer av lägre rang? 
mot de ringaste? Hur har jag uppfyllt mitt stånds 
plikter? 

Femte budet: Du skall icke dräpa! 

Har jag skadat någon till kropp eller själ? genom 
misshandel, hat, fientligt sinnelag, vrede, smadelse? 
Har jag förlett andra till synd genom dåligt före¬ 
döme? genom att råda eller uppmana till synd? 

Har jag skänkt alla den kärlek, som jag borde 
ha skänkt? av hjärtat förlåtit dem som gjort mig 
ont? efter råd och möjlighet hjälpt behövande? 
utövat de lekamliga och andliga barmhärtighets¬ 
verken? 

Kärleken till nästan i tankar, ord och gärningar 
är Kristi huvudbud, och intar därför en särdeles 
viktig plats vid samvetsrannsakningen. 

Sjätte och nionde budet: Du skall icke bedriva 
okyskhet. Du skall icke begära din nästas hustru. 

Har jag syndat mot hjärtats renhet? — i tankar, 
begär, ord, gärningar, blickar, skämt, bilder, böc¬ 
ker, klädsel? — Ensam? — med andra? 

Har jag syndat mot äktenskapets helighet? 

Skilj noga mellan frestelse och fullt frivillig 
synd! 

Sjunde och tionde buden: Du skall icke stjäla. 

Du skall icke begära din nästas egendom. Har 
jag tillgripit eller, skadat andras egendom? Har jag 
genom bedrägeri, försnillning eller på annat orätt- 126 


Biktandakt. 


vist sätt skadat min nästa? Har jag genom slösak¬ 
tigt levnadssätt förstört de minas egendom? 

Åttonde budet: Du skall icke bara falskt vittnes¬ 
börd. 

Har jag sagt osanningt även i viktiga ting? Har 
jag skadat andras goda namn genom ogrundad 
misstanke? genom förmätet omdöme? genom att 
yppa deras fel? genom förtal? Har jag orättvist 
anklagat någon? Har jag vittnat falskt? 

Kyrkans bud: Har jag helighållit de påbjudna 
helgdagarna ? Hur har jag firat kyrkoarets huvud¬ 
fester? 

Har jag ätit kött på fredagen? har jag hållit 
fastedagarna? bett om dispens, om så behövdes? 
har jag vid påsktiden värdigt anammat de heliga 
sakramenten? 

De sju huvudsynderna. Har jag varit fåfäng, 
inbilsk, högmodig, föraktat andra? har jag varit 
hård och hjärtlös mot fattiga? avundsjuk? skade¬ 
glad? omåttlig i mat och dryck? häftig, uppbru¬ 
sande och vredgad? trög? har jag förspillt tiden 
med omåttlig sömn, onyttig läsning? Har jag or¬ 
dentligt utfört åtagna arbeten? hur har jag skött 
min syssla, min tjänst? Har jag kämpat mot min 
huvudlidelse? min skötesynd? 

Skulle du ha begått en svår synd, som här icke 
är nämnd, måste du ändå bekänna den. 

Ånger och föresats. 

Kristen, kom ihåg, att inre ärlighet och hjärtats 
omvändelse från synden genom en övernaturlig 
ånger och en fast föresats, är det allra nödvändi¬ 
gaste från din sida, när du vill träda fram till 
Kristi domstol i bikten. Läs din ångers bön icke 
blott med munnen, utan med hjärtat; icke känslan 
är här det avgörande, utan din av Guds nåd upp¬ 
lysta vilja att bryta med synden. Biktandakt. 


127 


Bevekelsegrunder till ånger. 

Gud är oändligt rättvis, han straffar i sin rätt¬ 
visa även de minsta synder. Tänk jpå hur han 
straffat de högmodiga änglarna och vara stamför¬ 
äldrar. *Det är fruktansvärt att falla i den levande 
Gudens händer.’ (Hebr. 10:31.) Gud har förskonat 
dig. — Ångra dina synder av fruktan för Guds 
straff. Fråga dig: ‘Varför har Gud icke straffat 
mig?’ Av kärlek till dig, för att lämna dig tid till 
bot och bättring. ‘Gud vill icke syndarens död, 
utan att han omvänder sig och lever.’ (Ez. 33:11.) 
Tacka Gud av hjärtat och ångra dina synder av 
kärlek till den oändligt gode Guden, som du så 
svårt har förolämpat |enom dina synder. — Tänk 
på Kristi lidande, se pa korset med bilden av Guds 
lamm, som borttager världens synder — även dina. 
Se på Kristi heliga fem sår, hans törnekrönta hu¬ 
vud. Det är syndens verk. ’Han blev sårad för 
våra missgärningars skull.’ (Es. 53:5.) Din under 
korset dignande Frälsare säger till dig: Gör man 
så med det gröna trädet, vad skall då icke ske 
med det torra? (Luk. 23:31.) — Kristus lider och 
dör av kärlek till dig. Med den helige Paulus kan 
du säga: Han har älskat mig och utgivit sig själv 
för mig. (Gal. 2:20.) Var är din genkärlek? din 
gengåva? din botgöring? 'Bären botens värdiga 
frukter.’ 

Kom även ihåg de många stora välgärningar, 
allmänna och personliga, varmed Gud överhopat 
och Överhopar dig. Var är din tacksamhet? 

Tank också på att synden icke är någon privat¬ 
sak. Genom varje synd skadar du gemenskapen, 
förhindrar du det godas tillväxt i Guds Kyrka, 
främjar du det ondas inflytande i världen. Ditt kall 
var att '‘samla med Kristus’, har du gjort det? — 
En fullkomlig ånger kan gottgöra många förlo¬ 
rade år. 

Den svåra synden berövar dig den heliggörande 
nåden, Guds barnaskap, den förstör Kristi verk i 128 


Biktandakt. 


din själ, skiljer dig från den gemenskap, som alla 
goda och heliga genom den heliggörande nåden 
hava i Jesus Kristus, den gudomliga vinstocken. 
Synden gör dig till en förtorkad gren, berövar ditt 
liv dess värde och mening. Uppväck avsky över 
synden! En uppriktig botgöring giver dig åter till¬ 
träde till det Allraheligaste, till den gudsgemen- 
skap, som har skänkts dig i dopet, och som hålles 
vid liv och krönes genom deltagandet i det heliga 
mässoffret och den heliga kommunionen. Utestäng 
dig icke från denna gemenskap! 

Skulle föresatsen att undvika den svåra synden, 
att undvika faran och det närmaste tillfället till 
synd vara svår, tänk på Kristi ord: Ingen kan tjäna 
två herrar. (Matt. 6:14.) Vad gagnade det män¬ 
niskan, om hon vunne hela världen, men toge skada 
till sin sjal. (Matt. 16:26.) Ve världen för för¬ 
argelsernas skull; om din hand eller din fot är dig 
till förargelse, så hugg den av och kasta den ifrån 
dig. Det är dig bättre att ingå i livet lytt eller 
halt, än att hava två händer eller två fotter och 
kastas i den eviga elden. (Matt. 18:8.) Där syn¬ 
den Överflödar, där överflödar nåden ännu mer. 
(Rom. 5:20.) Bedjen och I skolen få. (Luk. 11:9.) 
jag förmår allt i honom, som styrker mig. (Fil. 
4 = x 3)- 

Samla nu dina tankar i följande böner: 

Ånger. 

Min Gud och Herre, jag ångrar av hela mitt 
hjärta alla synder jag någonsin begått, emedan 
jag därigenom gjort mig skyldig till ditt rätt¬ 
visa straff både i denna och i den tillkommande 
världen... 

Men framför allt ångrar jag dem, emedan jag - 
genom mina synder har förolämpat dig, min 
Skapare och Herre, min bäste Fader och stör¬ 
ste välgörare, det högsta fullkomligaste goda, 
som är all kärlek värd ... Biktandakt. 


129 


Jag avskyr alla mina synder och fattar den 
uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv och 
icke mera synda. Qiv mig, o Gud, din nåd där¬ 
till. Amen. 

O Jesus, var mig nådig; o Jesus, var mig 
barmhärtig; o Jesus, förlåt mig mina synder. 
— Min Jesus, barmhärtighet. — Herre, var mig 
syndare nådig. — Jesus, kom ihåg mig i ditt 
rike. — Mot dig allena har iag syndat och gjort 
vad ont är i dina ögon. — Förkasta mig icke 
från ditt ansikte och tag icke din Helige Ande 
ifrån mig. — Ett ångerfullt och förkrossat 
hjärta skall du, o Gud, icke försmå. — På dig, 
o Herre, har jag hoppats, i evighet skall jag 
icke komma på skain. 


Föresats. 

Min Gud och Herre, jag lovar dig allvarligt 
och uppriktigt, att jag vill förbliva ditt lydiga 
och tillgivna barn. Här i din åsyn avsäger jag 
mig alla synder utan undantag. Din vilja och 
dina bud skola för framtiden vara heliga för 
mig. Jag lovar dig att, så mycket Som står i 
min makt, undvika alla faror och i synnerhet 
varje närmaste tillfälle till synd (dåligt säll¬ 
skap, böcker ...) samt att använda alla medel 
till mitt livs bättring. I synnerhet vill jag tro¬ 
get förrätta mina dagliga böner, regelbundet be¬ 
söka gudstjänsten och gärna mottaga dina sa¬ 
krament. Särskilt vill iag bekämpa deti onda 
böjelse, som hittills så ofta förlett mig til! synd. 
Jag lovar dig, himmelske Fader, att gottgöra 
den förargelse iag givit, och ersätta den skada 
jag tillfogat. O Gud, välsigna dessa mina goda 
föresatser och giv mig riklig nåd att troget ut¬ 
föra dem. Amen. 


5 — Or emus. 130 


Biktandakt. 


O Jesu heliga hjärta, jag ber och besvär dig 
för din kärleks skull, ersätt i rnig, vad som ännu 
fattas mig i min föreberedelse. Väck du själv i 
mitt hjärta den ånger och det botcns sinnelag, 
som du önskar att finna hos mig, så att jag 
giltigt må kunna iå avlösning av din Kyrkas 
präst. Atncn. 


Annan b o t b 8 n. 

Ånger och föresats. 

Fader, jag liar syndat mot himmelen och in¬ 
för dig; jag är icke mer värd att kallas ditt 
barn. Du är min Herre och Skapare, du liar 
rätt att befalla över mig; och jag vågade att 
vägra dig lydnad och att överträda din lag. 
Jag visste att du är allestädes närvarande, att 
du ser och hör allt; och jag blygdes ej att göra 
orätt i din åsyn, att inför dina ögon förnärma 
dig. Jag visste, att du är en helig Gud, att du 
älskar det goda och avskyr allt ont; och likväl 
bemödade jag mig så föga att genom ett heligt 
liv behaga dig. Jag visste, att du är en rättfär¬ 
dig Gud, att du belönar det goda och straffar 
det onda; och dock handlade jag efter mitt 
hjärtas onda lust, som om det icke funnes 
någon himmel att förlora, som om det icke 
funnes något helvete att frukta. Jag trodde mig 
kunna finna lyckan fjärran från dig och din 
kärlek; men skenet har bedragit mig. Hur hade 
det gått mig, om jag hade dött i synden, om 
du i detta tillstånd hade tagit mig bort från 
världen och fordrat räkenskap av mig! Jag 
skulle nu vara olycklig för hela evigheten. Jag 
ångrar djupt mina synder, emedan jag där¬ 
igenom gjort mig skyldig till ditt rättvisa straff 
i eviglieten. Men du har haft tålamod med mig 
och förunnat mig tid att göra bot. Lov och pris Biktandakt. 131 

och tack vare dig för denna din förbarmande 
godhet! 

Huru god och frikostig har du ej städse 
varit mot mig! Från evighet har du tänkt på 
mig; med evig kärlek har du älskat mig, du 
har skapat mig för att göra mig lycklig. Min 
kropp, min själ, allt vad jag är och äger, är en 
gåva från dig. Och jag missbrukar alla dessa 
gåvor, mina sinnen, mitt förstånd, min vilja, 
till att förolämpa dig, min störste välgörare, 
min bäste Fader! Huru otacksam har jag icke 
varit, huru ovärdig är jag icke att kallas ditt 
barn! 

O min Gud, du är det högsta, fullkomligaste 
goda; du är oändligt stor, vis och mäktig; du 
är oändligt god och värd allas kärlek. Se, jag 
älskar dig nu av allt mitt hjärta. Av kärlek till 
dig ångrar jag alla mina synder av hjärtats 
grund; jag hatar och avskyr dem såsom det 
största onda i världen. Jag önskar, att jag 
aldrig Iiade begått dem, och att jag kunde göra 
dem ogjorda. Förlåt mig, barmhärtighetens 
Fader, förlåt mig mina synder för Jesu Kristi, 
din Sons skull, som har dött på korset, på det 
att alla botfärdiga syndare måtte uppnå det 
eviga livet. Amen. 

I biktstolen. 

Gå aldrig in i biktstolen, utan att först ha för¬ 
rättat en akt av ånger, åtföljd av den goda före¬ 
satsen. Din bekännelse bör vara klar. kort och 
fullständig. Vid svåra synder nämn själv antalet, 
så att prästen ickc behöver fråga. 

Prästen, som bär den violetta stolan, botens sinne¬ 
bild och tecknet på hans andliga domaremakt, säger: 

Dominus sit in corde Herren vare i ditt 
tuo et in labiis tuis, ut hjärta och på dina läp- 
rite confitearis omnia par, på det att du upp- 
pcccata tua. In nomine riktigt må bekänna aila 132 


Biktandakt. 


Patrisfet Filii et Spiri- dina synder. I Fadernst* 
tus Sancti. Amen. och Sonens och den He¬ 

lige Andes namn. Amen. 

Säg därefter: 

Jag fattig syndig människa bekänner inför Gud, 
den allsmäktige, och inför eder, min fader, i Guds 
ställe, att jag sedan min senaste bikt har begått 
följande synder: Min senaste bikt skedde för... 
sedan. 

Omedelbart efter syndabekännelsen säg: Dessa 
och alla synder jag någonsin begått, ångrar jag av 
hela mitt hjärta; jag beder om en hälsosam bot och 
om den prästerliga avlösningen. 

Prästens böner före absolutionen: 

Misereatur tui omni- Den allsmäktige Gu- 
potens Deus et dimissis den förbarme sig över 
peccatis tuis perducat te dig, förlåte dina synder 
ad vitam aeternam. och före dig till det 
Amen. Indulgentiam, ab- eviga livet. Amen. Efter- 
solutionem et remissio- gift, avlösning och för- 
nem peccatorum tuorum låtelse för dina synder 
tribuat tibi omnipotens förläne dig den allsmäk- 
et misericors Dominus, tige och barmhärtige 
Amen. Herren. Amen. 

Dominus noster Jesus . Vår Herre Jesus Kristus 
Christus te absolvat et frikänne dig, och jag 
ego auetoritate ipsius te löser dig enligt hans 
absolvo ab omni vineulo fullmakt från bannlys- 
excommunicationis, inter- ningens och interdiktets 
diett inquantum possum alla bojor så mycket jag 
et tu indiges. kan och du behöver det. 

Den sakramentala absolutionen. 

Ego te absolvo a Jag avlöser dig från 
peccatis tuis in nomine dina synder i Faderns 
Patris t et Filii et Spi- t* och Sonens och den 
ritus sancti. Amen. Helige Andes namn. 
__ Amen. 


Biktbarnet gör korstecknet. Biktandakt. 


133 


Prästen tillägger: 

Passio Domini nostri Vår Herres Jesu Kristi 
Jesu Christi, merita bea- lidande, den. heliga Jung- 
tae Mariae Virginis et frun Marias, och alla 
omnium sanctorum, quid- helgons förtjänster, det 
quid boni feceris et mal i goda som du gjort och 
sustinueris, sint tibi in det onda som du lidit, 
remissionem peccatorum, må lända dig till synder- 
augmentum gratiae et nas förlåtelse, tillväxt i 
praemium vitae aeternae. nåden och till lön i det 
Amen. eviga livet. Amen. 

På prästens ord: Lovad vare Jesus Kristus, sva¬ 
rar du: I evighet. Amen och lämnar biktstolen. 

Tacksägelse och tillfyllestgörelse. 

Lovsång till Quds oändliga barm¬ 
härtighet. 

(Ps. 102.) 

Prisa Herren, min själ, och allt det i mig är 
prise hans heliga namn. 

Prisa Herren, min själ, och förgät icke någon 
av hans välgärningar. 

Han förlåter dig alla dina missgärningar, och 
helar alla dina svagheter. 

Han förlossar ditt liv från graven, han kröner 
dig med nåd och barmhärtighet. 

Han mättar ditt begär med sitt goda, så att 
din ungdom förnyas såsom örnens. 

Herren över barmhärtighet och skaffar rätt 
åt alla som lida förtryck. 

Han har gjort sina vägar kända för sina pro¬ 
feter, sin vilja för sitt utvalda folk. 

Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig 
och stor i mildhet. 

Haft vredgas icke alltid och hotar icke evin- 
nerligen. 

Han handlade icke med oss efter våra syn- 134 Biktandakt. 

der och vcdergällde oss icke efter våra miss¬ 
gärningar. 

Ty så hög som himmelen är över jorden, så 
väldig är hans barmhärtighet över dem som 
frukta honom. 

Så långt som öster är ifrån väster, avlägsnar 
han våra synder från oss. 

Såsom en fader förbarmar sig över sina barn, 
så förbarmar sig Herren över dem som frukta 
honom. 

Ty han vet, vad för ett verk vi äro; han kom¬ 
mer ihåg, att vi äro stoft. 

Människans dagar äro såsom gräset, hon 
blomstrar såsom ett blomster på marken. 

När vinden går däröver, är det icke mer, och 
man vet icke mer var det stått. 

Men Herrens barmhärtighet varar från evig¬ 
het till evighet över dem som frukta honom, 
och hans rättfärdighet intill barnbarn, 

När man håller hans förbund och tänker på 
hans bud för att leva efter dem. 

Herren har rest sin tron i himmelen, ocli 
hans konungavälde råder över alla. 

Prisen Herren, I alla hans änglar, I starka 
hjältar, som uträtten hans befallning, som hör¬ 
sammen rösten av hans ord. 

Prisen Herren, alla hans härskaror, I hans 
tjänare, som uträtten hans vilja. 

Prisen Herren, alla hans verk; varhelst hans 
herradöme är, prisa, min själ. Herren. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige 
Ande, 

Som det var i begynnelsen, så nu och alltid 
och i all evighet. Amen. 

Tacksägelsebön till den treen ige 
Guden. 

Lov och tack vare dig, Herre, himmelske 
Fader, att du har förbarmat dig över mig. Du Biktandakt. 


135 


har tagit syndens tunga börda från inina skul¬ 
dror, du har lossat de ondskans band, i vilka 
jag varit insnärjd. Må himnielens änglar, som 
glädja sig över en syndares omvändelse, för¬ 
ena sig med mig för att lova och prisa dig. Du 
är i sanning nådig och barmhärtig, långmodig 
och full av godhet och förbarmande. 

Lovad vare du, Jesus Kristus, som genom 
din tjänares mun sagt till mig: Qå i frid; dina 
synder äro dig förlåtna. Du har tvagit min själ 
i ditt hlod, du har åter iklätt mig rättfärdighe¬ 
tens dräkt. Lov och tack vare dig för din stora 
barmhärtighet! 

Lov och tack vare även dig, kärlekens Ande! 
Genom sakramentets nåd har du helgat min 
själ och gjort mig syndare ånyo till ditt 
levande tempel. Styrk mig med din allsmäktiga 
nåd, att jag må utföra mina goda föresatser 
och vandra på den smala vägen, som leder till 
livet. Amen. 

Förrätta nu, om möjligt, den dig ålagda boten . 

Bön om ståndaktighet i det goda. 

O Gud, du vill icke syndarens död, utan att 
han omvänder sig från sina onda vägar och 
lever. Uppfyll mitt hjärta med den Helige An¬ 
des kraft på det att jag av kärlek till dig må 
hålla dina bud och undvika all synd. Giv att 
jag hädanefter vakar över mina sinnen och 
undviker alla tillfällen till synd. Hjälp mig att 
troget uppfylla mitt stånds plikter. Styrk mig 
att vara ihärdig i bön ocli självförsakelse, tro¬ 
gen i anammandet av dina heliga sakrament, 
så att jag må förbliva i din nåd och kärlek. 

Du känner mitt hjärta, o Herre; du känner 
min goda vilja; du vet att lag uppriktigt läng¬ 
tar att bättra mitt liv och helga min vande!. 
Men du känner även min svaghet. Kom mig 136 


Biktandakt. 


därför till hjälp och stöd mig i kampen mot det 
onda. Styrk mig att jag må göra våld på mig 
för att rycka himmelriket till mig. Alla goda 
gåvors givare, välsigna mina goda föresatser 
och skänk mig ståndaktighet i det goda. Giv 
att jag ända till slutet må förbliva dig trogen, 
dö i din nåd och så vinna det eviga livets 
segerkrona. Åmen. 

Andra botböner. 

Bön till den lidande Kristus sid. nä. Botpsalmer 
sid. 240 och jii. 

Botens förebilder i Evangeliet. 

(Ägnade att föra oss till en uppriktig ånger.) 

Herre, himmelske Fader, jag kommer till dig 
såsom den förlorade sonen och säger såsom 
han: Jag vill stå upp och gå till min fader och 
säga till honom: Fader, jag har syndat mot 
himmelen och mot dig; jag är icke längre värd 
att kallas din son. Ty liksom denne olycklige 
traktade jag efter jordisk vällust, och glömde 
dig, det levande vattnets källa. Misskundsamme 
Fader, giv mig åter din vänskap, din nåds kläd¬ 
nad och din kärleks ring, och låt mig ödmjuk 
och ångerfull komma till din heliga måltid. 

Jag kommer till dig, min Herre och Frälsare, 
liksom tullnuren i Jeriko. Jag bekänner min 
orättfärdighet och är fast besluten att hädan¬ 
efter gottgöra varje kränkning, som jag till¬ 
fogat din ära och min nästa. Ty vad skulle det 
gagna mig, om jag vunne hela världen, men 
toge skada till min själ? Upptag mig åter i din 
nåd; ty du är kornmen att söka och frälsa det 
som var förlorat. 

Jag faller till dina fotter, min Frälsare, och 
önskar såsom Maria Magdalena kunna begråta 
mitt livs överträdelser. Låt mig icke vika från Biktandakt. 


137 


dina fotter, förrän jag hört de trösterika orden: 
Dina synder äro dig förlåtna. 

Jag kommer åter till dig, min gudomlige 
Mästare, och bönfaller hos dig, att du måtte 
hugna mig med din kärleks nådeblick, med vil¬ 
ken du fordom förde din fallne lärjunge Petrus 
till ångerfull omvändelse. O Jesus, förskjut mig 
icke från din åsyn. 

Jag upplyfter mitt hjärta till dig, korsfäste 
Frälsare, och hoppas i fast förtröstan på din 
oändliga godhet, att du värdigas bevisa mig 
samma nåd, som du förunnade missdådaren, 
vilken på din högra sida hängde på korset. 
Herre, kom ihåg mig i ditt rike. 

Jag kommer till dig, o Jesus, du gode herde; 
ty jag liknar lammet, som gått vilse i öknen. 
Tag mig ovärdige på dina skuldror och bär mig 
tillbaka till dina utvaldas hjord, på det att jag 
där må kunna prisa dig i all evighet. 

Jag ropar till dig, o Jesus, du den barmhär¬ 
tige samariten, ty se jag är den olycklige som 
på vägen frän Jerusalem till Jeriko, från den 
sanne Faderns hem till världen och dess lust, 
föll för min själs fiender. Se nådigt på mig; 
ty min själ är berövad din nåds klädnad och 
betäckt med många sår. Kom och hela den med 
barmhärtighetens olja, och för den tillbaka till 
den säkra tillflyktsorten, till ditt gudomliga 
hjärta. Amen. 

Böner om andlig förnyelse. 

(Lämpade att läsas efter bikten.) 

1. Tag samvetet på allvar! 

Qud, väck mitt samvete, så att det allt tyd¬ 
ligare kan förnimma din vilja och fatta full¬ 
komligheten i din heliga lag. Tröghet och olust, 
själviskhet och onda begärelser vilja bedraga 
inig och föra mig till synd, även mina bästa 138 


Biktandakt, 


uppsåt äro behäftade med själviskhet. Sänd 
därför ditt ljus i mitt samvete, så att jag kom¬ 
mer till kunskap om dina bud och blir med¬ 
veten om mina synder! Qör mig även känslig 
för rnina medmänniskors önskningar och behov, 
så att jag ser vad kärleken kallar mig att göra 
för dem. Lär mig att icke förväxla samvetets 
röst med den egna själviskhetens önskningar, 
utan låt mig mrierligen lyssna till dina bud, för 
att i allt kunna uppfylla din heliga vilja. Amen. 

2. Var stark i frestelsen! 

Min Herre och Gud, när jag ser tillbaka på 
mitt liv, träda mörka minnen fram. Jag minnes 
stunder, då jag givit vika iör det ondas lockel¬ 
ser och mina låga begärelsers krav. De blevo 
mig övermäktiga, därför att jag icke redligt 
sökte din hjälp och icke rätt brukade den kraft 
som du i ditt Evangelium och i din Kyrkas 
sakrament har givit mig. Jag glömde dig och 
förlorade dig ur sikte. Då blev jag svag och 
såg ej snaran, förrän den redan hade fällt mig. 
Där jag trodde mig som säkrast, var jag minst 
på min vakt. Där jag menade mig vara i min 
fulla rätt, bedrog mig mitt eget hjärta. Allt så¬ 
dant kan jag nu blott erkänna och bedja dig 
förlåta. Men jag vet att gamla frestelser skola 
återkomma och nya möta mig. Mitt hjärta skall 
söka intala mig, att det förkastliga är tillåtet 
och det rätta obehövligt. Herre, kom då till 
min räddning! Bistå mig i prövningen. Ställ 
din vilja fram för min blick, klar och befal¬ 
lande! Håll mig vaken så att jag märker fien¬ 
den, även då han nalkas mig i skyddande för¬ 
klädnad. Gör mig stark och oförskräckt genom 
kraften av din allsmäktxga nåd. Beväpna mig 
med tro och uthållighet, så att jag ej tröttnar i 
kampen, utan reser mig igen, om jag faller. Biktandakt. 


139 


Hjälp mig att i tro se på Jesus, som varit 
frestad i allting likasom vi, dock utan synd, 
och giv mig seger i hans namn. Amen. 

3. Avsky synden! 

Herre Jesus Kristus, öppna mina ögon, så att 
jag må se synden sådan den är: farlig, för¬ 
rädisk, grym och förslavande, och tager mig i 
akt för dess lögner och lockelser! Lär mig en 
sund varsamhet, så att jag icke leker med 
faran! Driv ut min tanklöshet och slapphet, så 
att jag klart och oförvillat ser allt det som 
hotar mitt liv och ditt verk i mig med förstö¬ 
relse, och värjer mig däremot! 

Gör mig rädd för små eftergifter åt det onda 
och små steg på dess väg, den som leder till 
fördärvet. Hjälp mig att, kosta vad det kosta 
vill, i tid bryta med synd, som fått insteg och 
makt i mitt liv, så att den ej får överhand och 
gör mig till sin värnlösa slav. Förnya den 
rätta anden i mitt inre och låt din frälsnings 
allsmäktiga nåd omdana 111 ig. Skapa av mig 
eu människa, genom vilken synden icke binder 
släktet och världen än hårdare och i än dju¬ 
pare förnedring, utan låt det ske, att mitt liv 
bildar en fördämning, där det ondas anlopp hej¬ 
das och din tanke förverkligas — till någon 
hjälp och välsignelse för Guds rike i världen. 
Amen. 


4. Kom ihåg ditt höga mål! 

Herre himmelske Fader, det är dina egna 
drag och tillika din skaparetanke om män¬ 
niskan, som jag skådar i Jesus Kristus, din 
enfödde Son, vår Frälsare. Du har bestämt 
mig till att bliva hans avbild, så långt det är 
möjligt för den skapade att likna sin Skapare. 
Endast så kan jag bliva en människa efter ditt 140 


Biktandakt. 


sinne. Bevara mig ifrån att förfela denna min 
bestämmelse och till intet gagn förspilla mitt 
liv. Qör mig så till sinnes som Jesus Kristus 
var! Inrista genom den Helige Ande hans rena 
bild i min själ, så att jag kan biiva ren och 
helig såsom han. Gör det till min fasta föresats 
att följa honom efter i tro och kärlek och allt 
som hör till ett iiv i hans gemenskap. Tag bort 
ifrån mig all tvekan och all rädsla! Avhåll mig 
ifrån att se tillbaka, sedan jag en gång lagt min 
hand vid plogen! Och om du kräver storsint 
självförsakelse av mig, och om jag får ett kors 
att bära i Jesu spår, så beder jag dig, att jag 
även däri måtte kunna se ett uppdrag ifrån 
dig och ett bevis på din gudomliga kärlek till 
mig. Amen. 


Vredens dag. 

(Dies iras.) 

Betraktelse över människans sista ting. ’Vid alla 
dina gärningar tänk på de yttersta tingen, och du 
skall i evighet icke synda.’ (Syr. 7:40.) 

Vredens dag, då du är nära, * Skall du jor¬ 
dens krets förtära, * Såsom siarna oss lära. 

Vem skall icke skräckbetagen * Skåda Doma¬ 
ren den dagen, * Då han hamnar kränkta lagen! 

Domsbasuner mäktigt skalla * Och ur jor¬ 
dens gravar alla * Mänskor fram för tronen 
kallas 

Döden själv skall häpen vara, * När, att in¬ 
för domen svara, * Sig de döda uppenbara. 

Boken öppnas: där står skrivet * Vad av alla 
är bedrivet * I det flydda jordelivet. 

Uppenbart blir allt som gömdes, * Åter fram¬ 
lagt allt som glömdes, 11 Avdömt allt som förr 
ej dömdes. Biktandakt. 


141 


Vad skall då jag arme svara? 9 Vem skall 
dår min själ försvara? * Knappt den rene trygg 
kan vara. 

Konung, som kan alla fälla, * Nåd för rätt du 
låter gälla, * Fräls mig, du all godhets källa. 

Milde Jesus, minns: för mina * Synder gick 
du till din pina; * Skjut ej bort mig från de 
dina. 

Fåfängt ej ditt blod liar flutit: 11 Nej, du sonat 
vad jag brutit, * Då för mig du döden ljutit. 

Du, vars dom är rätt allena, * Låt ditt blod 
från skuld mig rena, * Nåd och tillgift mig för¬ 
läna. 

Skuldbetyngd jag faller neder, 9 Rodnad på 
min kind sig breder: * Fräls den ångrande som 
beder. 

När du synderskan benådar 9 Och till rövarn 
huldrikt skådar, * Tröst och hopp du mig ock 
bådar. 

Ej min bön är värd att höras, * Låt ditt 
hjärta ändock röras, • Ej i lågor mig förgöras. 

Låt bland dina får mig bida, * Ej de ondas 
öde lida, 9 Ställ mig på din högra sida. 

Döm mig ej att från dig fara, * Kalla mig av 
nåd att vara 9 Bland de evigt frälstas skara. 

Djupt i stoftet böjd jag vänder 9 Mig till dig 
med knäppta händer, * Att ett saligt slut du 
sänder. 

Vredens dag, då alit förstöres, * Människan 
till domen föres. "Vem skall rädda då oss 
arma? * Gud allsmäktig, dig förbarma! 

Milde Herre Jesus, giv 9 Åt de döda evig frid. 
Amen. 142 


Har jag gjort något godt? 

Har jag gjort något godt? 

Ur ’Bönbok for Catholska Församlingen i Stockholm, 
1836’, Vikariatets första bönbok. 

Har jag denna dag warit en förebild i det goda? 
Ett exempel i Christi kärlek, och i beredwillighet 
till allt godt? 

Har jag denna dag genom bön förskaffat mig 
mod, lust och kraft till det godas utöfning? 

Har jag ofta och lifligt föreställt mig Guds 
närwaro? Wandrade jag inför Guds ansigte? Gick 
jag ofta i mig sjelf? Underhöll jag mig med Gud 
som om jag såg Honom för mina ögon? 

Har jag efter de heliga föreskrifterne rättat 
mina tankar, önskningar, tal och handlingar, så¬ 
som en Christen, den der tror på Gud, Jesus 
Christus, och ett ewigt lif? Det will säga: har jag 
gjort allt i Jesu Christi namn? Har jag i allt följt 
den helige Andes ledning? 

Har jag emot oförrätter wisat Christligt tåla¬ 
mod och saktmod? 

Älskar jag uppriktigt den som förolämpat mig? 
Har jag bedt Gud för honom? War mitt arbete 
en sann Gudstjcnst? Genom tankan på Gud, och 
genom förnyade föresatser att göra Hans wilja? 

Är jag i dag bättre än i går? 


Jesu tålamod. 

(Kardinal Newman.) 

Jag tillbeder dig, o min Herre, i ditt under¬ 
bara tålamod. Finns det en egensinnighet eller 
halsstarrighet som vore för stor för att din kärlek 
skulle kunna förlåta den? Kan den otaliga 
mängden av fall och återfall i synden över¬ 
vinna ditt lidandes tålamodighet och långmodi»- 
het? Du tillgiver inte bara sju gånger, utan sju 
gånger sjuttio gånger. Vattnens allra högsta flod¬ 
våg skulle ej förmå att utsläcka en kärlek sådan 143 


Jesu tålamod. 

som din kärlek. Och sådan är du överallt på 
hela jordkretsen ända till tidernas slut, förlåtande, 
skonsam, fördragsam, tålmodig, om syndarna 
ställa sig aldrig så utmanande mot dig. Du ur¬ 
säktar av medlidande deras ovetenhet, och skän¬ 
ker åt alla, även åt dina fiender, dag för dag, år 
efter år ända till den sista levnadstimman den 
ljuva uppmuntran av din nåd, ty du känner vart 
innersta och du vet, att vi äro stoft och aska. 

Vad allt har du icke gjort för mig! Människorna 
kalla dina domslut stränga och dina straff hårda, 
men detta kan icke jag för min del säga. Andra 
må tala för egen räkning, och du skall på domens 
dag till deras skam öppna deras ögon och visa 
dem deras misstag; med dem har jag ingenting 
att skaffa. Huru ofta har jag varit upprorisk mot 
dig, och alltjämt har du åter förlåtit mig och 
gjort mig delaktig av din hjälp! Jag faller, och 
du lyfter ständigt åter upp mig. Oaktat mina syn¬ 
der älskar du mig oavvänt, tröstar mig, överhopar 
mig med välgärningar, leder och beskyddar mig 
på hårda stigar. Jag syndar mot din nåd, och du 
giver mig den åter och åter i förökad grad. Jag 
förolämpar och sårar dig, men du gör mig alle¬ 
nast gott, alldeles som om jag ingenting hade att 
ångra, att sona och åter gottgÖra. Hav fördrag¬ 
samhet med mig och tålamod trots min otacksam¬ 
het och otrohet. Jag gör så oändligt långsamma 
framsteg, men jag försöker åtminstone att gå fram¬ 
åt. Giv du, o Herre, också kraft åt min vilja. Jag 
vill lägga bort denna tröghet och ljumhet, denna 
sorgmodighet och försagdhet, jag vill vakna upp 
och fröjdas, ty jag vandrar i ditt ljus. På dig vill 
jag hoppas och i dig glädjas. Giv mig din nåd, 
och i den skali jag fullborda allt som du fordrar 
av mig. Fullända, o Herre, vad du har börjat i 
mig. Amen. Kommunionböner. 

Kristi ord. 

Att begrundas vid den heliga kommunionen. 

Tagen och äten: Detta är min lekamen. 

Jag är det levande brödet som har kommit 
ned ifrån himmelen. Den som äter av detta 
bröd, skall leva evinnerligen; och det bröd som 
jag skall giva eder, är mitt kött för världens liv. 

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: 
Utan att I äten Människosonens kött och dric- 
ken hans blod, skolen I icke hava livet i eder. 
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, 
han har det eviga livet och jag skall uppväcka 
honom på den yttersta dagen. Ty mitt kött är 
sannskyldig föda och mitt blod är sannskyldig 
dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt 
blod, han förbliver i mig och jag i honom. Så¬ 
som den levande Fadern har sänt mig och iag 
lever genom Fadern, så skall ock den som äter 
mig, leva genom mig. (Joh. 6.) Kommunionböner. 


145 


Den egentliga förberedelsen till den heliga kom- 
munionen är dopets nåd. Dopets sakrament för¬ 
länar den inre ratten att taga del i altarets hem¬ 
ligheter och skänker den övernaturliga heligheten 
som är nödvändig för desamma. Om den helig¬ 
görande nåden gått förlorad till följd av svår synd, 
bör den återställas genom botens sakrament. Utan 
nådens bröllopsdräkt får ingen taga del i det him¬ 
melska gästabudet. Även i de fall, där samvetets 
tillstånd icke just fordrar det, är det ändå i all¬ 
mänhet rådligt att före kommunionen gå till bikt. 
Detta gäller givetvis icke för dem som ofta kom¬ 
municera, de må härvidlag inhämta prästens råd. 
Redan kvällen före kommuniondagen bör man in¬ 
ställa sina tankar på Altarets heliga sakrament, i 
synnerhet vid aftonbönen; läs om möjligt ett kapi¬ 
tel ur Thomas av Kempis* fjärde bok. Under själva 
kommuniongudstjänsten kan man antingen läsa 
dagens liturgiska mässböner eller de böner som 
bäst hjälpa en till en andäktig kommunion, i alla 
fall bör man vid den heliga mässans tre huvud¬ 
delar: offringen, förvandlingen och kommunionen 
följa den heliga handlingen vid altaret. Ägna god 
tid även åt tacksägelsen, man skall icke omedelbart 
efter mässan lämna kyrkan med mindre tvingande 
skäl därtill föreligga. — Fastän Kyrkans bud för¬ 
pliktar de troende till kommunionen blott en gång 
om året, vid påsktiden, är det ändå Kyrkans in¬ 
nerliga önskan att man ofta, ja dagligen, må 
närma sig Herrens heliga bord. Förutsättningen för 
den dagliga kommunionen är ett rent samvete och 
den goda avsikten, varken mer eller mindre an det. 
Mycket utbredd bland goda katoliker är sedvän¬ 
jan att kommunicera en gång i månaden, t. ex. på 
Jesu hjärta-fredagen, eller utöver påsk, vid kyrko- 
årets förnämsta högtider, t. ex. jul- eller nyårs¬ 
dagen, pingst eller Kristi lekamens fest, Krist- 
konungens fest eller allhelgonadagen. 146 


Kommunionböner. 


De liturgiska bönerna vid den heliga 
kommunionen. 

Confitcor, Misereatur och Indulgentiam som i trapp- 
stegsbönen std. 28. Prästen vänder sig till församlingen, 
höjer den heliga hostian över kalken och säger: 

Ecce agnus Dei, ecce Sen Guds lamm, sen 
qui tollit peccata mundi! den som borttager värl¬ 
dens synder! 

Domine, non sum dig- Herre, jag är icke 
nus, ut intres sub tec- värd, att du ingår under 
tum meum, sed tantum mitt tak, men säg blott 
dic verbo ct sanabitur ett ord, så blir min själ 
anima mea. helbrägda. (Tre gånger.) 

Vid kominunionens utdelande säger prästen: 

Corpus Domini nostri Vår Herres Jesu Kri- 
Jesu Christi custodiat sti lekamen bevare din 
animam tuam in vitam själ till det eviga livet, 
aeternam. Amen. Amen. 

E j.t_ e j_k o m_m uni o nen. 

(Om kommunionen utdelas utanför den heliga mässan.) 

O sacrum convivium, Heliga gästabud, vid 
in quo Christus sumitur: vilket Kristus anammas, 
recolitur memoria passio- minnet av hans lidande 
nis ejus, mens impletur förnyas, själen uppfylles 
gratia et futurae gloriae med nåd, och en under- 
nobis pignus datur. pant lämnas på vår till¬ 

kommande härlighet. 

V. Panem de coelo Du har givit dem bröd 
praestitisti eis. ifrån himmelen. 

R. Omne deleetamen- Som innehåller all 
tum in se habentem. ljuvlighet. 

Låtom oss bedja. O 

Orcmus. Deus, qui no- Gud, som i detta under¬ 
bis sub sacramento mira- bara Sakrament lämnat 
bili passionis tuae me- oss ett minne av ditt li- 
moriam reliquisti; tribue, dande, giv oss nåden, att Kommun ionböner. 


147 


quaesumus, ita nos cor- så ära din lekamens och 
poris et sanguinis tui ditt blods heliga hemlig- 
sacra mysteria venerari, heter, att vi alltid inom 
ut redemptionis tuae oss må känna din åtcr- 
fructum in nobis jugiter lösnings frukter, du som 
sentiamus. Qui vivis et lever och regerar från 
regnas in saecula saecu- evighet till evighet, 
i o rum. R. Amen. Amen. 

Prästen giver välsignelsen. 

Benedicdo Dei Omni- Den alismäktige Gu- 
potentis "j* Patris et Filii dens f Faderns och So- 
et Spiritus Sancti des- nens och den Helige 
ccndat super vos et ma- Andes välsignelse komrae 
ncat semper. R. Amen. över eder och förblive 
alltid. Amen. 

Första kommunionandakten. 

För e ko mm u n i o_r^e n. 

Tro. 

F. Nu är den heliga stunden inne, då jag får 
gå till Herrens heliga bord för att njuta det 
levande himlabrödet, rnin Frälsares heliga leka¬ 
men och blod. Med levande tro påminner jag 
mig, o Jesus, den oändliga kärlek, varmed du 
aftonen före ditt lidande instiftade Altarets he¬ 
liga sakrament. Jag ser dig sittande till bords 
ibland dina lärjungar för att med dem hålla den 
sista nattvarden. Då tog du bröd i dina heliga 
händer, tackade och välsignade det, gav det åt 
dina lärjungar och sade: Tagen och äten: detta 
är min lekamen. Så gjorde du ock med kalken, 
sägande: Detta är mitt blod. Du befallde dina 
apostlar att göra detta till din åminnelse; du 
gav dem makten att göra detsamma som du 
gjort, att förvandla bröd och vin till din heliga 
lekamen och ditt dyrbara blod. Du själv, gu- 14S 


Kommunionböner. 


domlige Frälsare, har sagt allt detta. Huru 
skulle jag kunna tvivla därpå? 

Sv. Jag tror, o Jesus; föröka min tro. 

F. Jag tror, att du med kött och blod, med 
kropp och själ, med mandom och gudom är 
Härvarande i detta heliga Sakrament. 

Sv. Jag tror, o Jesus; föröka min tro. 

F. Jag tror, att du är det sanna himlabrödet, 
att din lekamen är sannskyldig föda och ditt 
blod sannskyldig dryck. 

Sv. Jag tror, o Jesus; föröka min tro. 

F. Jag tror, att jag vid ditt heliga bord på det 
innerligaste skall bliva förenad med dig. 

Sv. Jag tror, o Jesus; föröka min tro. 

F. Allt detta tror jag, emedan du har sagt 
det; ty du har det eviga livets ord. 

Sv. Jag tror, o Jesus; föröka min tro. 

Hopp. 

F. Med fast förtröstan på din oändliga god¬ 
het vill jag nu nalkas ditt heliga bord. 

Sv. Jag hoppas på dig, o Jesus; styrk mitt 
hopp. 

F. Du har sagt; Den som äter mitt kött och 
dricker mitt blod, han förbliver i mig och jag 
i honom. 

Sv. Jag hoppas på dig, o Jesus; styrk mitt 
hopp. 

F. Du har sagt: Den som äter mig, han skall 
leva för min skull. 

Sv. Jag hoppas på dig, o Jesus; styrk mitt 
hopp. 

F. Du har sagt: Den som äter mitt kött och 
dricker mitt blod, honom skall jag uppväcka 
på den yttersta dagen. 

Sv. Jag hoppas på dig, o Jesus; styrk mitt 
hopp. Kommunionböner. 149 

F. Du har sagt: Den som äter detta bröd, 
lian skall leva evinnerligen. 

Sv. Jag hoppas på dig, o Jesus; styrk mitt 
hopp. 

F. Allt detta hoppas jag av dig. emedan du 
är oändligt mäktig, barmhärtig och trofast i 
dina löften. 

Sv. Jag hoppas på dig, o Jesus; styrk mitt 
hopp. 


Ånger. 

F. Av kärlek till dig, min Herre, ångrar jag 
alla mina synder. Det smärtar mig djupt att 
jag så ofta bedrövat och förolämpat dig, ty du 
är min bäste Fader och det högsta goda. Att 
jag aldrig hade begått någon synd! Låt mig 
ännu en gång få höra det trösterika ordet: Var 
vid gott mod: dina synder äro dig förlåtna. 

Sv. Två mig mer och mer från min missgär¬ 
ning. Skapa i mig, o Gud, ett rent hjärta och 
förnya i mig den rätta anden. 


Kärlek. 

F. O min Jesus! Av kärlek till mig nedsteg 
du från himmelen; av kärlek till mig dog du 
på korset för att rädda mig från timligt och 
evigt elände; av kärlek till mig vill du nu ingå 
i mitt hjärta för att bliva min själs föda; av 
kärlek till mig vill du en gång i himmelen bliva 
min saliga lön. Huru skulle jag då ej älska dig, 
som först älskat mig, som alltjämt så innerligt 
och oegennyttigt älskar mig? Huru skulle jag 
icke älska dig, som är min Herre och min Gud, 
dig som är det högsta, fullkomligaste goda? 

Sv. O min Jesus, jag älskar dig av allt mitt 
hjärta mer än mig själv, mer än allt annat i 
himmelen och på jorden. 150 


Kommunionböner. 


F. Jag älskar dig, emedan du av kärlek till 
oss människor utgivit dig i döden. 

Sv. Jag älskar dig, o Jesus; upptänd min 
kärlek till dig. 

F. Jag älskar dig, emedan du lämnat dig 
själv till min själs föda. 

Sv. Jag älskar dig, o Jesus; upptänd min 
kärlek till dig. 

F. Jag älskar dig, emedan du alltid vill bo 
hos oss i kärlekens heliga Sakrament. 

Sv. Jag älskar dig, o Jesus; upptänd min 
kärlek till dig. 

F. Jag älskar dig, emedan du i detta heliga 
Sakrament givit mig en underpant på det eviga 
livet. 

Sv. Jag älskar dig, o Jesus; upptänd min 
kärlek till dig. 

F. Jag älskar dig, emedan du först älskat mig. 

Sv. Jag älskar dig, o Jesus; upptänd min 
kärlek till dig. 

F. Jag älskar dig, emedan du är det högsta, 
fullkomligaste goda. 

Sv. Jag älskar dig, o Jesus; upptänd min 
kärlek till dig. 

Längtan och ödmjukhet. 

F. Liksom hjorten längtar efter vattukällan, 
så längtar min själ efter dig, o min Qud! O 
Jesus, min Frälsare och saliggörare! Du vill nu 
ingå i mitt hjärta, liksom du fordom i tjänarens 
skepnad ingick i de fattigas, de sjukas och nöd¬ 
ställdas hus. Du vill bringa min törstande själ 
vederkvickelse och nåd. Se, jag längtar efter 
dig och ditt besök. Ty har jag dig, så har jag 
allt; men förutan dig, vad har jag väl i him- 
melen-och på jorden? Kom då, min Herre och 
min Gud; kom och dröj icke! 

Sv. Kom, o Jesus, och vederkvick mitt törst¬ 
ande hjärta: kom, o Jesus, och bota mitt sjuka Kommunionböner. 151 

lijärta: kom, o Jesus, och styrk mitt svaga 
hjärta! 

F. Huru kan jag väl våga att framträda till 
dig och ditt heliga altare, min Herre och min 
Gud! Din förelöpare ansåg sig icke vara värdig 
att upplösa dina skoremmar; siälva änglarna 
dölja sitt ansikte inför dig, och jag skall våga 
mottaga dig i mitt hjärta? 

Sv. 0 Herre, jag är icke värdig, att du ingår 
under mitt tak, men säg blott ett ord, och min 
själ skall vara helbrägda. 


E f t e r kom m uji i o n e n. 

Efter den heliga kormmmionens anammande säg i 
tysthet: 

Jesus, för dig lever jag; Jesus, för dig dör 
jag; Jesus, dig tillhör jag i livet och i döden. 

O Jesus, jag tror på dig, ty du är den eviga 
sanningen; o Jesus, jag hoppas på dig, ty du 
är den eviga barmhärtigheten; o Jesus, jag 
älskar dig, ty du är den oändliga kärleken. 


F. Kristi själ helge mig. 

Sv. Kristi lekamen frälse mig. 

F. Kristi blod upptände mig. 

Sv. Vattnet ur Kristi sida rene mig. 

F. Kristi lidande styrke mig. 

Sv. O gode Jesus, bönhör mig. 

F. I dina sår du gömme mig. 

Sv. Från dig må intet skilja mig. 

F. För den onde fienden beskydda mig. 
Sv. Uti min dödsstund kalla mig 
F. Och låt mig komma hem till dig, 

Sv. Att jag må lova och prisa dig 
med dina helgon evinnerligt. Amen. 152 Kommunionböner. 

Tillbedjan och tacksägelse. 

F. O Jesus, sann Qud och sann människa, min 
Frälsare och tillkommande domare! Du har nu 
ingått i mitt hjärta; du bor hos mig, ditt ovär¬ 
diga barn. Med djupaste vördnad tillbeder jag 
dig såsom min Skapare och Herre: med alla 
dina heliga och utvalda tillbeder jag dig såsom 
min Frälsare och saliggörare; med alla dina 
heliga änglar tillbeder jag dig såsom min Qud 
och mitt allt. 

Sv. Lovad, prisad, älskad och förhärligad 
vare Jesus Kristus i Altarets heliga sakrament. 

F. Huru skall jag kunna tacka dig nog för 
ditt nåderika besök, o Herre? Huru skall jag 
kunna vedergälla dig allt vad du gjort för mig? 
Loven Herren, alla släkten; loven honom, alla 
folk. Lova Herren, min själ. och allt det i mig 
är, love hans heliga namn! Högt prisar min 
själ Herren, och min ande fröjdar sig i Qud, 
min Frälsare; ty den Mäktige har gjort stora 
ting med mig. 

Sv. Lov och pris och tack vare Jesus i 

Altarets heliga sakrament. 

F. Han har kallat mig till sin heliga Kyrka 
och inbjudit mig till sitt himmelska gästabud. 

Sv. Lov och pris och tack vare Jesus i 

Altarets heliga sakrament. 

F. Han har vid sitt bord givit mig sig själv 
till näring för min själ. 

Sv. Lov och pris och tack vare Jesus i 

Altarets heliga sakrament. 

F. Han har genom sitt nådefulia besök låtit 
min själ vederfaras fröjd och sällhet. 

Sv. Lov och pris och tack vare Jesus i 

Altarets heliga sakrament. 

F. Han har givit mig sin heliga lekamen till 
underpant på en salig uppståndelse och på det 
eviga livet. Kommunlonböner. 153 

Sv. Lov och pris och lack vare Jesus i 
Altarets heliga sakrament. 

Uppoffring. 

F. Herre Jesus Kristus, du har i dag givit mig 
det bästa, du kunde giva mig, dig själv. Vad 
skall jag erbjuda dig i gengäld för all din 
kärlek? Se, jag skänker dig mitt hjärta, mig 
själv. 

Tag. o Herre, och mottag hela min frihet och 
mitt minne, mitt förstånd och hela min vilja, 
allt vad jag har och allt vad jag äger. Du har 
givit mig detta, dig, o Herre, giver jag det igen. 
Allt är djtt, förfoga helt däröver enligt din vilja. 
Qiv mig endast din kärlek och din nåd, ty detta 
är mig nog. Amen. 

(S:t Ignatius av I/iyola.) 


Åkallan. 

F. Barmhärtige Frälsare, du är mig nära, du 
bor i mitt hjärta. Du känner mina behov, ty 
du är allvetande; du kan hjälpa mig, ty du är 
allsmäktig: du vill hjälpa mig, ty du är oändligt 
god. Du tiar sagt: Deu som äter mitt kött och 
dricker mit blod, han förbliver i mig och jag i 
honom. 

Sv. O Jesus, förbliv i mig och låt mig aldrig 
skiljas från dig. 

F. Du har sagt: Den som äter mig, han skall 
leva för min skull. 

Sv. O Jesus, giy, att jag icke må leva för 
världen och dess fåfänglighet, utan för dig och 
din kärlek. 

F. Du har sagt: Den som förbliver i mig, han 
bär mycken frukt. 

Sv. O Jesus, giv, att jag hädanefter liksom 
ett gott träd bär god frukt. 154 


Kominunionböner. 


F. Föröka min tro, styrk mitt hopp, upptänd 
i mig kärlekens heliga eld. 

Sv. Bönhör och välsigna mig, o Jesus. 

F. Låt mig hellre dö än avfalla från dig och 
förneka min heliga tro. 

Sv. Bönhör och välsigna mig, o Jesus. 

F. Låt mig hellre lida och förlora allt än för¬ 
lora min oskuld och din nåd. 

F. Bönhör och välsigna mig, o Jesus. 

Sv. Giv, att jag aldrig försjunker i liknöjdhet 
och håller mig fjärran ifrån ditt hus och det 
bord, som du dukat för mig. 

Sv. Bönhör ocii välsigna mig, o Jesus. 

F. Giv att jag aldrig ovärdigt nalkas ditt 
heliga bord och anammar din heliga lekamen 
och ditt dyrbara blod mig till dom och för¬ 
dömelse. 

Sv. Bönhör och välsigna mig, o Jesus. 

F. Låt mig icke skiljas hädan utan att ha 
fått anamma din heliga lekamen till styrka för 
min själ på resan till evigheten och såsom un¬ 
derpant på det eviga livet. 

Sv. Bönhör och välsigna mig, o Jesus. 

F. Välsigna även mina föräldrar, mina släk¬ 
tingar och vänner; välsigna alla mina väl¬ 
görare, mina själasörjare och lärare; välsigna 
alla närvarande, alla medlemmar i denna för¬ 
samling och hela din heliga katolska Kyrka. 

Sv. Välsigna oss alla, o Jesus, och bönhör 
oss. Din nåderika välsignelse koirime över oss 
och förblive hos oss nu och i all evighet. Amen. 

Andra kommunionandaklen. 

Före kommunio n e n. 

Herre Jesus Kristus, i förtröstan på din god¬ 
het kommer jag till dig såsom en fattig till sin 
välgörare, såsom en sjuk till sin läkare, såsom 
en törstig vandrare till livets källa. Jag kom- Kommunionböncr. 


155 


mer till dig såsom en undersåte till sin nådige 
konung, såsom ett barn till sin gode tader. Se, 
jag är icke värd att upplyfta mina ögon till 
dig, ty jag är en syndare; jag är icke värd, 
att du ingår under mitt tak, ty jag har ofta 
förolämpat dig. Men det är du själv, min gode 
Frälsare, som inbjuder mig till ditt heliga bord, 
ja, du säger, att jag ej skall hava livet i mig, 
med mindre jag äter av detta himmelska bröd. 
Så kommer jag nu till dig, o Herre, ty min själ 
hungrar efter dig. Fordom då du predikade 
för folket i öknen, sade du: Jag vill icke låta 
dem gå ifråti mig fastande, att de icke må för- 
smäkta på vägen. Handla nu med mig på 
samma sätt; ty du är min själs ljuva veder¬ 
kvickelse. Kom och styrk mig med änglarnas 
bröd, att jag icke försmäktar på vägen, utan 
liksom fordom profeten Elias i kraft av denna 
himmelska föda må vandra ända till ditt heliga 
berg, det himmelska Jerusalem. Amen. 

Tro och förtröstan. 

Herre Jesus Kristus! Väl döljer Sakramen¬ 
tets slöja för mig ditt ansikte, vars åsyn skän¬ 
ker glädje åt änglarna. Väl kan jag icke som 
Tomas se dina heliga fem sår, dessa källor 
med levande vatten till evigt liv; men iag är 
iika fullt säker i min tro, att jag här knäböjer 
inför dig själv. Dä fordom din tvivlande apostel 
kastade sig till dina fotter och utropade: Min 
Herre och min Gud, sade du till honom: Eme¬ 
dan du har sett, Tomas, har du trott; saliga 
äro de som icke se och likväl tro. Mina ögon 
kunna icke se dig, Herre; men jag tror orubb¬ 
ligt på ditt ord; jag tror ocli bekänner, att du 
är närvarande i detta heiiga Sakrament. Här 
är din förklarade lekamen: här är ditt heliga 
blod, som du för vår rrälsning utgjutit på kor- 156 


Kommunionböner. 


sets stam. Här är din heliga själ med alla skat¬ 
ter av nåd och vishet och helighet. Här döljer 
sig din gudom, som är oupplösligt förenad med 
din mänskliga natur. Detta tror och bekänner 
jag. 1 denna tro och bekännelse vill jag leva 
och dö. Herre, jag tror: bevara och styrk min 
tro. 

På dig, o Herre, sätter jag allt mitt hopp. 
Du är min tillflykt och min styrka, min Fräl¬ 
sare och min räddare ur varje nöd och fara. 
Huru kunde jag våga att nalkas dig, att mot¬ 
taga dig i mitt hjärta, om du icke genom ditt 
blod återlöst mig och utplånat mina synder? 
Om de än äro talrika och stora, är värdet av 
ditt blod oändligt större. På ditt heliga blod, 
o Jesus, sätter jag all min förtröstan. Det re¬ 
nar min själ från synden: det tager bort ur 
hjärtat begäret efter syndiga nöjen och jordiska 
skatter; det förlänar mig offervillighet att efter¬ 
följa dig på korsets konungsliga väg. På dig, 
o Jesus, hoppas jag; för ditt bittra lidandes 
skull hoppas jag att få förlåtelse för mina syn¬ 
der, din nåd och det eviga livet. Förbarma dig 
över mig och låt mitt hopp icke komma på 
skam. Amen. 

Ånger och kärlek. 

Det smärtar mig djupt, o min öud, att jag 
så föga älskat dig. För att tillfredsställa mina 
onda böjelser har jag överträtt din heliga lag. 
Jag missbrukade därvid själva dina gåvor, min 
kropps sinnen och min själs krafter. Jag ring¬ 
aktade din vänskap, jag övergav dig, min Herre 
och Frälsare, för att söka min lycka i synden. 
Vänd bort ditt ansikte från mina synder och ut¬ 
plåna alla mina missgärningar. Två mig mer och 
mer från min orättfärdighet och rena mig från 
min synd. Ty se, jag ångrar av hjärtats grund 
alla mina synder; jag hatar och avskyr dem, Kommunicmböner. 


157 


både stora och små. Av kärlek till dig vill jag 
för ingenting i världen åter begå dem. O Jesus, 
du vill nu snart ingå i min själ. Rentvå den i 
ditt blod, på det att mitt hjärta må varda en 
värdig bostad åt ditt gudomliga majestät. 

Herre Jesus Kristus, vilken brinnande kärlek 
har icke genomträngt ditt hjärta, då du före 
ditt lidande tillredde oss denna himmelska 
måltid, som innehåller all ljuvlighet. Din mest 
älskade lärjunge talar om denna din översvinn- 
liga kärlek till 1 oss. Eftersom du hade älskat 
de dina, som voro « världen, säger han, älskade 
du dem intill det yttersta. Kärlek fordrar gen¬ 
kärlek. Se, jag älskar dig av allt mitt hjärta, 
av all min själ, av alla mina krafter. Jag älskar 
dig icke blott därför, att det är gott för mig 
att hålla mig till dig: jag älskar dig för din 
egen skull, emedan du är min Herre och min 
Gud. 


Längtan och ödmjukhet. 

Gudomlige Frälsare, dy Faderns eviga vishet, 
har sagt: Min lust är att bo hos människorna. 
Kom därför till mitt hjärta; ty liksom hjorten 
längtar efter vattukällau, så längtar mitt hjärta 
efter dig, min Herre och Gud! På korset voro 
dina armar utsträckta för att omfamna hela 
världen. Kom nu, slut mig i din famn. Kom och 
tag in i det härbärge, som jag tillrett åt 
dig; kom och håll måltid med mig i mitt hjärtas 
kammare. Jag vet, jag är icke värdig att mot¬ 
taga dig; men ditt förbarmande är utan gräns, 
och du försmår icke dina händers verk. Jag 
vet, att jag är icke värd, att du ingår under 
mitt tak: men ett förkrossat och ödmjukt hjärta 
iörsmår du icke, o Gud! Kom därför och dröj 
icke; ty min själ längtar efter dig, min Gud, 
mitt liv och mitt allt! 158 Kommunionböncr. 

E f t er kommun i o n e n . 

Tacksägelse. 

Hosanna Davids son; välsignad vare han, 
som kommer i Herrens namn! Mottag, o Herre, 
mitt ödmjuka tack, att du lämnar mig tillträde 
till ditt heliga gästabud. Det är icke öknens 
manna, varmed du mättat min hungriga själ; 
det är änglarnas bröd, varmed du föder mig. 
Himlarna kunna icke rymma dig, änglarna äro 
icke rena inför ditt ansikte, och du har valt 
mitt arma, trånga hjärta till din bostad! Där 
tronar du nu, härlighetens konung! Mottag 
min ödmjuka hyllning. Jag hälsar och hyllar 
dig såsom min Herre och konung. Jag erkän¬ 
ner ditt oinskränkta herravälde över mig och 
allt som mig tillhör. Du har skapat mig, jag 
är dina händers verk. I)u är min Herre, jag är 
din tjänare; du har att befalla, jag att lyda. 
Du har köpt mig med ditt dyrbara blod; jag är 
din egendom, varöver du kan förfoga efter din 
heliga vilja. Du har ingått i mitt hjärta, du har 
blivit Jiksom ett med mig, så att jag får säga 
med aposteln: Icke jag lever, utan Kristus lever 
i mig. 

Ära, lov och tack vare dig, min Herre och 
Gud, för denna stora, oförlikneliga nåd. Må 
alla jordens folk, må alla dina utvalda, må hitn- 
melens saliga andar förena sig med mig för att 
lova och prisa dig; ty du har uppenbarat din 
barmhärtighet på mig, och ditt förbarmande 
övergår alla dina verk. Prisa Herren, min 
själ, och glöm ingen av hans välgärningar. 
Dig, o Herre, Iove. dig tacke min själ med alla 
sina krafter, dig love, dig tacke, min mun, dig 
förhärlige min kropp och alla dess sinnen; ty 
lovvärd och härlig och upphöjd är du i evig¬ 
het. Amen. Kommunionböner. 159 

Uppoffring och åkallan. 

Herre, iag är din tjänare. Dig vill jag offra 
ett lovoffer, och Herrens namn vill jag åkalla. 
Vilket bättre offer kunde jag frambära åt dig, 
Herre, himmelske Fader, än din enfödde Son, 
som vistas i mitt hjärta? Han är nu ett med 
mig, och jag är ett med honom. Honom fram¬ 
bär jag därför åt dig till ditt namns förhär¬ 
ligande, till tacksägelse för alla dina nådebevis, 
till försoning för mina och hela världens syn¬ 
der. Honom frambär jag åt dig för att erhålla 
av din barmhärtighet lekamlig och andlig hjälp 
för mig och de mina, För vänner och ovänner, 
för levande och döda. Mottag, Herre, med 
detta heliga offer mig själv till ett välbehag¬ 
ligt offer åt ditt majestät. Jag skänker dig min 
kropp och min själ; jag tillägnar dig alla mina 
sinnen, mina ögon, mina öron, min mun och 
mitt hjärta; jag inviger åt dig och din heliga 
tjänst min själs alla krafter, min fantasi, mitt 
minne, mitt förstånd, hela min vilja. Låt ditt 
ljus lysa för mig, att jag må lära mig känna 
din vilja; styrk mig med himmelsk kraft, att 
jag troget och ståndaktigt må utföra allt som 
är dig välbehagligt. Jag överlämnar mig helt 
och hållet åt dig. Förfoga över mig efter ditt 
välbehag. Vad helst du må tillskicka mig, skall 
jag mottaga med undergivenhet såsom kom¬ 
mande från din faderliga hand. Ske i allt din 
heliga vilja i mig och genom mig! 

Och nu, min gudomlige Frälsare, vågar jag 
säga till dig, vad fordom patriarken Jakob 
sagt: Jag släpper dig icke, med mindre du väl¬ 
signar mig. Du har givit dig själv åt mig. Vad 
kunde du förvägra mig? Välsigna mig därför 
till kropp ocli själ. Oiv mig mitt dagliga bröd, 
giv mig allt vad jag behöver på min jordiska 
pilgrimsfärd; men framför allt stadfäst mig i 160 


Kommunionböner. 


din nåd och kärlek, och låt mig aldrig mer 
skiljas ifrån dig. Förbarma dig även över alla 
dina tjänare, som anbefallt sig i min bön eller 
för vilka jag efter din vilja skall bedja. Om¬ 
vänd syndarne, återför dem som gått vilse till 
Kyrkans enhet, upplys de otrogna med en stråle 
av ditt ljus, att de må lära känna och älska dig. 
Bistå de nödställda, trösta de bedrövade. Var 
mina släktingar och välgörare nådig. Skänk de 
levande nåd och förlåtelse och de avlidna krist- 
trogna den eviga vilan. 

Den allsmäktige Gudens välsignelse, Faderns 
och Sonens och den Heljge Andes komme över 
oss och förblive alltid o ver oss! Amen, 

Böner vid föreningars gemensamma 
kommunion. 

Här stå blott de böner som lämpligen läsas 
gemensamt. 

För e k o m n^u fljji tre n. 

Den liturgiska syndabekännelsen. 

C o n 1 f t e o r Deo omnipoténti. beätae Ma- 
rlae semper vlrgini, beåto Michaéli_ archungelo, 
beato Joanni Baptlstae, sanctis apostolis Petro 
et Paulo, omnibus sanctis et tibi, pater, quia 
peccåvi nimis cogitatiöne, verbo et öpere, rnea 
culpa, mea culpa, rnea maxima culpa. Ideo 
precor beätam Mariam semper vfrginem, beä- 
tum Michaélcm archångelum, beatum Joånnem 
Baptlstam, sanctos apöstolos Petrum et Pau- 
lum, omnes sanctos et te, pater, oråre pro me 
ad Dominum Deum nostrum. 

Prästen: Misereatur... Sv. Amen. Pr. In- 
dulgentiam ... Sv. Amen. 

Alla: Dömine, non sum dignus, ut intres sub 
teetum meum, sed tantum dic verbo et sanåbi- 
tur äUima mea. (Tre gånger.) 
Kommunionböner. 161 

Efter k ommunionen. 

F. Huru älsklig är icke din ande. o Herre! 
For att visa din ömma kärlek mot dina barn, 
gav du dem bröd från himmelen. fyllt med ditt 
eget livs ljuva kraft! Så mättar du alla hung¬ 
rande själar med din heliga nåd, medan de 
kallsinniga rika få gå tomhänta bort. 

Sv. Heliga gästabud, vid vilket Kristus anam¬ 
mas, minnet av hans lidande förnyas, själen 
uppfylles med nåd och en underpant lämnas 
på vår tillkommande härlighet. 

F. Du har givit dem bröd ifrån himnielen, 

Sv. Som innehåller all ljuvlighet. 

Lutom oss bedla: O Gud, som i detta under¬ 
bara Sakrament lämnat oss ett minne av ditt 
lidande, vi bedja dig, giv oss nåden att så ära 
din lekamens och ditt blods heliga hemligheter, 
att vi alltid inom oss må känna din återlösnings 
frukter, du som lever och regerar från evighet 
till evighet. 

Sv. Amen. 

F. Kristi själ helge mig. 

Sv. Kristi lekamen Irälse mig. 

F. Kristi blod upptände mig. 

Sv. Vattnet ur Kristi sida rene mig. 

F. Kristi lidande styrke mig. 

Sv. O gode Jesus, bönhör mig. 

F. I dina sår du gömriie mig. 

Sv. Från dig må intet skilja mig. 

F. För den onde fienden beskydda mig. 

Sv. Uti min dödsstund kalla mig 

F. Och låt mig komma hem till dig, 

Sv. Att jag må lova och prisa dig 
med dina helgon evinnerligt. Amen. 


(\ — Or emus. 162 


Kommunionböner. 


Tacksägelsebön. 

(S:t Thomas av Aquino.) 

F. Jag tackar dig, evige, allsmäktige Gud, 
helige Fader, att du utan all min förskyllan av 
idel godhet värdigats mätta mig syndare, din 
ovärdige tjänare, med din Sons, vår Herres 
Jesu Kristi, dyrbara lekamen och blod. Jag 
beder dig, att mottagandet av denna lieliga 
kommunion icke på något sätt må lända mig 
till fördärv utan i fullaste mått skänka mig 
delaktighet av din nåd och frälsning. Må den 
bliva mig en trons rustning och den goda vil¬ 
jans sköld! Må den rena mig från mina fel, 
utrota mina onda begär ocli öka i mig godhet 
och tålamod, ödmjukhet, undergivenhet och all 
annan krisllig dygd! Må den vara mig ett för¬ 
svar mot alla mina fienders, både synligas och 
osynligas, angrepp, och må den dämpa min 
andes och min kropps lidelser! Må den göra 
min hängivenhet för dig, den ende och sanne 
Guden, fast och fullkomlig och förhjälpa mig 
till mitt livs lyckliga fulländning, så att jag 
en gång får komma till det eviga gästabudet, 
där du med din Son och den Helige Ande för 
alla dina heliga är det sanna ljuset, det högsta 
goda, den eviga glädjen, den fullkomliga lyc¬ 
kan och den oändliga saligheten! Genom sam¬ 
me Kristus, vår Herre. 

Sv. Amen. 

F. Till ditt beskydd Sv. fly vi, heliga 
Guds moder. Försmå icke vår ödmjuka bön i 
vår nöd, utan befria oss städse från alla faror, 
du ärorika och välsignade Jungfru! Vår drott¬ 
ning, vår beskyddarinna, vår hjälp! Försona 
oss med din Son, anbefall oss åt din Son, för 
oss fram till din Son. 

F. Ära vare Fadern. 

F. Lovad vare Jesus Kristus. Sv. I evighet. 
Amen. Kommunionböner. 163 

Andra kommunionböner. 

Ur de böner som här följa, må du själv samman¬ 
ställa den kommunionandakt du önskar. Vill du tala 
med din Frälsare utan att begagna bönboken, bör 
du ändå i din andakt följa de korta dygdeakter, 
som angivas här före och efter kommunioneil. 

B |C jt fr» jMj mfritt til åift . 

Korta dygdeakter. 

Herre, jag tror allt vad du har uppenbarat; 
i synnerhet tror jag, att du i Altarets heliga 
sakrament är närvarande med kropp och själ, 
med kött och blod, med mandom och gudom; 
ty du har själv sagt det. du som är den eviga 
ocli ofelbara sanningen. 

Jag tillbeder dig i djupaste ödmjukhet som 
min Herre och Gud, som min Frälsare ocli 
saliggörare. 

Herre, jag hoppas på dig. Du har sagt; Den 
som äter mitt kött och dricker mitt blod, han 
har det eviga livet, och jag skall uppväcka 
honom på den yttersta dagen. I kraft av detta 
heliga Sakrament hoppas jag att få det eviga 
livet, ty du, allsmäktige, barmhärtige och tro¬ 
faste Gud, har själv givit mig detta löfte. 

Herre, jag älskar dig av allt mitt hjärta och 
över allting, emedan du är det högsta, fullkom¬ 
ligaste goda. 

Herre, jag ängrar och avskyr alla mina syn¬ 
der, emedan jag därigenom förolämpat dig, min 
bäste Fader, min Herre och min Gud, som jag 
nu älskar mer än allt annat i himmelen och 
på jorden. 

O Jesus, mitt hjärta längtar efter dig. Kom 
och hela min själs sår och styrk min svaghet; 
kom och giv mig underpanten på uppståndelsen 
till livet. 164 


Kommunionböner. 


Herre, jag är icke värd, att du ingår under 
mitt tak; men säg endast ett ord, och min själ 
skall varda helbrägda. Amen. 

Längtan efter Gud. 

(Ur Davids psalmer.) 

Gud, min Gud, bittida söker jag dig; min 
själ törstar efter dig i ett torrt land, som för- 
smäktar utan vatten. Såsom jag en gång sökte 
dig, så skådar jag nu efter dig i helgedomen, 
för att få se din makt och ära. Ty din nåd 
är bättre än liv; mina läppar skola prisa dig. 
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever; i 
ditt namn skail jag upplyfta mina händer. Min 
själ varder mättad såsom av dina gåvors full¬ 
het; och med jublande läppar lovsjunger min 
mun, när jag kommer ihåg dig, ty du är min 
hjälp, och under dina vingars skugga jublar 
jag. Min själ håller sig intill dig; din högra 
hand uppehåller mig. 

Såsom hjorten trängtar till vattukällan, så 
trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ 
törstar efter Gud, efter den levande Guden. 
När skall jag få träda fram inför Guds ansikte? 
Mina tårar äro min spis både dag och natt, 
ty ständigt säger man till mig: Var är nu dill 
Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, 
hoppas på honom, som är din frälsning och 
din Gud. 

Längtan efter Frälsaren. 

Duggen, I himlar, irån ovan, och, I skyar, 
regnen ned den Rättfärdige; jord, öppna dig 
och låt Frälsaren spira upp! Med dessa ord ut¬ 
tryckte profeten och det Gamla förbundets he¬ 
liga sin längtan efter Messias’ ankomst. Jag 
upprepar dessa ord. Ty även jag längtar efter 
din ankomst, min Herre och Frälsare; jag iäng- Kommunionböner. 


165 


tar efter den lyckliga stund, då du kommer till 
mig för att helga min arma själ och uppfylla 
den med dina gåvor. Fröjda dig då, min själ; 
snart skall din Frälsare komma. 

Qärna ville jag mottaga dig, o Herre, med 
samma vördnad och glädje, med vilken dina 
heliga hälsade din ankomst. Men vem giver 
mig vingar, att jag lyfter mig från jorden ända 
till ditt heliga berg? Söndcrslit, o Herre, de 
band som hålla mig fängslad vid jorden och 
dess dårskaper; sönderslit de länkar, som hålla 
mitt sinne och mitt hjärta fjättrade vid jorden 
och dess fåfängfiga ting. Tänd i mitt hjärta en 
gnista av din kärlek, och låt den växa till en 
väldig eld, som förtär i mig allt som kan vara 
dig misshagligt. Skapa i mig ett rent hjärta och 
förnya i mig den rätte anden. Rena den bröl¬ 
lopsdräkt, som din huldhet iklätt mig, från alla 
fläckar, på det att jag med helig glädje kan 
deltaga i ditt himmelska gästabud. Låt mig 
finna vid ditt heliga bord frid och fröjd, och 
låt ditt heliga Sakrament varda för mig under¬ 
panten på en lycksalig uppståndelse. Amen. 

Kristus densamme i går, i dag 
och i evighet. 

(163.) 

Gudomlige Frälsare, Jesus Kristus, av kär¬ 
lek till oss har du blivit människa, har du del¬ 
tagit i vårt liv och våra arheten, har du burit 
jordens vedermödor och slutligen ljutit en bit¬ 
ter död. Vi skatta dem lyckliga, som fingo se 
dig med sina ögon och lyssna till dina ord, och 
som hade tillfälle att taga lärdom av ditt exem¬ 
pel. Alen icke endast för dem har du kommit 
till världen, också vi höra till skaran av dina 
frälsta, också vi äro barn av ditt rike. Du 
ville icke lämna oss faderlösa. Jag skall 1 åter- 166 Kommunionböner. 

komma. Då skolen I se mig, och jag skall leva, 
och I skolen ock leva. Aftonen före ditt lidande 
har du talat dessa ord och uppfyllt dem. Du 
har meddelat oss en hemlighet, som endast en 
gudomlig vishet mäktat uttänka, en gudomlig 
kärlek kunnat förverkliga. Nu lever du mitt 
ibland oss. Vi veta stället, där du bor, den ort, 
på vilken du beder om vår frälsning. Vi se 
ånyo ibland oss din ödmjukhet och tillbaka¬ 
dragenhet, din kärlek och trofasthet. På oss 
själva går ditt ord i uppfyllelse: Den som 
kommer till mig, skall icke hungra, och den 
som tror på mig, skall icke törsta. Också för 
mig har du instiftat detta Sakrament. Därför 
kommer jag till dig med förtröstan och tillför¬ 
sikt, med längtan efter ett nytt, bättre liv. 
Jag kommer till dig i samma anda och avsikt, 
som besjälade alla de otaliga sjuka och be¬ 
tungade människor, som togo sin tillflykt till 
dig, då du ännu dvaldes mitt ibland dem. Här 
i Altarets sakrament hyser du samma delta¬ 
gande för oss, här iinns alltjämt din kropp, 
ifrän vilken den kraft utgick, som helade alla. 
Du känner mig, du vet mina behov, du skall 
också hjälpa mig. Låt mig med glädje ösa ur 
denna heliga källa, vars vatten flyter till det 
eviga livet. Amen. 

De som med andakt anamma Her¬ 
rens lekamen, ernå mycken nåd. 

(Thomas av Kempis.) 

Min Herre och Gud, förekom din tjänare med 
din kärleks välsignelse, så att jag värdigt och 
andäktigt kan gå fram till ditt heliga Sakra¬ 
ment. Uppväck mitt hjärta till dig och befria 
mig från den tröghet, som tynger mig. Hem¬ 
sök mig med din saliggörande nåd, på det att 
jag i anden måtte få smaka din ljuvlighet, som Kommunionböner. 


167 


rikligen vilär här i Sakramentet liksom i en 
källa. Upplys mina ögon, att de kunna skåda 
en så stor hemlighet, och styrk mig, att jag 
må tro därpå utan att tvivla. Ty detta är ett 
verk av din, icke av människors makt. Det är 
din heliga stiftelse, icke människopåfund. Ei 
heller finnes någon, som förmår fatta eller för¬ 
stå allt detta, som tiil och med övergår äng¬ 
larnas förstånd. Huru skulle då jag, ovärdige 
syndare, som är stoft och aska, kunna utforska 
eller fatta en så djup och helig hemlighet? 

ITerre, i mitt hjärtas enfald, i en redlig och 
fast tro och på din befallning träder jag inför 
dig med ödmjuk tillförsikt. Jag tror. att du 
med gudom och mandom är närvarande i detta 
Sakrament. Du har velat, att jag skall mot¬ 
taga dig och i kärlek förena mig med dig. Där¬ 
för flyr jag till din mildhet och utbeder mig, 
att du ville skänka mig en särskild nåd, så att 
jag helt får gå upp i dig och upplösas i kärlek 
och aldrig mera bekymra mig om någon jor¬ 
disk tröst. Ty detta upphöjda och prisvärda 
Sakrament är kroppens och själens lycka, ett 
läkemedel för alla andens skröpligheter. Det 
botar mina fel, tämjer lidelserna, övervinner 
eller minskar frestelserna. Genom detta er¬ 
håller själen större nåd, växer i dygden och 
befästes i tron. Genom detta styrkes hoppet, 
ocli kärleken upptändes och flammar upp. 

Ty mycket gott har du i Sakramentet skänkt 
och skänker alltjämt dem du älskar, och som 
ofta anamma dig, du min Gud, du som upp¬ 
tager min själ och helar all mänsklig bräcklig¬ 
het, du som giver all inre tröst. Ty du ingjuter 
mycken hugsvalelse mot skilda plågor, och lyf¬ 
ter dem från deras egen vanmakt till förtröstan 
på ditt beskydd. Du återuppväcker inom dem 
en ny nåd, så att de som innan de gingo till 
Herrens bord, ängslades och kände sig utan löS 


Kommun ionböner. 


tröst, efteråt funno sig vederkvickta med him¬ 
melsk spis och dryck och förvandlade till bättre 
människor. 

Enhet med Kristus, Kyrkans huvud. 

(S:t Anselm av Canterbury, t 1109.) 

Jag bekänner, o Herre, att jag är en syndig 
människa och ovärdig att träda fram till dina 
hemligheter, men full av förtröstan till din mild¬ 
het, vilken var orsak till att du uppoffrade dig 
själv åt den himmelske Fadern för att helga 
människorna, vågar jag framträda för att vinna 
min egen frälsning. L|t mig, o Herre, mottaga 
dig med mun och hjärta, och med tron och 
känslan leva i dina hemligheter så, att jag ge¬ 
nom deras kraft förtjänar att bliva dig lik 
i din död och i din uppståndelse ge¬ 
nom den gamla människans bortdöende och ett 
nytt liv i rättfärdighet och helighet. På så sätt 
må jag bliva värdig att införlivas med 
din kropp, som är Kyrkan. Jag blir 
då en lem i din lekamen, där du är 
huvudet. Må jag förbliva i dig och du i 
mig. På uppståndelsens dag skall du förvandla 
vår förnedrings kropp genom din lekamens stora 
härlighet. Och i evighet skall jag glädja mig åt 
din härlighet, som du äger med Fadern och den 
Helige Ande. Amen. 

Längtan efter fullkomlig fräls¬ 
ning. 

(S:t Thomas av Aquino.) 

Allsmäktige, evige Gud! Se, jag nalkas ditt 
heliga Sakrament, som din enfödde Son, vår 
Herre, har instiftat. Jag kommer såsom en sjuk 
till sin läkare, cn oren till barmhärtighetens 
källa, en blind till den eviga klarhetens ljus, 
såsom en fattig och hjälpbehövande till him- Kommunionböner. 


169 


melens och .iordens Herre. Jag beder dig vid 
din överflödande givmildhet: bota alla mina 
sjukdomar, upplys min blindhet, horttag mitt 
armod och skyl min nakenhet, på det att jag 
må kunna mottaga änglabrödet, konungarnas 
Konung, härskarornas Herre, med så stor vörd¬ 
nad och ödmjukhet, med så andaktsfullt, för¬ 
krossat, rent och troende hjärta, i en sådan 
anda och avsikt, att det länder till min själs 
frälsning. Giv, o Herre, att jag icke endast 
med munnen mottager Jesu lekamen och blod, 
utan att också mitt hjärta bliver delaktigt av 
detta Sakraments kraft. O kärlekens och mild¬ 
hetens Gud, förläna mig nåden, att jag så 
anammar din enfödde Sons lekamen, som han 
antagit av Jungfru Maria, att jag förtjänar bliva 
införlivad i hans mystiska lekamen 
och räknad till hans lemmar. 

Kärleksrike Fader, giv att jag en gång an¬ 
sikte mot ansikte, utan slöja, evinnerligen får 
skåda honom, som jag nu på denna mitt jorde- 
livs pilgrimsfärd fått mottaga dold under brö¬ 
dets gestalt, Jesus Kristus, som med dig och 
den Helige Ande lever och regerar från evighet 
till evighet. Amen. 

B öner ef ter kom munio n en. 

Korta dygdeakter. 

Vår Herres Jesu Kristi lekamen bevare min 
själ till det eviga livet. 

Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du 
har ingått i mitt hjärta för att giva mig en 
säker underpant på det eviga livet. Jag till¬ 
beder dig med himmelens änglar såsom min 
Herre och min Gud. Jag lovar och prisar dig 
med alla dina utvalda såsom min Frälsare och 
saliggörare. Jag älskar dig såsom det högsta 
goda. 170 


Kommumonböner. 


Jag skänker dig min kropp och min själ. 
Allt vad jag är och har, skall vara helgat åt 
din tjänst och ditt förhärligande. Förfoga över 
mig efter ditt välbehag. Giv mig endast din 
nåd och kärlek, och jag är nöjd. 

Jesus, för dig lever iag; Jesus, för dig dör 
jag; Jesus, dig tillhör jag i livet och i döden. 
Välsigna mig till kropp och själ; välsigna mig, 
mina anhöriga och alla människor för tid och 
evighet. Amen. 

Huru älsklig är icke din ande, o Herre! För 
att visa din ömma kärlek mot dina barn, gav 
du dem bröd från himmelen, fyllt med ditt eget 
livs ljuva kraft! Så mättar du alla hungrande 
själar med din heliga nåd, medan de kallsin¬ 
niga rika få gå tomhänta bort. 

Heliga gästabud, vid vilket Kristus anammas, 
minnet av hans lidande förnyas, själen upp- 
fylles med nåd och en underpant lämnas på 
vår tillkommande härlighet! 


Tacksägelseböner. 

(Ur Davids psalmer.)' 

Lova Herren, min själ, och allt det i mig är, 
prise hans heliga namn. Lova Herren, min själ 
och förgät icke, vad gott han har gjort, han som 
förlåter alla dina missgärningar och helar alla 
dina brister, han som kröner dig med nåd och 
barmhärtighet. Loven Herren, I alla hans äng¬ 
lar, loven Herren, I alla hans härskaror, loven 
Herren, I alla hans verk, varhelst hans herra¬ 
döme är. Min själ, lova Herren. 

Vem har jag i himmelen utom dig! Ocli när 
jag har dig, frågar jag efter intet pä jorden. 
Om än min kropp och min själ försmäkta, så 
är dock Gud mitt hjärtas klippa och min andel 
evinnerligen. Kommunionböncr. 171 

Psalmen 'Herren är min herde’. 

(.69.) 

Herren är min herde, mig skall intet fattas. 

Han låter mig vila på betesmarker, han för 
mig till vatten, där jag finner ro. 

Han vederkvicker min själ och han leder mig 
på rättfärdighetens vägar för sitt tiamns skull. 

Om jag än vandrar mitt igenom dödsskuggan, 
jruktar jag intet ont, 

ty du är med mig, din käpp och din stav 
trösta inig. 

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners 
åsyn; 

du smörjer mitt huvud med olja, och min 
bräddfulla bägare, huru härlig är ej den! 

Din nåd följer mig i alla mina livsdagar, 

och jag får bo i Herrens hus evinnerligen. 

Ära vare Fadern. 

Tillbedian och tacksägelse. 

Prisa, min själ. Herren, och min ande fröjde 
sig i Gud, min Frälsare! Den som himmel och 
iord icke kunna rymma, är nu i mitt hjärta. 
Jesus Kristus, den evige Faderns evige Son, 
som av kärlek till mig blivit människa, liar i 
kärlek förenat sig med mig arma människo¬ 
barn. Du, min själs kärlek, är hos mig. Jag 
tillbeder dig såsom min Herre och Skapare; 
jag hyllar dig såsom min konung; jag lovar 
och prisar dig såsom min Frälsare; iag älskar 
dig såsom min störste välgörare, såsom mitt 
högsta goda. Lov och pris och tack vare dig 
för den oändliga kärlek, som förmått dig att 
ikläda dig vår natur och ingå i mitt hjärta. 

Bön till Jesu heliga hjärta. 

O Jesus, lut mig i allt bevara ett barns hjärta, 
klart och genomskinligt som en källa. Giv mig 172 


Kommunionböner. 


ett hjärta som är enkelt icke tungsint och grubb¬ 
lande; ett hjärta som frikostigt ger sig och in¬ 
nerligt deltager i andras lidanden; ett hjärta, 
trofast och högsint, som icke glömmer något 
gott ej heller hyser agg för liden oförrätt. Gör 
mitt hjärta milt och ödmjukt att det älskar utan 
att vänta genkärlek, och i andras hjärtan gärna 
träder tillbaka för din gudomliga kärlek. Qiv 
inig ett storsint hjärta, starkt och fast, som icke 
blir bittert, när det möter otack, icke hårt när 
det möter likgiltighet. Qör mitt hjärta brinnande 
för din ära och låt det av din kärlek bära ett 
sår som först i himmelen läkes. Amen. 

Personlig invigning till Jesu heliga hjärta. 
Sid. 117 . 

Bön om storsinthet. 

(S:t Ignatius av Loyola.) 

Eviga Ord, Guds enfodde Son, lär mig sann 
storsinthet, lär mig att tjäna dig på ett dig vär¬ 
digt sätt, så att jag giver utan att räkna, käm¬ 
par utan att akta på sår, arbetar utan att söka 
vila, offrar mig utan att vänta annan lön än 
medvetandet att ha uppfyllt din allraheligaste 
vilja. 

T i 11 ä g n a n. 

(S:t Augustinus.) 

För sent har jag börjat älska dig, oändliga 
Skönhet, uråldrig som evigheten och evigt ung! 
För sent har jag börjat älska dig. I dag, då jag 
fått skåda en skymt av dig, tillägnar jag dig 
min kropp och min själ, mitt hjärta och mitt 
liv; den tid som är, den tid som gått. den tid 
som skall komma. Alit är ditt, nu och för evigt. 

Korta böner efter koniraunionen. 

(Ur mässliturgien.) 

Vi bedja dig, 0 Herre, låt kraften av din him¬ 
melska gåva taga våra själar och kroppar i Kommun ionböncr, 


173 


besittning, så att dess nådeverkan, och icke 
vårt eget sinne, ständigt må vara i oss för¬ 
härskande. 

O Gud, som genom deltagandet i dessa till- 
bedjansvärda hemligheter har gjort oss del¬ 
aktiga av din ena, odelbara gudoms härlighet, 
förläna, vi bedja dig, att vi som lärt känna 
diil sanning, också må följa densamma i en 
värdig vandel. 

Herre. låt mildeligen din helande nådeverkan 
både befria oss från våra onda böjelser och 
komma oss att alltid hålla fast vid dina bud. 

Förunna oss, vi bedja dig, o Herre, att vär¬ 
digt och ofta samlas kring dessa hemligheter, 
ty varje gång som de firas, förnyas vår äter- 
iösnings verk. 

Vi bedja dig, allsmäktige Gud, att du icke 
må tillstädja, att de, åt vilka du förunnar gläd¬ 
jen att deltaga i det gudomliga, duka under för 
det mänskliga livets faror. 

Låt, o Herre, genom detta Sakraments ver¬ 
kan våra synder utplånas och våra rättfärdiga 
önskningar uppfyllas. 

Ingjut hos oss, o Herre, din kärleks ande, på 
det att vi som du mättat med ditt heliga Sakra¬ 
ment, genom din mildhet må i endräkt förenas. 

Låt dina sakrament, o Gud, alltid rena och 
styrka oss och föra oss till den eviga fräls¬ 
ningens fullbordan. 

Efter att hava mottagit dina gåvor bedja vi 
dig, o Herre, att det flitiga deltagandet i dina 
hemligheter allt kraftigare må verka vår fräls¬ 
ning. 

Bönfallande bedja vi dig, allsmäktige Gud, 
förläna dem som du vederkvicker med dina 174 


Kommunionböner. 


sakrament, att även värdigt tjäna dig med en 
välbehaglig vandel. 

Vi bedja dig, allsmäktige Ond, att vi, som 
hava mottagit denna himmelska näring, där¬ 
igenom måtte beskärmas mot alla våra fiender. 

Må dessa hemligheter, Herre Jesus, i oss upp¬ 
väcka en helig iver. på det att vi, sedan vi 
hava lärt känna ditt milda hjärtas ljuvlighet, 
må lära oss att förakta det jordiska och älska 
det himmelska. 

Vi hava mottagit odödlighetens spis och 
bedja, o Herre, att vi som berömma oss av att 
strida under Kristi, Konungens banér, med ho¬ 
nom måtte få härska i himmelens rike. 

Herre, vår Gud, låt det Sakrament som vi 
mottagit, hela hos oss såren av den skuld, från 
vilken du genom en enastående nåd bevarat 
Jungfru Maria fri och obefiäckod. 

Genom Kristus, vår Herre. 

Amen. 

Korta kyrkoböner till den Helige Ande sid. j68. 

Bön om kärlekens underbara kraft. 

(Thomas av Kempis.) 

Barmhärtighetens Fader, all hugsvalclses Gud! 
Jag prisar dig alltid och förhärligar dig med 
din Enfödde Son och den Helige Ande, Hug- 
svalaren, i evigheters evighet. Min Herre och 
Gud! Du älskar mig med helig kärlek. Då du 
går in i mitt hjärta, jublar allt mitt inre. Du är 
min ära, mitt hjärtas fröjd. Du är mitt hopp. 
min tillflykt på hemsökeisens dag. Men emedan 
jag ännu är svag i kärleken och ofullkomlig i 
dygden, behöver jag styrka och tröst av dig. 
Besök 111 ig därför ofta och undervisa mig med 
heliga lärdomar. Befria mig från onda lidelser, 
rena mitt hjärta från alla oordnade böjelser. Kommunionböner. 


175 


Är jag i mitt inre helbrägda och luttrad, då är 
jag också skicklig att älska, stark att lida, 
ståndaktig att härda ut. Föröka i mig kärleken, 
så att jag tncd hjärtats mun lär smaka, huru 
ljuvt det är att älska, att upplösas i kärlek. 
Bind mig fast med kärleken, så att jag lyftes upp 
över mig själv av idel iver och beundran. Då 
vill jag sjunga kärlekens höga visa och följa 
dig, min älskade, upp i rymden. Låt mig gå upp 
i en lovsång till dig, jublande av kärlek. Låt 
mig älska dig mera än mig själv, blott för din 
skull. Låt mig i dig älska alla dem som i san¬ 
ning älska dig. Så bjuder kärlekens lag, vilken 
liksom ett ljus utgår från dig. 

Bön till Jungfru Maria efter 
kommuuionen. 

(Gammalsvensk.) 

O, fagraste blomster, Jungfru Maria, Guds 
moder, som ur ditt jungfruliga sköte födde den 
värdigaste frukt. Guds helgaste lekamen, vil¬ 
ken jag, ovärdige syndare, nu haver mottagit, 
utverka mig av densamme, din käraste Son, 
alla mina synders förlåtelse och nådens för¬ 
ökande. Emedan du är alla människors hopp 
och tröst och den bästa hjälp hos Gud, vär¬ 
digas du bedia för oss, ty vi alla åstunda och 
tarva din hjälp. Bed för dem som i andlig och i 
världslig myndighet äro och för deras under¬ 
lydande, att de må få i sig gudelig rättrådig¬ 
het och räddhåga, åt kle.rkerna utverka ett 
gudligt leverne, åt renlevnadsfolket tillbörlig 
återhållsamhet, åt hjonelagen Guds budords 
iakttagande, åt jungfrurna och änkorna kysk¬ 
het. åt alla stånd kärlek och hängivenhet till 
Gud enligt den levnadsställning, som en var 
är kallad till. Förskaffa åt våra vänner dyg¬ 
dernas förkovran, åt våra ovänner en snar 176 


Kommunionböner. 


omvändelse, åt de sjuka deras hälsa eller att 
de enligt Guds vilja må med tålamod lida, åt 
dem som i fängelse äro, hjälp och förlossning, 
åt vägfarande att den rätta vägen finna, åt de 
bedrövade och i nöd stadda hjälp och hugsva- 
lelse, åt de svårt frestade hjälp och lisa, åt de 
hårdhjärtade gråt och ånger över sina synder, 
åt dem, som sig bättra vilja den Helige Andes 
tillväxt, åt hedningarna utverka omvändelse 
till den rätta tron, och åt alla beständighet i 
det goda. O Maria, himmelrikets kejsarinna, 
utverka oss sämja, frid och hälsa, och av be¬ 
hovet påkallad väderlek, bevara oss från dem 
som förmodas åstunda att tillfoga skada, and¬ 
ligen eller lekamligen; att vi må få en god och 
gudfruktig ändalykt, och de saliga själar som 
äro i skärselden måtte få ro och lisa i sin pina; 
det vi alla må lova din Son och dig i himmel¬ 
rikets glädje evinnerligen, därom bedja vi. 
Amen. _ 


Fullkomlig avlat kan vinnas enligt de sedvan¬ 
liga villkoren, om man efter konimunionen för¬ 
rättar bönen 'Se, o gode och mildaste Jesus' in¬ 
för den Korsfästes bild. 

Allmän regel för vinnande av fullkomlig avlat 
är: Utom den för varje särskilt fall föreskrivna 
andliga övningen fordras bikt, kommunion och 
bön enligt den Helige faderns mening t. ex. 5 
Fader vår, Hell dig, Maria, och Ära vare Fadern. 
Vad bikten beträffar, bör den förrättas inom 8 
dagar före kommunionen. Men för den som bru¬ 
kar bikta 2 gånger i månaden, är detta tillräckligt 
och för den som så gott som dagligen kommuni¬ 
cerar, är icke något särskilt föreskrivet om bikt. 
— Den Helige faderns mening omfattar Kyrkans 
upphöjelse, trons utbredande, irrlärornas utrotande, 
kristenhetens återförenande, kristna furstars endräkt 
och frid och andra sådana viktiga angelägenheter. Se, o gode och mildaste Jesus, inför ditt an¬ 
sikte faller jag ödmjukt på knä. Jag beder och 
bönfaller dig med brinnande andakt att du ville 
i mitt hjärta inprägla en levande känsla av 
tron, hoppet och kärleken, sann ånger över 
mina synder och en fast besluten vilja tatt göra 
bot och bättring, i det jag med djup innerlighet 
och smärta i anden skådar och betraktar dina 
fem sår och därvid har för ögonen det som 
redan av profeten David blivit sagt om dig, 
gode Jesus: De hava genomborrat mina händer 
och fötter, de hava räknat alla mina ben.